بررسی و انتخاب نوع فن آوری و مهندسی بکار رفته شده در طرح، از اجزای مهم و اساسی هر گزارش توجیهی می باشد که نقش تعیین کننده در برنامه تولید و بهره برداری طرح دارد.

ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، به طور کلی از سه جنبه مطالعات بازار، فنی و مالی صورت می پذیرد و از آنجا که گزارش شرکت مشاور به ویژه در بخش فنی میباید متکی بر اطلاعات، بررسی ها و تحلیل های مستقل وی باشد و لازم است به طور جدی و با استعلام واخذ پروفرماهای جدید از منابع مختلف، قیمت های واقعی و به روز تجهیزات و ماشین‌آلات را کشف و در گزارش منظور کند. فقط با دقت در تمام زمینه هاست که گزارش امکان سنجی یک طرح، میتواند کامل و قابل استناد باشد.

همچنین در یک گزارش امکان سنجی جامع، باید ارتباط معناداری بین فصل های بازار، فنی و مالی برقرار باشد. اگرچه هر یک از بخش های مطالعاتی امکان سنجی از اهمیت خاص خود برخودار است اما چون حساسیت مطالعات فنی بیشتر متوجه قیمت و نوع تجهیزات و دانش فنی به کار رفته است لذا شرکت بهین صنعت یاب در این خصوص تأکید بیشتری دارد.

 

ارزیابی فنی طرح توجیهی فنی- اقتصادی

 هدف اصلی از بررسی فنی طرح توجیهی، امکان‌سنجی قابلیت اجراء پروژه از لحاظ فنی است. در این بخش مشخصات اجزاء فیزیکی و فنی طرح، توانائی‌های فنی مجری پروژه، برنامه زمان‌بندی پروژه و برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 اهم مواردی که در بررسی‌های فنی و ارزیابی فنی طرح‌های توجیهی مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از:

 

۱- هدف از اجرای طرح

اجرای طرح می­تواند طرح تاسیس/ایجادی، توسعهای و یا طرح بازسازی و نوسازی باشد. در این قسمت هدف از ایجاد طرح شرح داده می شود و حدود و مشخصات طرح از جمله نام و ظرفیت اسمی و عملی تولیـدات، محـل اجرای طرح (بخش موجود و بخش توسعه) و شیفت کار در روز، ساعت کاری در هر شیفت و تعداد روز کاری در سال ذکر می گردد.

 

۲- ظرفیت طرح

ظرفیت طرح یا مقدار تولید در واحد زمان را میتوان به صورت زیر تفکیک نمود:

۲-۱- ظرفیت اسمی: ظرفیت اسمی عبارتست از قابلیـت تولیـد در شـرایط ایـدهآل. ایـن ظرفیـت اغلـب توسـط سـازندگان ماشین‌آلات ثبت شده است و بر اصول طراحی و مهندسی استوار می باشد.

۲-۲- ظرفیت عملی: ظرفیت عملی عبارت است از حداکثر ظرفیت قابل دسترسی در شـرایط عـادی کـار. بـه طـور معمـول ظرفیت عملی به صورت درصدی (راندمان یا بازدهای) از ظرفیت اسمی در نظر گرفته می شود.

 

۳- محصول تولیدی

در این بخش تمامی مشخصات، ویژگی های تعاریف علمی و تخصصی آورده شده و همچنین محصول از نظر فاکتورهای شیمیایی و فیزیکی مورد بررسی قرار می گیرد.

۴- معرفی مواد اولیه، کمکی و بسته بندی

در این مرحله موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و در گزارش لحاظ گردند:

:: نوع و مشخصات مواداولیه، مواد کمکی و بسته بندی (به صورت خام، نیمه ساخته یا ساخته شده) بـر اسـاس مراجـع معتبـر علمی و تجاری

:: منابع تأمین (داخلی یا وارداتی و یا وارداتی قابل تهیه در داخل) و امکان تهیه مداوم

:: نحوه حمل و نقل و انبار مواد

:: میزان مصرف برای واحد تولید

:: میزان ضایعات عادی (متعارف)

:: هزینه تامین

:: احتمال جایگزینی با مواد دیگر

 

