طرح توجیهی احداث مرکز سلامت طب مکمل | طرح های توجیهی گردشگری سلامت

طرح توجیهی احداث مرکز سلامت طب مکمل

مرکز سلامت طب مکمل

 کاربری: درمانی و پزشکی

 مساحت زمین: ۱۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۷۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیفزیر ساختفاصله تا محل پروژه
۱آبقابل تامین در محل پروژه
۲برققابل تامین در محل پروژه
۳مخابراتقابل تامین در محل پروژه
۴راه اصلیجاده جهان
۵فرودگاه۱۰٫۴ کیلومتر
۶بندرگاه۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۹۲،۳۱۹  میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۳۱،۵۴۳  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱،۸۸۳  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۵۴۰۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۲۲,۴۵۷ میلیون ریال
B/C: 1/11 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۲۰,۹۰۲
% IRR:23,42 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

 مرکـز سـلامت طـب مکمـل در دهکـده سـلامت کیـش در جنـوب جزیـره در نظـر گرفتـه شـده اسـت. روشهـای درمانـی مکمـل در سرتاسـر دنیـا متعــدد و متفاوتنــد. طــب چینــی، کــره ای، آیــورودا، طــب ســوزنی، انرژی درمانــی، آروماتراپــی و غیــره، طــب ســنتی ایــران نیز یکــی از ایــن روش هایــی اســت کــه امــروزه به عنــوان طــب مکمــل یــا تلفیقــی مــورد اسـتفاده قـرار میگیـرد و توسـط سـازمان جهانـی بهداشـت مـورد تائیـد اســت.

با وجود  فوایـدی کـه طـب سـنتی و مکمـل دارد، جهـت گسـترش اصولـی ایــن شــیوه درمانــی در کشــور و جزیــره کیــش اقــدام موثــری صــورت نگرفتـه است. بی شک با برنامه ریـزی های دقیق، به کارگـیـری فـارغ التحصیلـان و متخصصـان طـب سـنتی میتـوان تـا حـدود زیـادی از بـروز بیماری­هـا پیشـگیری کـرده و ضمـن کاهـش عـوارض و هزینه هـای درمـان، وابسـتگی دارویـی را نیـز کاهـش داد.

 

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

ظرفیـت سالانه  ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش آن تعیین شـده اسـت. تعـداد مراجعیـن بـه این مرکـز ۲۷۰۰ نفر در سـال مرجـع (بـا توجـه بـه تنـوع درمان هـای طـب مکمـل در ایـن مرکـز) پیـش بینی شـده اسـت. بازار هدف طرح حاضر بخشی از کیشوندان و گردشگران کیش هستند.

میزان اشتغال زایی:

۲۰ نفر

مشخصات فنی:

مجوز های مورد نیاز:

-مجو زواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مرکز سلامت طب مکمل، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، آمادگی خود را اعلام می کند.

چنانچه به دنبال احداث مراکر گردشگری و خدماتی هستید این مقاله را مطالعه بفرمایید : راهنمای جامع طرح های گردشگری

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود ۹۱ کیلومترمربـع در ۱۸ کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

طرح توجیهی احداث مرکز جراحی زیبایی

ظرفیـت سالانه  ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش و امکانــات ایــن مرکــز تعیین شــده اســت. تعــداد مراجعیــن ایــن مرکــز جراحـی اعمـال زیبایـی، ۲۱۰۰ عمـل جراحـی در سـال مرجـع بـرآورد شـده اسـت….

طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری

هـدف از اجـرای ایـن طـرح، تخصیـص سـاختمان مـوزه و نمـاد کیـش بـه مرکـز حـراج آثـار هنـری اسـت. در ایـن مرکـز ۴ سـالن گالـری، یـک سـالن آمفـی تئاتـر، کارگاه آموزشـی و کافی­ شـاپ قـرار دارد کـه بـه منظـور عرضه نمایشـگاهی آثـار هنـری بـه متقاضیـان اجـاره داده می ­شـود.

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب ابتدا با آشنایی و تماس مشتری با ما شروع میشود .پله پله نیز به هدف اصلی یعنی تهیه طرح توجیهی …

طرح توجیهی احداث کافی شاپ

هـدف از اجـرای کافـی شـاپ در مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی و کارتینگ، تکمیل زنجیره خدمات مشـتریان می­باشـد. امروزه بسـیاری از گردشـگران علاقـه منـد هسـتندکه  بـا مراجعـه بـه یـک مرکـز ورزشـی و تفریحـی تمامـی نیازهـای آنـان پاسـخ داده شـده و بـا خیال آسـوده اوقات فراغت خوشـان را پـر نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *