طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

مرکز تشخیص و درمان سرطان

کاربری: درمانی و پزشکی

مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع

مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه):

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمدهای طرح
سرمایه گذاری ثابت: ۹۳۸٫۹۸۷ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری: ۲۱۳٫۱۷۹ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۵٫۲۱۵ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی سالانه: ۴۴۵٫۳۵۸ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۳۲٫۱۷۹ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۱/۱۲
دوره بازگشت سرمایه (سال): ۵ سال و ۹ ماه
ارزش خالص فعلی: ۱۶۷٫۹۰۸(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۲/۲۱%

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

بــا توجــه بــه نــوع تغذیــه افــراد و زندگــی ماشــینی متاســفانه بیمــاری سـرطان گریبان­گیـر بسـیاری از خانواده ها گشـته و امـروزه سـرطان یکـی از مشـکلات عمـده سـلامت محسـوب می­ شـود. سـرطان رتبـه دوم شـایع تریـن علـل مـرگ و میـر در سراسـر جهـان را بـه خـود اختصاص داده اسـت. در کشـورهای توسـعه یافتـه از طریـق تشـخیص زودهنـگام و همچنیـن فنـاوری و روش هـای پزشـکی در حـال توسـعه، میـزان بهبـود در سـرطان حـدود ۵۵ تـا ۶۶ درصـد اسـت. مرکـز تشـخیص و درمـان سـرطان کیـش بـه عنـوان مرکـزی مرجـع بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای بیمـاران سـرطانی ملـی و بیـن المللـی در دهکده سـلامت جزیـره زیبـای کیـش در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن مرکـز بـا دسترسـی بـه آخریـن فنـاوری هـا، تشـخیص و درمان تمـام انواع سـرطان و همچنیـن مراقبـت پیشـگیرانه را ارائـه خواهـد داد. در ایــن مرکــز تجهیــزات و متخصصیــن درمــان بیولوژیکــی یــا ایمنــی درمانــی، روش جراحــی، شــیمی درمانــی و پرتــو درمانــی کــه درمان هــای رایــج ســرطان هســتند، پیــش بینــی شــده اســت.

 

مطالعات بازار:

 ظرفیت سالانه:

ظرفیـت سـالانه ایـن واحـد درمانـی بـر اسـاس جمعیـت اسـتان هرمزگان و میانگیـن بیمـاران سـرطانی اسـتان هرمـزگان تعیین شـده اسـت. ۵۰ % جمعیـت اسـتان هرمـزگان، (۷۲۴,۷ نفـر)، مراجعیـن تشـخیص سـرطان و ۴۰% میانگیـن تعـداد افـراد سـرطانی در اسـتان هرمـزگان، (۶۱۸ نفـر)، بـرای درمـان بیمـاری سـرطان از جملـه جراحـی، رادیوتراپـی و شـیمی درمانـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

میزان اشتغال زایی:

۸۵ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوزواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مراکز تشخیص و درمان سرطان، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، آمادگی خود را اعلام می کند. با ما در تماس باشید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس