آنالیز پایه ای اجزای تشکیل دهنده آرم و نشان تجاری بهین صنعت یاب

با توجه به فلسفه تشکیل بهین صنعت یاب با هدف کمک به پیشرفت صنایع و تبدیل ایده به ثروت‌های ماندگار و مولد، سمبل چرخ دنده نماد صنعت انتخاب شده و به عنوان هسته اصلی سازنده طرح در نظر گرفته شده است. همچنین طرح کره زمین و احاطه آن به وسیله چرخ دنده، به اهمیت صنایع در دنیا و نوعی وابستگی کره زمین به چرخه صنعت را نشان می‌دهد و در نهایت مفهوم توسعه توام با آینده‌نگری عمیق را پدیدار می‌سازد که بیانگر توسعه همه جانبه کشور و ایجاد سرمایه‌های فزاینده اقتصادی نه تنها در کشور، بلکه در افقی بلند و جهانی می‌باشد.

B : حرف اول لغت "بهین"،S : حرف اول لغت "صنعت"، Y: حرف اول لغت "یاب" و Group به معنای گروه میباشد. رنگ سرمه ای قابلیت اعتماد، آینده‌نگری، دانش، قدرت و کمال را نوید می‌دهد و رنگ نارنجی نمایانگر اراده، موفقیت، خلاقیت و سازندگی می‌باشد. ترکیب این دو رنگ بر مفاهیم پیشرفت و توسعه روزافزون تأکید دارد.


مفهوم کلی لوگو، در برگیرنده تلاش شرکت "بهین صنعت یاب" در جهت توسعه و پیشرفت صنعت کشورمان در دنیا می‌باشد.