طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

مرکز تشخیص و درمان سرطان

کاربری: درمانی و پزشکی

مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع

مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۹۳۸٫۹۸۷  میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۲۱۳٫۱۷۹  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱۵٫۲۱۵  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۴۴۵٫۳۵۸ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۲۳۲٫۱۷۹ میلیون ریال
B/C: 1/12 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۹ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۱۶۷٫۹۰۸
% IRR: 22/21 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

بــا توجــه بــه نــوع تغذیــه افــراد و زندگــی ماشــینی متاســفانه بیمــاری سـرطان گریبان­گیـر بسـیاری از خانواده ها گشـته و امـروزه سـرطان یکـی از مشـکلات عمـده سـلامت محسـوب می­شـود. سـرطان رتبـه دوم شـایع تریـن علـل مـرگ و میـر در سراسـر جهـان را بـه خـود اختصاص داده اسـت. در کشـورهای توسـعه یافتـه از طریـق تشـخیص زودهنـگام و همچنیـن فنـاوری و روش هـای پزشـکی در حـال توسـعه، میـزان بهبـود در سـرطان حـدود ۵۵ تـا ۶۶ درصـد اسـت.  مرکـز تشـخیص و درمـان سـرطان کیـش بـه عنـوان مرکـزی مرجـع بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای بیمـاران سـرطانی ملـی و بیـن المللـی در دهکده سـلامت جزیـره زیبـای کیـش در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن مرکـز بـا دسترسـی بـه آخریـن فنـاوری هـا، تشـخیص و درمان تمـام انواع سـرطان و همچنیـن مراقبـت پیشـگیرانه را ارائـه خواهـد داد. در ایــن مرکــز تجهیــزات و متخصصیــن درمــان بیولوژیکــی یــا ایمنــی درمانــی، روش جراحــی، شــیمی درمانــی و پرتــو درمانــی کــه درمان هــای رایــج ســرطان هســتند، پیــش بینــی شــده اســت.

 

مطالعات بازار:

 ظرفیت سالانه:

ظرفیـت سـالانه ایـن واحـد درمانـی بـر اسـاس جمعیـت اسـتان هرمزگان و میانگیـن بیمـاران سـرطانی اسـتان هرمـزگان تعیین شـده اسـت. ۵۰ % جمعیـت اسـتان هرمـزگان ، (۷۲۴,۷ نفـر) ، مراجعیـن تشـخیص سـرطان و ۴۰% میانگیـن تعـداد افـراد سـرطانی در اسـتان هرمـزگان ، (۶۱۸ نفـر) ، بـرای درمـان بیمـاری سـرطان از جملـه جراحـی، رادیوتراپـی و شـیمی درمانـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

میزان اشتغال زایی:

۸۵ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوزواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مراکز تشخیص و درمان سرطان ، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی ، آمادگی خود را اعلام می کند. با ما در تماس باشید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

پوســت و مــو بخــش اعظمــی از ظاهــر هــر فــرد را تشــکیل میدهــد بــا توجـه بـه افزایـش تمایلـات افـراد بـه دریافـت خدمـات درمانـی پوسـت و مـو و وجـود تقاضـای بسـیار بـاالا جهـت اینگونـه مراکـز درمانـی، مرکـز مراقبتهــای پوســت و مــو در مجموعــه دهکــده سـلامت …

طرح توجیهی احداث هتل شناور

هـدف طـرح حاضـر احـداث یـک مجتمـع اقامتـی و گردشـگری در جزیـره
کیـش می باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز ماساژ و اسپا

مرکـز ماسـاژ و اسـپا در دهکـده سـلامت در جنـوب شـرقی کیـش درنظـر گرفته شـده اسـت. اسـپا به مجموعه وسـیعی از خدمات سـلامتی گفته می­ شـود کـه شـامل سلـامت و بازسـازی جسم (ماساژ) ، خدمـات زیبایـی صــورت و ســلامت …

طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

رونـد رو بـه رشـد جمعیـت سـاکنین و همچنین افزایـش ورود گردشـگر از
مبـادی صرفـا هوایـی و دریایـی، بالاخـص هوایـی، زمینـه افزایش خدمات
حمــل و نقــل هوایــی( بــار و مســافر) را فراهــم ســاخته اســت.

طرح توجیهی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

بـا توجـه بـه رشـد جمعیتـی جزیـره کیـش و لـزوم ارائـه خدمـات متنـوع بـه کلیـه گروه هـای سـنی سـاکن در جزیـره و نظـر بـه عـدم وجـود مراکـز نگهـداری از افـراد مسـن، اجـرای طـرح احـداث مجتمـع اقامتی جهـت افراد مســن و کــم تــوان …

طرح توجیهی احداث مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی

اهمیت آب به عنوان مایه حیات، بر هیچ کس پوشیده نیست، چه بسا که امروزه پزشکان و متخصصان به تاثیر شگفت انگیز درمانی آب پی برده و آن را به اثبات رسانده اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس