طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی ساحلی

باشگاه ورزشی ساحلی

کاربری: گردشگری و ورزشی

مساحت زمین:  ۵،۰۰۰ متر مربع

مساحت زیربنا: ۴،۱۵۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی میدان المپیک
۵ فرودگاه ۶ کیلومتر
۶ بندرگاه ۵ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۱۱۷،۱۷۵  میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۶۸،۴۱۷  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۷،۶۸۷  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۱۰۲،۸۹۷  میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۳۴،۴۸۰ میلیون ریال
B/C: 1/13 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۱۰ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۴۴٫۳۸۰
%IRR: 25/43 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا:

بـا بررسـی پتانسـیل های جزیـره زیبـای کیـش و زمینه هـای موجود جهت توسـعه و ارتقای ورزش های سـاحلی و همچنین با برخورداری از نگرشـی منطقـی بـر محدودیت هـا و موانـع موجـود، بایسـتی راهکارهـای مناسـب در راســتای ترویــج ورزش هــای ســاحلی بــه صــورت حرفــه ای ارائــه گــردد، راهکارهایــی کــه منجــر بــه رشــد گردشــگری و در نتیجــه توســعه همــه جانبـه جزیـره کیـش خواهـد شـد. از این رو سـازمان منطقـه آزاد کیـش احـداث مرکـز ورزش­ هـای سـاحلی توسـط بخـش خصوصـی را بـه عنـوان یکـی از فرصت هـای سـرمایه گذاری جزیـره کیـش در نظـر گرفتـه اسـت؛ تا زمینـه مرتفـع نمـودن نیازهـای ورزشـی از جملـه فوتبـال سـاحلی، والیبال، هندبـال، بسـکتبال، راگبـی سـاحلی و غیـره ایجـاد گـردد.

 

 

 

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه :

بــا توجــه بــه آمــار گردشــگران جزیــره کیــش در ســال های گذشــته، پیشبینــی شــده اســت کــه در ســال ۱۴۰۲ در حــدود ۲،۲۳۱،۰۰۰ نفــر بــه ایــن جزیــره ســفر خواهنــد داشــت. همچنیــن جمعیــت کیــش در ســال  ۱۴۰۲ نیــز بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد جمعیــت در ایــن جزیــره، در حـدود ۵۹،۸۰۹ نفـر تخمیـن زده شـده اسـت. لـذا متقاضیـان ایـن طـرح ، سـاکنین و گردشـگران و متقاضیـان برگـزاری مسـابقات ورزشـی کشـوری خواهند بود. خدمات متنوع ورزشـی و آموزشـی از قبیل فوتبال سـاحلی، والیبـال سـاحلی هندبـال سـاحلی، بسـکتبال سـاحلی، راگبـی سـاحلی، در کنـار خدمـات اجـاره زمیـن جهـت برگـزاری مسـابقات و همچنیـن بوفـه و رسـتوران در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

میزان اشتغال زایی:

مشخصات فنی : جزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت “مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب” با تخصص در تهیه انواع  طرح توجیهی جهت مشاوره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و همچنین تهیه طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی ساحلی، آمادگی خود را اعلام می‌نماید.

برای آشنایی کامل با طرح های توجیهی گردشگری این مطلب را برای شما آماده کرده ایم : راهنمای جامع طرح های گردشگری

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

ظــروف یکبــار مصــرف پلاستیکی در طبیعــت تجزیه پذیــر نبــوده و دفــع آنهــا باعــث ایجــاد مشکلات جـدی در کشـورها شـده اسـت. از آنجـا کـه جزیـره کیـش یـک منطقــه توریســتی اســت،…

طرح توجیهی پیست کارتینگ مجموعه اتوموبیل رانی کیش

جــود مراکــز تفریحــات هیجانــی ضمــن ایجــاد نشــاط منجــر بــه تخلیــه هیجانـات منفـی زندگـی روزمره افراد و متعاقبا سلـامت جامعـه می­گردد. پیسـت کارتینـگ تجربـه سـرعت بـدون مخاطـره را بـرای افـراد و گروه های سـنی مختلـف فراهـم می نمایـد .

طرح توجیهی احداث رستوران تم دار در کیش

بـا توجـه بـه هـدف سـازمان منطقـه آزاد کیـش جهـت توسـعه همـه جانبـه غـرب و شـمال غـرب جزیـره کیـش، احـداث رسـتوران های تـم دار …

طرح توجیهی احداث باشگاه سوارکاری و چوگان

سوارکاری از ورزش هایــی اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر مــورد توجــه خاصــی قــرار گرفته اســت. ایــن ورزش امــروزه نــه تنهــا بــه عنــوان یــک رقابـت سـالم و مفیـد، بلکـه بـه عنـوان سـرگرمی و بـه منظـور گذرانـدن اوقــات فراغــت مــورد توجــه قــرار گرفته اســت،


[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *