شهریور ۲۴, ۱۳۹۵

امکان‌سنجی، مقدمه شیرین‌سازی آب دریا

توسعه فناوری‌های جدید راهکارهای متداولی را برای شیرین‌سازی آب دریا پیشنهاد می‌کند؛ با این حال باید علاوه بر در نظرگرفتن مسائل فنی و مهندسی، صرفه اقتصادی و انتخاب بهترین روش […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۵

امکان‌سنجی، مقدمه شیرین‌سازی آب دریا

توسعه فناوری‌های جدید راهکارهای متداولی را برای شیرین‌سازی آب دریا پیشنهاد می‌کند؛ با این حال باید علاوه بر در نظرگرفتن مسائل فنی و مهندسی، صرفه اقتصادی و انتخاب بهترین روش […]
صحبت با کارشناس