طرح توجیهی احداث مرکز جراحی زیبایی

مرکز جراحی زیبایی

کاربری: درمانی و پزشکی

مساحت زمین: ۱،۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱،۱۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیفزیر ساختفاصله تا محل پروژه
۱آبقابل تامین در محل پروژه
۲برققابل تامین در محل پروژه
۳مخابراتقابل تامین در محل پروژه
۴راه اصلی جاده جهان
۵فرودگاه۱۰٫۴ کیلومتر
۶بندرگاه۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۱۳۷،۵۵۸ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۴۵،۴۰۴  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲،۵۸۹  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۸۴،۰۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۳۸،۵۹۶ میلیون ریال
B/C: 1/18 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۴ سال و ۸ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۶۰٫۲۹۳
% IRR: 27/54 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

گرایـش بـه زیبایـی از امیـال طبیعـی بشـر اسـت. بـر پایـه گـزارش انجمـن بیـن المللـی جراحـی زیبایـی پلاستیک، در سـال ۲۰۱۶ میلادی بیـش از ۲۳ میلیـون عمـل زیبایـی در جهـان انجـام گرفتـه کـه ایـن میزان در مقایسـه بـا سـال ۲۰۱۵ میـلادی ۹ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. بـا توجـه بـه توسـعه گردشـگری سـلامت در ایـران و مراجعـه بیمـاران بـه مراکـز درمانـی بـا اهـداف مختلـف به ویژه  بیمـاران حوزه خلیج فـارس به ایـران جهـت دریافـت خدمـات مختلـف درمانـی، دهکـده سـلامت کیـش در راسـتای توریسـم سـلامت در برنامـه سـازمان منطقـه آزاد کیـش قـرار گرفت؛ لذا مرکزجراحــی اعمــال زیبایــی کیــش، در دهکــده ســلامت کیــش ایجــاد خواهــد شــد. ایــن مرکــز تخصصــی جراحــی زیبایــی بــا بهــره گیــری از پزشــکان متخصــص و جراحــان حاذق و تجهیــزات مــدرن، جراحی هــای زیبایـی رینوپالسـتی، بلفاروپالسـتی و انـواع جراحی هـای زیبایـی چشـم، صــورت، ابرو و پیشــانی را ارائــه خواهــد داد. همچنیــن در ایــن مرکــز جراحــی، جراحی هــای ترمیمــی ،(کــه یکــی از شــاخه های مهــم جراحــی پلاستیک  اســت)، بــرای ترمیــم ســاختار غیــر طبیعــی بــدن یــا نقــص عضــو ماننــد نواقــص ناشــی از ســرطان هــا، تصادفـات حـوادث، انـواع سـوختگی­ های حـاد، شـکاف لـب و … انجــام خواهــد شــد.

خالی از لطف نیست که اشاره کنیم به دلیل تبحر بالار پزشکان ایرانی مدل های معروف جهان برای عمل های زیبایی خود به ایران سفر میکنند. برای مثال رودریگو آلوز مجری برنامه های تلویزیونی با ملیت آمریکایی- برزیلی برای دهمین بار عمل بینی خود را به جراحان زبردست ایرانی سپرد. همچنین مدل بین المللی خانم پیکسی فاکس شخص دیگری است که با وجود عمل های متعدد زیبایی عمل های  ۲۰۱ تا ۲۰۷ خود٬ یعنی ۷ عمل آخر خود را در ایران انجام داده است و حضور او در ایران چندی پیش خبرساز شده بود.

مطالعات بازار:

 ظرفیت سالانه:

ظرفیـت سالانه  ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش و امکانــات ایــن مرکــز تعیین شــده اســت. تعــداد مراجعیــن ایــن مرکــز جراحـی اعمـال زیبایـی، ۲۱۰۰ عمـل جراحـی در سـال مرجـع بـرآورد شـده اسـت. بـازار هـدف مرکـز جراحـی زیبایـی کیشـوندان، گردشـگران داخلـی و خارجـی پیـش بینـی شـده انـد.

میزان اشتغال زایی:

۲۵ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوزواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های مربوطه جهت احداث مراکز جراحی زیبایی ، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی ، آمادگی خود را اعلام می کند.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود ۹۱ کیلومترمربـع در ۱۸ کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری

هـدف از اجـرای ایـن طـرح، تخصیـص سـاختمان مـوزه و نمـاد کیـش بـه مرکـز حـراج آثـار هنـری اسـت. در ایـن مرکـز ۴ سـالن گالـری، یـک سـالن آمفـی تئاتـر، کارگاه آموزشـی و کافی­ شـاپ قـرار دارد کـه بـه منظـور عرضه نمایشـگاهی آثـار هنـری بـه متقاضیـان اجـاره داده می ­شـود.

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب ابتدا با آشنایی و تماس مشتری با ما شروع میشود .پله پله نیز به هدف اصلی یعنی تهیه طرح توجیهی …

طرح توجیهی احداث کافی شاپ

هـدف از اجـرای کافـی شـاپ در مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی و کارتینگ، تکمیل زنجیره خدمات مشـتریان می­باشـد. امروزه بسـیاری از گردشـگران علاقـه منـد هسـتندکه  بـا مراجعـه بـه یـک مرکـز ورزشـی و تفریحـی تمامـی نیازهـای آنـان پاسـخ داده شـده و بـا خیال آسـوده اوقات فراغت خوشـان را پـر نمایند.

طرح توجیهی احداث مرکز سلامت طب مکمل | طرح های توجیهی گردشگری سلامت

 مرکـز سـلامت طـب مکمـل در دهکـده سـلامت کیـش در جنـوب جزیـره در نظـر گرفتـه شـده اسـت. روشهـای درمانـی مکمـل در سرتاسـر دنیـا متعــدد و متفاوتنــد. طــب چینــی، کــره ای، آیــورودا، طــب ســوزنی، انرژی درمانــی، آروماتراپــی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *