جایگاه طرح توجیهی

آذر ۱۷, ۱۳۹۷

جایگاه طرح های توجیهی در بهره وری اقتصادی

 برای یک واحد تولیدی و صنعتی چیزی مهمتر از کسب نقدینگی نیست و در میان انواع مختلف نقدینگی که می تواند به دست مدیر یک بنگاه اقتصادی برسد، نقدینگی از […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷

جایگاه طرح های توجیهی در بهره وری اقتصادی

 برای یک واحد تولیدی و صنعتی چیزی مهمتر از کسب نقدینگی نیست و در میان انواع مختلف نقدینگی که می تواند به دست مدیر یک بنگاه اقتصادی برسد، نقدینگی از […]
صحبت با کارشناس