طرح توجیهی احداث مدرسه در کیش

اسفند ۱۰, ۱۳۹۹

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند

مدرسـه بین المللـی هوشـمند مدرسـه ای اسـت کـه کنتـرل و مدیریـت آن بـر اسـاس تکنولـوژی کامپیوتـر و در سـطح بین المللی بـوده و سیسـتم ارزیابـی بـه کار رفتـه در آن بـه صـورت هوشـمند طراحـی شـده باشـد و امـکان ارتبـاط بـا مـدارس سـایر کشـورها...
اسفند ۱۰, ۱۳۹۹

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند

مدرسـه بین المللـی هوشـمند مدرسـه ای اسـت کـه کنتـرل و مدیریـت آن بـر اسـاس تکنولـوژی کامپیوتـر و در سـطح بین المللی بـوده و سیسـتم ارزیابـی بـه کار رفتـه در آن بـه صـورت هوشـمند طراحـی شـده باشـد و امـکان ارتبـاط بـا مـدارس سـایر کشـورها...
صحبت با کارشناس