خرداد ۲۶, ۱۴۰۳

اصول طراحی ساختار سازمانی

اصول طراحی ساختار سازمانی پیاده سازی استراتژی، به عوامل مختلفی بستگی دارد و تنها به معنای هدف گذاری، فعالیت های عملیاتی و کنترل های عملیاتی نیست، بلکه به معنای درگیر […]
خرداد ۸, ۱۴۰۳

استراتژی دقیقا چیست؟

تاکنون برای استراتژی معانی گوناگونی بیان شده است و اندیشمندان در تلاش برای پاسخ به این پرسش، تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند که در نهایت مفهوم ضمنی تمام تعاریف آن است که استراتژی به عنوان ابزاری در نظر گرفته می شود تا به وسیله آن سازمان یا افراد به اهداف خود دست یابند.
خرداد ۸, ۱۴۰۳

دیدگاه منبع محور در استراتژی به چه معناست؟

دیدگاه منبع محور در استراتژی به چه معناست؟ در گذشته تحلیل های مرتبط با مدیریت استراتژیک عمدتاً با تمرکز بر محیط رقابتی انجام می شده است، به این صورت که […]
خرداد ۲۶, ۱۴۰۳

اصول طراحی ساختار سازمانی

اصول طراحی ساختار سازمانی پیاده سازی استراتژی، به عوامل مختلفی بستگی دارد و تنها به معنای هدف گذاری، فعالیت های عملیاتی و کنترل های عملیاتی نیست، بلکه به معنای درگیر […]
خرداد ۸, ۱۴۰۳

استراتژی دقیقا چیست؟

تاکنون برای استراتژی معانی گوناگونی بیان شده است و اندیشمندان در تلاش برای پاسخ به این پرسش، تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند که در نهایت مفهوم ضمنی تمام تعاریف آن است که استراتژی به عنوان ابزاری در نظر گرفته می شود تا به وسیله آن سازمان یا افراد به اهداف خود دست یابند.
خرداد ۸, ۱۴۰۳

دیدگاه منبع محور در استراتژی به چه معناست؟

دیدگاه منبع محور در استراتژی به چه معناست؟ در گذشته تحلیل های مرتبط با مدیریت استراتژیک عمدتاً با تمرکز بر محیط رقابتی انجام می شده است، به این صورت که […]
صحبت با کارشناس