طرح توجیهی فنی- اقتصادی تولید پوکه معدنی- کردستان؛ معدن پوکه قزلجه کند

کارفرما: شرکت محترم پیمان پوکه قزلجه قروه

 

معرفی طرح

پوکه معدنی یا جوش آتش‌فشانی که در زبان انگلیسی پومیس نامیده می ­شود، پوکه معدنی گدازه­ های آتشفشانی است که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه ­های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده و اصطلاح علمی آن پومیس یا اسکوریا می ­باشد. دو نوع پوکه به نام‌های اسکوریا و پومیس وجود دارد که پوکه معدنی اسکوریا به رنگ خاکستری تیره بوده و ظاهر شبیه سنگ پا دارد و پوکه معدنی پومیس به رنگ سفید متمایل به کرم است.

از مزیت‌های این ماده معدنی این است که بعد از بهره‌برداری از معدن دیگر نیاز به فرآوری ندارد و به همان صورتی که هست مورداستفاده قرار می‌گیرد. تنها انواع گوناگون آن کارآیی‌هایی متفاوتی دارد. پوکه‌های معدنی مزایایی مانند عایق حرارتی و صدا، نفوذپذیری کم و مقاومت تراکمی کافی، مصالح مناسبی برای بتن‌های سبک و پلاستر نمای ساختمان، پرکننده عایق سبک، بلوک‌های ساختمانی تزئینی و غیره نیز دارند.

از ﺁﻧﺠﺎ که ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﺑﺨﺶ­های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ­روﻧﺪ و همچنین  ﺑ­ﻣﻨﻈﻮر کاهش واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ کشور ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن را ﻣﻲ­ﺗﻮان ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد کفایی و کاهش واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻨﻌﺘﻲ داﻧﺴﺖ. از این­رو بمنظور رسیدن به اهداف و سیاست‌های آتی کشور مطالعات امکان­ سنجی  (طرح توجیهی فنی- اقتصادی) طرح توسعه معدن پوکه قزلجه قروه در این طرح در نظر گرفته شده است.

مشخصات سرمایه گذاری
شرح پروژه
موضوع مطالعات امکان سنجی
توسعه معدن پوکه معدنی و پومیس
محل اجرا استان کردستان، قزلجه قروه
 مجری طرح شرکت پیمان پوکه قزلجه قروه
 نتایج نرم افزار کامفار
میزان سرمایه گذاری 97.925 میلیون ریال
 نرخ بازده داخلی (IRR)  34.18 درصد
 بازگشت سرمایه 3.2 سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صحبت با کارشناس