طرح توجیهی احداث گاوداری گوشتی

شهریور ۸, ۱۴۰۰

طرح توجیهی گاوداری گوشتی

 تامین مواد پروتئینی با توجه به جمعیت موجود در کره زمین ‌نمی تواند تنها متکی به فرآورده‌های گیاهی باشد. بر همین اساس لازم است از راه پرورش طیور و یا حیوانات به جهت تامین مواد پروتئینی نیز اقدام نمود. به همین منظور امروزه در ...
شهریور ۸, ۱۴۰۰

طرح توجیهی گاوداری گوشتی

 تامین مواد پروتئینی با توجه به جمعیت موجود در کره زمین ‌نمی تواند تنها متکی به فرآورده‌های گیاهی باشد. بر همین اساس لازم است از راه پرورش طیور و یا حیوانات به جهت تامین مواد پروتئینی نیز اقدام نمود. به همین منظور امروزه در ...
صحبت با کارشناس