آذر ۱۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی شیشه سکوریت

شیشه سکوریت دوام ۴ برابری نسبت به شیشه های معمولی دارد در واقع می توان به عنوان مقاوم ترین نوع شیشه آن را معرفی نمود. در صورت شکسته شدن تکه های کوچک شیشه سکوریت برنده و تیز نیستند.
آذر ۱۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی شیشه سکوریت

شیشه سکوریت دوام ۴ برابری نسبت به شیشه های معمولی دارد در واقع می توان به عنوان مقاوم ترین نوع شیشه آن را معرفی نمود. در صورت شکسته شدن تکه های کوچک شیشه سکوریت برنده و تیز نیستند.
صحبت با کارشناس