طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

 

مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

 کاربری: درمانی و پزشکی

 مساحت زمین: ۴۵۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۳۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۷۰۶۳  میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۱۴۶۳۵  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱۰۳۳  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲۳۶۹۳ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۹۲۵۴ میلیون ریال
B/C : 1/24 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۴ سال و ۱ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۱۸۳۸۶
% IRR: 34/42 نرخ بازده داخلی% IRR:35,64 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

 پوســت و مــو بخــش اعظمــی از ظاهــر هــر فــرد را تشــکیل می دهــد بــا توجـه بـه افزایـش تمایلـات افـراد بـه دریافـت خدمـات درمانـی پوسـت و مـو و وجـود تقاضـای بسـیار بـاالا جهـت اینگونـه مراکـز درمانـی، مرکـز مراقبتهــای پوســت و مــو در مجموعــه دهکــده سـلامت کیــش در راسـتای رفـاه حـال کیشـوندان و همچنیـن توسـعه خدمـات گردشـگری ســامت در نظــر گرفتــه شــده اســت.

مطالعات بازار:

: ظرفیـت سـالانه

ظرفیــت ســالانه مراکــز درمانــی بــر اســاس امکانــات و ظرفیــت پذیــرش آن تعیین شـده اسـت. تعـداد مراجعیـن مرکزمراقبـت پوسـت و مـو، ۱۵ % جمعیــت بالای  ۲۰ ســال کیــش در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــا فــرض اینکـه هـر فـرد بـرای پیگیـری درمـان خـود بـه طـور میانگیـن ۵ بـار بـه این مرکـز مراجعـه کنـد، تعـداد مراجعیـن ۶۹۳,۲۳ نفـر جلسـه در سـال مرجـع برآورد شـده اسـت. بازار هدف طرح حاضر بخشـی از کیشـوندان هسـتند.

میزان اشتغالزایی:

۱۱ نفر

مشخصات فنی:

مجوز های مورد نیاز:

-مجوزواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت بهین صنعت یاب با سال ها تجربه در زمینه تدیون طرح توجیهی صنایع مختلف، این بار نیز آمادگی خود را  اعلام می دارد تا یاری رسان سرمایه گذاران محترم در تدوین طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی باشد.

 

مطالب مرتبط :

طرح توجیهی ریزوت ۵ ستاره 

طرح توجیهی مرکز آب درمانی 

طرح توجیهی مرکز جراحی زیبایی

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان مرکز تشخیص و درمان سرطان کاربری: درمانی و پزشکی مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع […]

طرح توجیهی احداث هتل شناور

هـدف طـرح حاضـر احـداث یـک مجتمـع اقامتـی و گردشـگری در جزیـره
کیـش می باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز ماساژ و اسپا

مرکـز ماسـاژ و اسـپا در دهکـده سـلامت در جنـوب شـرقی کیـش درنظـر گرفته شـده اسـت. اسـپا به مجموعه وسـیعی از خدمات سـلامتی گفته می­ شـود کـه شـامل سلـامت و بازسـازی جسم (ماساژ) ، خدمـات زیبایـی صــورت و ســلامت …

طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

رونـد رو بـه رشـد جمعیـت سـاکنین و همچنین افزایـش ورود گردشـگر از
مبـادی صرفـا هوایـی و دریایـی، بالاخـص هوایـی، زمینـه افزایش خدمات
حمــل و نقــل هوایــی( بــار و مســافر) را فراهــم ســاخته اســت.

طرح توجیهی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

بـا توجـه بـه رشـد جمعیتـی جزیـره کیـش و لـزوم ارائـه خدمـات متنـوع بـه کلیـه گروه هـای سـنی سـاکن در جزیـره و نظـر بـه عـدم وجـود مراکـز نگهـداری از افـراد مسـن، اجـرای طـرح احـداث مجتمـع اقامتی جهـت افراد مســن و کــم تــوان …

طرح توجیهی احداث مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی

اهمیت آب به عنوان مایه حیات، بر هیچ کس پوشیده نیست، چه بسا که امروزه پزشکان و متخصصان به تاثیر شگفت انگیز درمانی آب پی برده و آن را به اثبات رسانده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس