طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی ساحلی

باشگاه ورزشی ساحلی

کاربری: گردشگری و ورزشی

مساحت زمین:  ۵،۰۰۰ متر مربع

مساحت زیربنا: ۴،۱۵۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیفزیر ساختفاصله تا محل پروژه
۱آبقابل تامین در محل پروژه
۲برققابل تامین در محل پروژه
۳مخابراتقابل تامین در محل پروژه
۴راه اصلیمیدان المپیک
۵فرودگاه۶ کیلومتر
۶بندرگاه۵ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۱۱۷،۱۷۵  میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۶۸،۴۱۷  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۷،۶۸۷  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۱۰۲،۸۹۷  میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۳۴،۴۸۰ میلیون ریال
B/C: 1/13 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۱۰ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۴۴٫۳۸۰
%IRR: 25/43 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا:

بـا بررسـی پتانسـیل های جزیـره زیبـای کیـش و زمینه هـای موجود جهت توسـعه و ارتقای ورزش های سـاحلی و همچنین با برخورداری از نگرشـی منطقـی بـر محدودیت هـا و موانـع موجـود، بایسـتی راهکارهـای مناسـب در راســتای ترویــج ورزش هــای ســاحلی بــه صــورت حرفــه ای ارائــه گــردد، راهکارهایــی کــه منجــر بــه رشــد گردشــگری و در نتیجــه توســعه همــه جانبـه جزیـره کیـش خواهـد شـد. از این رو سـازمان منطقـه آزاد کیـش احـداث مرکـز ورزش­ هـای سـاحلی توسـط بخـش خصوصـی را بـه عنـوان یکـی از فرصت هـای سـرمایه گذاری جزیـره کیـش در نظـر گرفتـه اسـت؛ تا زمینـه مرتفـع نمـودن نیازهـای ورزشـی از جملـه فوتبـال سـاحلی، والیبال، هندبـال، بسـکتبال، راگبـی سـاحلی و غیـره ایجـاد گـردد.

 

 

 

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه :

بــا توجــه بــه آمــار گردشــگران جزیــره کیــش در ســال های گذشــته، پیشبینــی شــده اســت کــه در ســال ۱۴۰۲ در حــدود ۲،۲۳۱،۰۰۰ نفــر بــه ایــن جزیــره ســفر خواهنــد داشــت. همچنیــن جمعیــت کیــش در ســال  ۱۴۰۲ نیــز بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد جمعیــت در ایــن جزیــره، در حـدود ۵۹،۸۰۹ نفـر تخمیـن زده شـده اسـت. لـذا متقاضیـان ایـن طـرح ، سـاکنین و گردشـگران و متقاضیـان برگـزاری مسـابقات ورزشـی کشـوری خواهند بود. خدمات متنوع ورزشـی و آموزشـی از قبیل فوتبال سـاحلی، والیبـال سـاحلی هندبـال سـاحلی، بسـکتبال سـاحلی، راگبـی سـاحلی، در کنـار خدمـات اجـاره زمیـن جهـت برگـزاری مسـابقات و همچنیـن بوفـه و رسـتوران در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

میزان اشتغال زایی:

مشخصات فنی : جزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت “مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب” با تخصص در تهیه انواع  طرح توجیهی جهت مشاوره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و همچنین تهیه طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی ساحلی، آمادگی خود را اعلام می‌نماید.

برای آشنایی کامل با طرح های توجیهی گردشگری این مطلب را برای شما آماده کرده ایم : راهنمای جامع طرح های گردشگری

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود ۹۱ کیلومترمربـع در ۱۸ کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

طرح توجیهی احداث مرکز جراحی زیبایی

ظرفیـت سالانه  ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش و امکانــات ایــن مرکــز تعیین شــده اســت. تعــداد مراجعیــن ایــن مرکــز جراحـی اعمـال زیبایـی، ۲۱۰۰ عمـل جراحـی در سـال مرجـع بـرآورد شـده اسـت….

طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری

هـدف از اجـرای ایـن طـرح، تخصیـص سـاختمان مـوزه و نمـاد کیـش بـه مرکـز حـراج آثـار هنـری اسـت. در ایـن مرکـز ۴ سـالن گالـری، یـک سـالن آمفـی تئاتـر، کارگاه آموزشـی و کافی­ شـاپ قـرار دارد کـه بـه منظـور عرضه نمایشـگاهی آثـار هنـری بـه متقاضیـان اجـاره داده می ­شـود.

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب ابتدا با آشنایی و تماس مشتری با ما شروع میشود .پله پله نیز به هدف اصلی یعنی تهیه طرح توجیهی …

طرح توجیهی احداث کافی شاپ

هـدف از اجـرای کافـی شـاپ در مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی و کارتینگ، تکمیل زنجیره خدمات مشـتریان می­باشـد. امروزه بسـیاری از گردشـگران علاقـه منـد هسـتندکه  بـا مراجعـه بـه یـک مرکـز ورزشـی و تفریحـی تمامـی نیازهـای آنـان پاسـخ داده شـده و بـا خیال آسـوده اوقات فراغت خوشـان را پـر نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *