فروردین ۲۶, ۱۳۹۶

تولید سوسیس کالباس گیاهی ، محصولی سلامت محور

 سرمایه گذاری در تولید سوسیس کالباس گیاهی  ایران ظرفیت‌های بسیاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید سوسیس کالباس گیاهی داشته و میزان سرانه مصرف ما با سرانه استاندارد جهانی اختلاف […]
فروردین ۲۶, ۱۳۹۶

تولید سوسیس کالباس گیاهی ، محصولی سلامت محور

 سرمایه گذاری در تولید سوسیس کالباس گیاهی  ایران ظرفیت‌های بسیاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید سوسیس کالباس گیاهی داشته و میزان سرانه مصرف ما با سرانه استاندارد جهانی اختلاف […]
صحبت با کارشناس