فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

به بهانه نام‌گذاری سال ۱۴۰۰

نامگذاری سال‌ها در کشور ما، به ‌طور رسمی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران و اولین بار در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ اتفاق افتاد. در آن سال، رهبر جمهوری اسلامی عنوانی را برای آن سال انتخاب نمود و پس از آن، این نام‌گذاری به شکل یک سنت همه ساله تکرار گردید.
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

به بهانه نام‌گذاری سال ۱۴۰۰

نامگذاری سال‌ها در کشور ما، به ‌طور رسمی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران و اولین بار در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ اتفاق افتاد. در آن سال، رهبر جمهوری اسلامی عنوانی را برای آن سال انتخاب نمود و پس از آن، این نام‌گذاری به شکل یک سنت همه ساله تکرار گردید.
صحبت با کارشناس