عارضه یابی - بررسی سازمان - بهینه سازی - مطالعات و تحقیقات

تهیه و تدوین مطالعات امکان سنجی مقدماتی

تهیه مطالعات امکان سنجی مقدماتی، یک مرحله اساسی در فرآیند بررسی و برنامه‌ریزی پروژه‌های جدید می باشد؛ این گزارش، به منظور ارزیابی و ارائه تحلیل کلی امکانات، مزایا، ریسک‌ها و هزینه‌های یک پروژه در مرحله ابتدایی تهیه می گردد.

هدف اصلی طرح امکان سنجی مقدماتی، بررسی میزان قابلیت اجرای یک پروژه و تحلیل اولیه مزایا و معایب آن است. این طرح شامل ارائه اطلاعات کلی درباره ماهیت پروژه، اهداف، زمینه‌های فنی و اقتصادی، نیازمندی‌های تامین منابع و همچنین ریسک‌های محتمل است.

در این مرحله، اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری، و تحلیل‌های کمی و کیفی انجام می‌شود تا توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد بررسی قرار گیرد. مزایا و معایب پیش‌بینی شده، منابع مورد نیاز، زمان‌بندی اولیه و ریسک‌های قابل تشخیص پروژه نیز در این مرحله بیان می‌شوند.

طرح امکان سنجی مقدماتی توسط تیم‌های متخصص در زمینه مهندسی، مدیریت پروژه و مالی تهیه می‌شود. این تیم‌ها با استفاده از روش‌های تحلیلی مانند تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات)، تحلیل PESTEL (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، محیطی و قانونی) و تحلیل رقابتی، به بررسی جوانب مختلف پروژه می‌پردازند.

نتیجه این طرح امکان سنجی مقدماتی، یک تصویر کلی از پروژه و میزان جذابیت آن از نظر اقتصادی و فنی را ارائه می‌دهد. این طرح، به مدیران و سرمایه‌گذاران کمک می نماید تا در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تصمیمات بهینه ای را اتخاذ نموده و از ریسک‌های محتمل پروژه آگاهی داشته باشند.

تهیه گزارش امکان سنجی مقدماتی در ابتدای فرآیند برنامه‌ریزی پروژه، در زمان، هزینه و انرژی صرفه‌جویی نموده و به افزایش شانس موفقیت پروژه کمک خواهد نمود.