طرح توجیهی تولید اسانسهای مصرفی در تولید سیگار

طرح توجیهی تولید اسانسهای مصرفی در تولید سیگار

معرفی محصول
هرنخ سیگار از چهار جزء اصلی درست شده است که عبارتنـد از ۱-توتـون ۲-کاغـذ ۳-اسـانس و مـواد نگهدارنده چسب ۴-فیلتر اسانسها یا روغنهای فرار از جمله مواد موثر گیاهان هسـتند کـه شـامل مخلـوط پیچیـدهای از مـواد شیمیایی آلی مثل ترپینوئیدها، آلدئیدها، الکلها، استرها، ستنها و … می باشند. اسـانسهـا نـوعی ترکیبـات فرار بوده که از تقطیر مواد فرار موجود در اندامهای مختلف گیاهان تازه یا خشک همراه بـا بخـار آب بدسـت می آید و وزن مخصوص آنها غالبا از آب کمتر است. به طور کلی ترکیبات بیرنگ هسـتند ( بـه خصـوص اگـر تازه تهیه شده باشند ) ولی بر اثر مرور زمان در اثر اکسید شدن رنگ آنها تیره می گردد. به طور کلی اسـانس ها در الکل کاملا حل میشوند، در حالی که با آب غیر قابل اختلاط هستند؛ اما بـه انـدازه کمـی در آب حـل شده و بوی خود را به آن انتقال می دهند ( مانند عرقیات گیاهی و گلاب ) که ماده اصلی موجود در آن بـر اثـر حرارت، گرما و هوا تغییر می یابد. همچنین طعم اسانسها نیز بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت. اسـانسهـا دارای خصوصیات مشترکی بوده و عمدتا ترپینوئیدهایی هستند که قابل تقطیر بوده، لکه ثابت روی کاغذ بجا نمی گذارند، بر خلاف روغنهای ثابت با قلیایی ها صابونی نمی شوند. آنها دارای طعمهای گـس، ملایـم، سـوزاننده، تلخ و شیرین می باشند و به سه دسته طبیعی، مشابه طبیعی ( شبه طبیعی ) و مصنوعی تقسیم می شوند.  اسانسهای طبیعی و ترکیبات وابسته ( اولئورزین، گام رزین، اولئوگام رزین)، فرآوردههایی هستند که از مواد خام گیاهی معطر با یکی از روشهای تقطیر( آب، بخار، آب و بخار و …)، فشردن ( فشردن بخش برونبـر و لایه بیرونی پوست مرکبات ) و استخراج با حلال بدست می آیند.
اسانسهای مشابه طبیعی فرآورده هایی هستند که حاصل از ترکیب مواد اولیه معطر بـوده و از نظـر بـو مشابه اسانسهای طبیعی می باشند. اسانسهای مصنوعی فرآورده هایی هستند که به طور تجاری از مواد شیمیایی آلی مشـابه اسـانسهـای طبیعی تهیه میگردند و بویی مشابه اسانسهای طبیعی را دارا می باشند.
در تولید سیگار اسانسدار از مانتول که نوعی اسانس نعنا می باشد، به طور گسترده اسـتفاده مـیشـود و اسانسهای دیگر به ندرت و بسیار کمتر از مانتول در تولید سیگار مورد استفاده قرار می گیرند. حال به بررسی طرح توجیهی تولید سیگار و اسانس های مصرفی آن میپردازیم.

نام و کد آیسیک محصول
متداولترین طبقه بندی و دسته بندی در فعالیـت هـای اقتصـادی همـان تقسـیم بنـدی آیسـیک اسـت. تقسیم بندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقه بندی و دسته بندی استاندارد بین المللـی فعالیـت هـای اقتصادی. این دسته بندی با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کـدهایی دو، چهـار و هشـت رقمی اختصاص داده می شود. محصول این مطالعه اسانس مصرفی در تولید سیگار می باشد.

جدول۱-کدهای آیسیک

ردیف شرح محصول کد محصول
۱ مانتول (نوعی اسانس نعنا) ۲۴۲۹۱۴۱۳
۲ اسانس مصنوعی ۲۴۲۹۱۴۱۲
۳ انواع اسانسهای شیمیایی ۲۴۲۹۱۴۱۰
۴ اسانس میوه ۱۵۴۹۱۴۲۰

 بخوانید طرح توجیهی چیست؟

توضیح موارد مصرف و کاربرد
اسانسها به عنوان طعمدهنده و معطر کننده مورد استفاده قرار می گیرند. آنچـه در ایـن مطالعـه مـورد توجه است، اسانسهای مصرفی در تولید سیگار است .اسانسها باعث خنک شدن سیگار و ایجاد بوی مطبوع در آن می شوند. از مانتول در خود توتون سیگار استفاده می شود و حتی بـرای افـزایش تـأثیر، روی کاغـذ و فیلتر سیگار نیز از این ماده استفاده می شود.

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کالاهای استراتژیک، کالاهایی هستند که در صـورت عـدم تـأمین و توزیـع آن در کشـور باعـث ایجـاد مشکلات سیاسی و اقتصادی شدیدی در کشور می گردند و کشور را با بحران مواجه می سـازند. عـدم تولیـد و ساخت اسانسهای توتون و تنباکو در کشور، باعث ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصـادی شـدیدی نمـی گـردد. بنابراین به عنوان یک کالای استراتژیک محسوب نمی شود.

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
از کشورهای عمده تولیدکننده اسانس میتوان به آمریکا، آلمان، انگلستان، مالزی، هنـد و چـین اشـاره کرد. با توجه به بازار مصرف این محصول که کارخانجات تولید سیگار هستند، مصرف کننـدگـان عمـده ایـن محصول کشورهای تولیدکننده دخانیات از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی می باشد.

بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

با توجه به اینکه اسانس مورد نظر طبیعی می باشد، فقط امکان جایگزینی آن با اسانس شیمیایی وجـود دارد. همچنین با وجود اینکه سیگار به نوبه خود کاملا برای سلامتی انسان مضر می باشد، استفاده از اسانس- های شیمیایی میتواند اثرات نامطلوب تری روی انسان گذارد. به همین دلیل نمیتـوان بـرای ایـن محصـول کالای جایگزین معرفی نمود. همچنین لازم به ذکر است که اسانسهای طبیعی نیز باعـث زیـان بـارتر شـدن اثرات منفی سیگار می شوند و در واقع کشیدن سیگارهای طعمدار خطرناکتر از سیگارهای معمولی می باشد.
سیگارهای مانتول دار ظاهرا خنک تر هستند، ولی در حقیقت اعتیاد بیشتری می آورند.

جدول ۲- خلاصه طرح

نام محصول اسانس سیگار
ظرفیت پیشنهادی طرح ۷۲ تن
موارد کاربرد تولید سیگار
مواد اولیه مصرفی عمده روغن نعنا
اشتغال زایی(نفر) ۲۸
میزان مصرف سالیانه یوتیلیتی آب(متر مکعب) ۲۶۴
برق(کیلو وات) ۳۷۰۸۰۰
گاز (متر مکعب) ۲۳۷۶۰۰
زمین مورد نیاز(متر مربع) ۵۰۰۰
زیربنا تولیدی (متر مربع): ۱۰۰۰
انبار (متر مربع): ۲۰۰۰
خدماتی (متر مربع): ۱۰۰۰

شرکت دانش بنیان “مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب” با تخصص در تهیه انواع طرح توجیهی تولید اسانسهای مصرفی در تولید سیگار جهت مشاوره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان  آمادگی خود را اعلام می‌نماید.

مطالعه این مقالات هم پیشنهاد میشود:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *