طرح توجیهی پرورش بره پرواری

شهریور ۱۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی بره پرواری

بر اساس اجرای این طرح می توان نیاز جامعه به گوشت قرمز را را برطرف نمود چرا که در این طرح، دامدار با پرورش و استفاده از گوسفندان می تواند موجبات تامین گوشت جامعه را فراهم می آورد. رسیدن به این هدف نیازمند به انجام فرایندهای تحقیقاتی ...
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی بره پرواری

بر اساس اجرای این طرح می توان نیاز جامعه به گوشت قرمز را را برطرف نمود چرا که در این طرح، دامدار با پرورش و استفاده از گوسفندان می تواند موجبات تامین گوشت جامعه را فراهم می آورد. رسیدن به این هدف نیازمند به انجام فرایندهای تحقیقاتی ...
صحبت با کارشناس