سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۶

سرمایه‌گذاری در تولید ریل راه آهن ؛ نقطه پایانی بر واردات

 سرمایه گذاری در تولید ریل راه آهن حرکت به سمت توسعه صنعت ریلی  از زماني كه صداي سوت قطار در ايران به صدا درآمد و حمل و نقل ريلي آغاز […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۶

سرمایه‌گذاری در تولید ریل راه آهن ؛ نقطه پایانی بر واردات

 سرمایه گذاری در تولید ریل راه آهن حرکت به سمت توسعه صنعت ریلی  از زماني كه صداي سوت قطار در ايران به صدا درآمد و حمل و نقل ريلي آغاز […]
صحبت با کارشناس