طرح توجیهی تولید اسانسهاي مصرفی در تولید سیگار

طرح توجیهی تولید اسانسهاي مصرفی در تولید سیگار

معرفی محصول
هرنخ سیگار از چهار جزء اصلی درست شده است که عبارتنـد از ۱-توتـون ۲-کاغـذ ۳-اسـانس و مـواد نگهدارنده چسب ۴-فیلتر اسانسها یا روغنهاي فرار از جمله مواد موثر گیاهان هسـتند کـه شـامل مخلـوط پیچیـدهاي از مـواد شیمیایی آلی مثل ترپینوئیدها، آلدئیدها، الکلها، استرها، ستنها و … می باشند. اسـانسهـا نـوعی ترکیبـات فرار بوده که از تقطیر مواد فرار موجود در اندامهاي مختلف گیاهان تازه یا خشک همراه بـا بخـار آب بدسـت می آید و وزن مخصوص آنها غالبا از آب کمتر است. به طور کلی ترکیبات بیرنگ هسـتند ( بـه خصـوص اگـر تازه تهیه شده باشند ) ولی بر اثر مرور زمان در اثر اکسید شدن رنگ آنها تیره می گردد. به طور کلی اسـانس ها در الکل کاملا حل میشوند، در حالی که با آب غیر قابل اختلاط هستند؛ اما بـه انـدازه کمـی در آب حـل شده و بوي خود را به آن انتقال می دهند ( مانند عرقیات گیاهی و گلاب ) که ماده اصلی موجود در آن بـر اثـر حرارت، گرما و هوا تغییر می یابد. همچنین طعم اسانسها نیز بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت. اسـانسهـا داراي خصوصیات مشترکی بوده و عمدتا ترپینوئیدهایی هستند که قابل تقطیر بوده، لکه ثابت روي کاغذ بجا نمی گذارند، بر خلاف روغنهاي ثابت با قلیایی ها صابونی نمی شوند. آنها داراي طعمهاي گـس، ملایـم، سـوزاننده، تلخ و شیرین می باشند و به سه دسته طبیعی، مشابه طبیعی ( شبه طبیعی ) و مصنوعی تقسیم می شوند.  اسانسهاي طبیعی و ترکیبات وابسته ( اولئورزین، گام رزین، اولئوگام رزین)، فرآوردههایی هستند که از مواد خام گیاهی معطر با یکی از روشهاي تقطیر( آب، بخار، آب و بخار و …)، فشردن ( فشردن بخش برونبـر و لایه بیرونی پوست مرکبات ) و استخراج با حلال بدست می آیند.
اسانسهاي مشابه طبیعی فرآورده هایی هستند که حاصل از ترکیب مواد اولیه معطر بـوده و از نظـر بـو مشابه اسانسهاي طبیعی می باشند. اسانسهاي مصنوعی فرآورده هایی هستند که به طور تجاري از مواد شیمیایی آلی مشـابه اسـانسهـاي طبیعی تهیه میگردند و بویی مشابه اسانسهاي طبیعی را دارا می باشند.
در تولید سیگار اسانسدار از مانتول که نوعی اسانس نعنا می باشد، به طور گسترده اسـتفاده مـیشـود و اسانسهاي دیگر به ندرت و بسیار کمتر از مانتول در تولید سیگار مورد استفاده قرار می گیرند. حال به بررسی طرح توجیهی تولید سیگار و اسانس های مصرفی آن میپردازیم.

نام و کد آیسیک محصول
متداولترین طبقه بندي و دسته بندي در فعالیـت هـاي اقتصـادي همـان تقسـیم بنـدي آیسـیک اسـت. تقسیم بندي آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بین المللـی فعالیـت هـاي اقتصادي. این دسته بندي با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کـدهایی دو، چهـار و هشـت رقمی اختصاص داده می شود. محصول این مطالعه اسانس مصرفی در تولید سیگار می باشد.

جدول1-كدهاي آيسيك

ردیفشرح محصولکد محصول
1مانتول (نوعی اسانس نعنا)24291413
2اسانس مصنوعی24291412
3انواع اسانسهاي شیمیایی24291410
4اسانس میوه15491420

 بخوانید طرح توجیهی چیست؟

توضیح موارد مصرف و کاربرد
اسانسها به عنوان طعمدهنده و معطر کننده مورد استفاده قرار می گیرند. آنچـه در ایـن مطالعـه مـورد توجه است، اسانسهاي مصرفی در تولید سیگار است .اسانسها باعث خنک شدن سیگار و ایجاد بوي مطبوع در آن می شوند. از مانتول در خود توتون سیگار استفاده می شود و حتی بـراي افـزایش تـأثیر، روي کاغـذ و فیلتر سیگار نیز از این ماده استفاده می شود.

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
کالاهاي استراتژیک، کالاهایی هستند که در صـورت عـدم تـأمین و توزیـع آن در کشـور باعـث ایجـاد مشکلات سیاسی و اقتصادي شدیدي در کشور می گردند و کشور را با بحران مواجه می سـازند. عـدم تولیـد و ساخت اسانسهاي توتون و تنباکو در کشور، باعث ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصـادي شـدیدي نمـی گـردد. بنابراین به عنوان یک کالاي استراتژیک محسوب نمی شود.

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
از کشورهاي عمده تولیدکننده اسانس میتوان به آمریکا، آلمان، انگلستان، مالزي، هنـد و چـین اشـاره کرد. با توجه به بازار مصرف این محصول که کارخانجات تولید سیگار هستند، مصرف کننـدگـان عمـده ایـن محصول کشورهاي تولیدکننده دخانیات از جمله آمریکا و کشورهاي اروپایی می باشد.

بررسی کالاهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

با توجه به اینکه اسانس مورد نظر طبیعی می باشد، فقط امکان جایگزینی آن با اسانس شیمیایی وجـود دارد. همچنین با وجود اینکه سیگار به نوبه خود کاملا براي سلامتی انسان مضر می باشد، استفاده از اسانس- هاي شیمیایی میتواند اثرات نامطلوب تري روي انسان گذارد. به همین دلیل نمیتـوان بـراي ایـن محصـول کالاي جایگزین معرفی نمود. همچنین لازم به ذکر است که اسانسهاي طبیعی نیز باعـث زیـان بـارتر شـدن اثرات منفی سیگار می شوند و در واقع کشیدن سیگارهاي طعمدار خطرناكتر از سیگارهاي معمولی می باشد.
سیگارهاي مانتول دار ظاهرا خنک تر هستند، ولی در حقیقت اعتیاد بیشتري می آورند.

جدول 2- خلاصه طرح

نام محصولاسانس سیگار
ظرفیت پیشنهادی طرح72 تن
موارد کاربردتولید سیگار
مواد اولیه مصرفی عمدهروغن نعنا
اشتغال زایی(نفر)28
میزان مصرف سالیانه یوتیلیتیآب(متر مکعب)264
برق(کیلو وات)370800
گاز (متر مکعب)237600
زمین مورد نیاز(متر مربع)5000
زیربناتولیدی (متر مربع):1000
انبار (متر مربع):2000
خدماتی (متر مربع):1000

شرکت دانش بنیان “مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب” با تخصص در تهیه انواع طرح توجیهی تولید اسانسهاي مصرفی در تولید سیگار جهت مشاوره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان  آمادگی خود را اعلام می‌نماید.

مطالعه این مقالات هم پیشنهاد میشود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس