طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

مرکز تشخیص و درمان سرطان

کاربری: درمانی و پزشکی

مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع

مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه):

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمدهای طرح
سرمایه گذاری ثابت: ۹۳۸٫۹۸۷ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری: ۲۱۳٫۱۷۹ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۵٫۲۱۵ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی سالانه: ۴۴۵٫۳۵۸ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۳۲٫۱۷۹ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۱/۱۲
دوره بازگشت سرمایه (سال): ۵ سال و ۹ ماه
ارزش خالص فعلی: ۱۶۷٫۹۰۸(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۲/۲۱%

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

بــا توجــه بــه نــوع تغذیــه افــراد و زندگــی ماشــینی متاســفانه بیمــاری سـرطان گریبان­گیـر بسـیاری از خانواده ها گشـته و امـروزه سـرطان یکـی از مشـکلات عمـده سـلامت محسـوب می­ شـود. سـرطان رتبـه دوم شـایع تریـن علـل مـرگ و میـر در سراسـر جهـان را بـه خـود اختصاص داده اسـت. در کشـورهای توسـعه یافتـه از طریـق تشـخیص زودهنـگام و همچنیـن فنـاوری و روش هـای پزشـکی در حـال توسـعه، میـزان بهبـود در سـرطان حـدود ۵۵ تـا ۶۶ درصـد اسـت. مرکـز تشـخیص و درمـان سـرطان کیـش بـه عنـوان مرکـزی مرجـع بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای بیمـاران سـرطانی ملـی و بیـن المللـی در دهکده سـلامت جزیـره زیبـای کیـش در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن مرکـز بـا دسترسـی بـه آخریـن فنـاوری هـا، تشـخیص و درمان تمـام انواع سـرطان و همچنیـن مراقبـت پیشـگیرانه را ارائـه خواهـد داد. در ایــن مرکــز تجهیــزات و متخصصیــن درمــان بیولوژیکــی یــا ایمنــی درمانــی، روش جراحــی، شــیمی درمانــی و پرتــو درمانــی کــه درمان هــای رایــج ســرطان هســتند، پیــش بینــی شــده اســت.

 

مطالعات بازار:

 ظرفیت سالانه:

ظرفیـت سـالانه ایـن واحـد درمانـی بـر اسـاس جمعیـت اسـتان هرمزگان و میانگیـن بیمـاران سـرطانی اسـتان هرمـزگان تعیین شـده اسـت. ۵۰ % جمعیـت اسـتان هرمـزگان، (۷۲۴,۷ نفـر)، مراجعیـن تشـخیص سـرطان و ۴۰% میانگیـن تعـداد افـراد سـرطانی در اسـتان هرمـزگان، (۶۱۸ نفـر)، بـرای درمـان بیمـاری سـرطان از جملـه جراحـی، رادیوتراپـی و شـیمی درمانـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

میزان اشتغال زایی:

۸۵ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوزواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مراکز تشخیص و درمان سرطان، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، آمادگی خود را اعلام می کند. با ما در تماس باشید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی در واقع، یکی از انواع سکونتگاه های مسافری با رویکرد معرفی فرهنگ و طبیعت، احیای ارزش ‌های سنتی و بومی و ارائه جاذبه های بومی-فرهنگی منطقه است. در واقع، اقامتگاه های بوم گردی، خانه هایی هستند که ساکنین آن منطقه در آن زندگی می کنند.

طرح توجیهی مجموعه ورزشی چند منظوره

برای طراحی هر یک از این سالن های چند منظوره ورزشی، باید استانداردهایی در نظر گرفته شوند. در وهله اول باید فضای مورد نیاز برای احداث چنین مجموعه ای تامین شود. برخی از ورزش ها، مانند فوتسال و هندبال و… به صورت کلی در یک فضا انجام می شوند و برای این ورزش ها از سالن های چند منظوره استفاده می شود.

طرح توجیهی احداث دهکده ورزشی

با ارائه طرح احداث دهکده ورزشی اطلاعات لازم در زمینه احداث یک محیط ورزشی را در اختیار شما قرار خواهیم داد. منظور از دهکده ورزشی چیست؟ چه هزینه و سرمایه ای برای تحقق و اجرای طرح توجیهی احداث دهکده ورزشی نیاز است؟

طرح توجیهی زائرسرا

هدف از ارائه طرح توجیهی زائرسرا، برآورد کردن هزینه های لازم برای احداث یک زائرسرای کوچک با ظرفیت صد نفره است. منظور از زائرسرا یک مکان برای استراحت و سکونت مهمان ها در شهرهای زیارتی است.

طرح توجیهی بسته بندی پروتئین

بسته بندی پروتئین یک مرحله مهم و کارامد در بازار و صنعت است. امروزه پروتئین های مختلف اعم از گوشت و سایر پروتئین ها به روش های مختلف و اشکال گوناگون بسته بندی و عرضه می شوند. بسته بندی پروتئین باید به نحوی صورت گیرد

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس