جاری سازی استراتژی

جاری سازی استراتژی به فرآیند تبدیل استراتژی و اهداف تدوین شده به اقدامات عملیاتی و اطمینان از اجرای موفقیت‌آمیز یک برنامه استراتژیک در سراسر یک سازمان می‌پردازد. این مفهوم شامل عملیاتی کردن برنامه و اهداف استراتژیک، تخصیص منابع و هماهنگ‌سازی اجزاء مختلف سازمان برای دستیابی به اهداف مشخص شده است.

جوانب کلیدی اجرای استراتژی شامل:

  • ۱. ساختار سازمانی: تناسب ساختار سازمانی به منظور حمایت از اهداف استراتژیک یک مولفه ی مهم در فرآیند جاری سازی استراتژی در سراسر سازمان است. انطباق ساختار سازمانی و اجرای استراتژیک شامل تغییرات در بخش‌ها، نقش‌ها و روابط گزارش‌دهی می باشد تا اطمینان حاصل شود که ساختار سازمانی با استراتژی هماهنگ شده است.
  • ۲. تخصیص منابع: تخصیص بهینه و اثر بخش منابع مالی، ‌انسانی و فناوری برای حمایت از فرآیند جاری سازی استراتژی نیز یکی دیگر از مولفه های مهم در این فرآیند است. در واقع در تخصیص منابع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که منابع کجا سرمایه‌گذاری شوند تا تأثیر آنها بر اهداف استراتژیک به حداکثر برسد.
  • ۳. سیاست‌ها و رویه‌ها: تنظیم سیاست‌ها، ایجاد رویه‌ها و استقرار سیستم‌هایی که با اهداف استراتژیک هماهنگ باشد، یکی دیگر از مولفه های جاری سازی استراتژی است که شامل ایجاد فرآیند ها و روال هایی است که به سازمان کمک می کند تا بستر و زمینه ی مناسب برای جاری سازی استراتژی را در سازمان فراهم کند.
  • ۴. ارتباطات و آموزش: اطمینان از اینکه همه اعضای سازمان آگاه از اهداف استراتژیک هستند و نقش خود در دستیابی به آنها را درک می‌کنند از نتایج جاری سازی استراتژی در روح یک سازمان است. برنامه‌های ارتباطی و آموزش ممکن است برای انتقال اطلاعات مورد نیاز استفاده شوند و مهارت‌ها و دانش مورد منابع انسانی را تقویت کنند.
  • ۵. مدیریت عملکرد: مدیریت عملکرد صحیح پیش نیاز اجرای یک استراتژی موفق است که شامل تعیین شاخص‌های عملکرد و سیستم‌های نظارت بر پیشرفت به سمت اهداف استراتژیک است.
  • ۶. هماهنگی فرهنگ سازمانی : یک فرهنگ سازمانی حامی و هماهنگ می‌تواند به طور قابل توجهی به اجرای موفق استراتژی کمک کند. فرهنگ سازمانی مناسب به عنوان زمینه ساز و تسهیل گر جاری سازی استراتژی، می تواند زمینه ی مشارکت موثر کارکنان در اجرای موفق استراتژی های سازمانی را فراهم کند
  • ۷. بازخورد و تطابق:  کنترل و اجرای استراتژی دو فعالیتی هستند که به یکدیگر وابسته اند. ایجاد مکانیزم‌های جمع‌آوری بازخورد از سطوح مختلف سازمان در حین اجرای استراتژی برای اطمینان از اثربخشی فرآیند اجرا ضروری است. این حلقه بازخورد به سازمان این امکان را می‌دهد تا چالش‌ها را شناسایی کرده و از تجربیات یاد بگیرد و تصمیمات لازم را برای بهبود به موقع انجام دهد.

اجرای موفق استراتژی به شدت ضروری است زیرا آمار ها نشان میدهد اکثر سازمان ها در فرآیند اجرا و جاری سازی استراتژی شکست می شوند که این اتفاق به دلیل فقدان مهارت و دانش در این زمینه است. اجرای موفق استراتژی تضمین می‌کند که برنامه‌ها و استراتژی‌های تدوین شده به بهترین شکل ممکن در عمل پیاده‌سازی شوند و سازمان بتواند به بهترین شکل ممکن از فرصت‌ها استفاده کند و با چالش‌ها مواجه شود.