مس
مس زنجان در انتظار احداث واحدهای فرآوری
شهریور ۲۳, ۱۳۹۵
معرفی هفت طرح صنعتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
معرفی هفت طرح صنعتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
شهریور ۲۴, ۱۳۹۵
طرح توجیهی احداث نیروگاه CHP

طرح توجیهی احداث نیروگاه برق و حرارت CHP

کارفرما: شرکت محترم توسعه برق نیروگاه دیلمان

 

معرفی طرح

امروزه تأمین انرژی الکتریکی در هر کشور به عنوان اساسی ترین اصل تأمین رفاه عمومی و راهاندازی صنایع آن کشور محسوب می شود. اقتصاد و دنياي رقابتي امروز به شـدت بـه انـرژي الكتريكـي وابسته است همچنین کلیه امور زندگی امروز متکی به تولید برق است. از آنجایی که انرژی الکتریکی قابل ذخیره سازی نیست و تولید بیشتر یا کمتر از حد میزان مورد نیاز خساراتی در پی دارد، و از طرف دیگر متناسب با توسعه تکنولوژی و ارتقاء سطح زندگی مردم نیاز به انرژی الکتریکی به عنوان نیروی محرکه چرخ عظیم خدمات صنعتی و رفاهی رو به افزایش گذاشته است، بر این اساس قابلیت کنترل بهتر و سهولت استفاده از انرژی الکتریکی باعث شده که این انرژی در مقایسه با سیار منابع انرژی مورد توجه واقع شود؛ محدوديت منابع اوليه قابـل تبـديل بـه انرژي الكتريكي، هزينـه زيـاد توليـد و پـايين بـودن رانـدمان پروسه تبديل، دستاندركاران امور انـرژي الكتريكـي را بـه اتخاذ سياست هاي بهينـه بـراي و تعـادل عرضه و تقاضا انرژي الكتريكي ملزم مي كند.

 


نیروگاه های تولید کننده همزمان برق و حرارت chp همان گونه که از اسمش پیداست، تولید کننده برق مصرفی صنایع و مصارف شهری بوده و در کنار آن میتوان از انرژی گرمایی حاصل شده در روند تولید برق، بهطور مطلوب و سازمان یافته ای بهره جست. بر این اساس دو نوع محصول می توان برای این طرح در نظر گرفت: الکتریسیته و حرارت؛ در این طرح تمامی ابعاد احداث نیروگاه CHP از منزل مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی- اقتصادی در قالب متدولوژی طرح توجیهی صورت گرفته است.