شهرک صنعتی
ترکیه در ایران شهرک صنعتی می‌سازد
آبان ۹, ۱۳۹۵
مسواک و نخ دندان
گزارشی از بازار محصولات بهداشت دهان و دندان
آبان ۱۱, ۱۳۹۵

مطالعات امکان‌سنجی طرح توسعه معدن پوکه قزلجه

طرح توجیهی تولید پوکه معدنی

 طرح توجیهی فنی- اقتصادی تولید پوکه معدنی- کردستان؛ معدن پوکه قزلجه کند

کارفرما: شرکت محترم پیمان پوکه قزلجه قروه

 

معرفی طرح

پوکه معدنی یا جوش آتش‌فشانی که در زبان انگلیسی پومیس نامیده می ­شود، پوکه معدنی گدازه­ های آتشفشانی است که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه ­های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده و اصطلاح علمی آن پومیس یا اسکوریا می ­باشد. دو نوع پوکه به نام‌های اسکوریا و پومیس وجود دارد که پوکه معدنی اسکوریا به رنگ خاکستری تیره بوده و ظاهر شبیه سنگ پا دارد و پوکه معدنی پومیس به رنگ سفید متمایل به کرم است.

از مزیت‌های این ماده معدنی این است که بعد از بهره‌برداری از معدن دیگر نیاز به فرآوری ندارد و به همان صورتی که هست مورداستفاده قرار می‌گیرد. تنها انواع گوناگون آن کارآیی‌هایی متفاوتی دارد. پوکه‌های معدنی مزایایی مانند عایق حرارتی و صدا، نفوذپذیری کم و مقاومت تراکمی کافی، مصالح مناسبی برای بتن‌های سبک و پلاستر نمای ساختمان، پرکننده عایق سبک، بلوک‌های ساختمانی تزئینی و غیره نیز دارند.

از ﺁﻧﺠﺎ که ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﺑﺨﺶ­های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ­روﻧﺪ و همچنین  ﺑ­ﻣﻨﻈﻮر کاهش واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ کشور ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن را ﻣﻲ­ﺗﻮان ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد کفایی و کاهش واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻨﻌﺘﻲ داﻧﺴﺖ. از این­رو بمنظور رسیدن به اهداف و سیاست‌های آتی کشور مطالعات امکان­ سنجی  (طرح توجیهی فنی- اقتصادی) طرح توسعه معدن پوکه قزلجه قروه در این طرح در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *