تولید دوغ طعم دار

بهمن ۲۵, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تولید دوغ طعم دار

تولید دوغ از طریق رقیق کردن ماست های پرچرب و یا کم چرب به کمک آب صورت می گیرد، برخی از انواع دوغ ها گازدار هستند، در واقع در فرآوری این دوغ ها میزان مشخصی از گاز کربن دی اکسید به آن ها اضافه می شود.
بهمن ۲۵, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تولید دوغ طعم دار

تولید دوغ از طریق رقیق کردن ماست های پرچرب و یا کم چرب به کمک آب صورت می گیرد، برخی از انواع دوغ ها گازدار هستند، در واقع در فرآوری این دوغ ها میزان مشخصی از گاز کربن دی اکسید به آن ها اضافه می شود.
صحبت با کارشناس