فرصت های سرمایه گذاری جهرم

آبان ۵, ۱۳۹۴

فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ جهرم 2

فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ جهرم و توانمندی ها این شهر جهرم به‌ عنوان یکی از شهرهای استان فارس شناخته می‌شود که به نسبت شهرستان‌های دیگر این استان دارای پتانسیل‌ها و توانمندی‌های بهتری […]
آبان ۵, ۱۳۹۴

فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ جهرم 2

فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ جهرم و توانمندی ها این شهر جهرم به‌ عنوان یکی از شهرهای استان فارس شناخته می‌شود که به نسبت شهرستان‌های دیگر این استان دارای پتانسیل‌ها و توانمندی‌های بهتری […]
صحبت با کارشناس