آبان ۲۰, ۱۳۹۴

تولید ورمی کمپوست فرصتی برای سرمایه‌گذاری

تولید ورمی کمپوست تولید مکمل های خوراکی پیتیدی با هیدرولیز آنزیمی کرم خاکی افزايش جمعيت کشور در سال‌های اخير و به تبع آن افزايش مصرف فرآورده‌های غذايی موجب شده است […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۴

تولید ورمی کمپوست فرصتی برای سرمایه‌گذاری

تولید ورمی کمپوست تولید مکمل های خوراکی پیتیدی با هیدرولیز آنزیمی کرم خاکی افزايش جمعيت کشور در سال‌های اخير و به تبع آن افزايش مصرف فرآورده‌های غذايی موجب شده است […]
صحبت با کارشناس