استراتژی دقیقا چیست؟

خرداد ۸, ۱۴۰۳

استراتژی دقیقا چیست؟

تاکنون برای استراتژی معانی گوناگونی بیان شده است و اندیشمندان در تلاش برای پاسخ به این پرسش، تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند که در نهایت مفهوم ضمنی تمام تعاریف آن است که استراتژی به عنوان ابزاری در نظر گرفته می شود تا به وسیله آن سازمان یا افراد به اهداف خود دست یابند.
خرداد ۸, ۱۴۰۳

استراتژی دقیقا چیست؟

تاکنون برای استراتژی معانی گوناگونی بیان شده است و اندیشمندان در تلاش برای پاسخ به این پرسش، تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند که در نهایت مفهوم ضمنی تمام تعاریف آن است که استراتژی به عنوان ابزاری در نظر گرفته می شود تا به وسیله آن سازمان یا افراد به اهداف خود دست یابند.
صحبت با کارشناس