۵- روش تولید

روش تولید و نوع فنآوری از عوامل بسیار مهمی است که در اجرای صحیح یک طرح از نقش بسـزایی برخـوردار اسـت. بـه منظور تولید یک محصول میتوان از روش های مختلفی استفاده نمود. انتخاب روش تولید مناسب با توجه به عوامـل مختلفـی از جمله منابع در دسترس، فرهنگ صنعتی، مهارت های موجود و قابلیت یا شرایط لازم جهت جذب فـنآوری مـورد نظـر صـورت می گیرد. در بسیاری موارد دانش روش های تولید در دسترس عموم قرار گرفته است لیکن بسیاری از فعالیت هـا تحـت لیسـانس بوده و به کارگیری روش مورد نظر مستلزم در اختیار داشتن فنآوری خاص آن است.
نتایج بررسی این بخش به صورت زیر در گزارش منعکس می گردد:
:: شرح مبسوطی از روش تولید
– شرح مبسوط: سیستم ردپای مواد اولیه تا رسیدن به محصول نهایی. ضروری است تمام اتفاقاتی که در این میان رخ میدهد بـا توجه به شرایط فیزیکی حاکم مثل دما، فشار، رطوبت و… توضیح داده شود. در روش تولید باید فعالیت هر یـک از ماشـینآلات طرح معین شود.
:: نمـــوداری از گـــردش کار مواد تا مرحله بستهبندی که در آن فعالیتهای عمده و زمـان مـورد نیـاز جهـت هـر یـک از مراحل تولید مشخص شده است
:: انجام موازنه مواد بر روی نمودار گردش کار
:: انعطاف پذیری و قابلیت کنترل خط تولید درخصوص تولید انواع محصولات، کیفیت مـوردنظر، مواد اولیـه، نیـروی انسـانی و غیره
:: ارزیابی روش تولید از جهات مختلف مانند قدیمی یا پیشرفته بودن آن، میزان ضایعات، مصرف انرژی و غیره


۶- مشخصات دانش فنی تولید

ضروری است موارد ذیل در این بخش ذکر گردد:
:: امکان اخذ دانش فنی مورد نیاز از منابع داخلی یا خارجی و نحوه انتقال فن آوری
:: سوابق و تجربه دارنده دانش فنی (براساس مستندات کتبی ارائه شده و رزومه دارنده دانش فنی)
در خصوص دانش فنی ذکر مسئولیت ونحوه انتقال دانش فنی و محدودیتهای ارائه دهنده و گیرنـده آن مـورد تحلیـل قرار می گیرد. بنابراین ذکر این مهم که آیا دانش فنی در سطح ارائه مسـتندات یـا همـراه بـا ارائـه نقشـه هـا و جزئیـات محاسبات یا نصب و راه اندازی و غیره می باشد ضروری است.

 

۷- کنترل کیفیت

لازم است سیستم کنترل کیفیت واحد و رعایت استانداردهای لازم بررسی شود. ارائه مراحل بازرسی در بخشه ـای مختلـف از جمله مواداولیه، محصول، فاضلاب و غیره با ذکر پارامترهای کنترلی هر مرحله و نتایج استحصالی از آن و نحوه اعمال نتـایج در فرآوری مواد از اهمیت عمده ای برخوردار بوده و توضیح آن ضروری می باشد.

 

۸- محیط زیست

میبایست سیستم تولید از جهت رعایت قوانین و مقررات محیط زیست و ملاحظات و تجهیزات لازم مورد دقت قرار گیرد. در صورت وجود مجوز محیط زیست شرایط و مشخصات اشاره شده در مجوز در این بخش با ذکـر شـماره و تـاریخ آورده می شـود. از سویی دیگر در صورتی که به منظور اخذ مجوزهای محیط زیست الزام به تهیه گزارشات خاصی بـوده اسـت. وضـعیت اینگونـه گزارشات ذکر گردیده و در مواردی که تهیه شده اند خلاصه ای از اطلاعات آن ارائه می گردد.
بعد دیگری که هر بانک تأمین کننده تسهیلات، مطالعه دقیق پیرامون آن را از مشاور انتظار دارد همان کشف قیمت واقعی ماشین آلات و احراز اصالت سازندگان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بانک و بیت المال است.
بررسی ماشین‌آلات طرح در پروژه ها، به عنوان رکن اصلی گزارش فنی نام برده می شود و از آنجا که در تأمین ارز مورد نیاز در خرید ماشین‌آلات طرح بانک مشارکت دارد، بانک همواره از مشاوران خواستار کشف قیمت و احراز اصالت سازندگان شده است. در غیر این صورت طرح در اسرع وقت عودت داده شده و این موضوع علاوه بر اینکه بر کیفیت مناسبات تأثیر منفی خواهد گذاشت در سابقه شرکت مورد نظر نیز ثبت می شود.
لذا در این بخش از گزارش با گردآوری و پردازش اطلاعات مورد نیاز از قبیل مشخصات فنی ماشین‌آلات و تجهیزات، فرآیند و روش‌های تولید محصول، ساختمان‌های مورد نیاز طرح و غیره، نیازمندی‌های طرح در این بخش تعیین شده و به تفکیک در جداول مشخص ارائه شده است.

 


تهیه شده توسط واحد تحقیقات سرمایه‌گذاری بهین صنعت یاب 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *