طرح توجیهی پتروشیمی

آذر ۲۵, ۱۳۹۹

طرح توجیهی پتروشیمی | بررسی پروژه های عظیم فرآوری نفت و گاز در ایران

صنعت پتروشیمی یکی عوامل تاثیر گذار در زمینه تولید٬ رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور به شمار می آید. این صنعت همچنین تاثیر مستقیم بر تولید ناخالصی ملی دارد. در ادامه با کارشناسان بهین صنعت یاب همراه باشید. 
آذر ۲۵, ۱۳۹۹

طرح توجیهی پتروشیمی | بررسی پروژه های عظیم فرآوری نفت و گاز در ایران

صنعت پتروشیمی یکی عوامل تاثیر گذار در زمینه تولید٬ رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور به شمار می آید. این صنعت همچنین تاثیر مستقیم بر تولید ناخالصی ملی دارد. در ادامه با کارشناسان بهین صنعت یاب همراه باشید. 
صحبت با کارشناس