بهمن ۱۷, ۱۳۹۴

پالم، صنعتی که سنتی تولید می‌شود

تولید نخل های روغنی تنها برای زیبایی صنعت تولید و پرورش نخل‌های روغنی پالم در سال‌های اخیر همزمان با افزایش تقاضای جهانی برای استفاده از سوخت گیاهی و سایرکاربردهای صنعتی […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۴

پالم، صنعتی که سنتی تولید می‌شود

تولید نخل های روغنی تنها برای زیبایی صنعت تولید و پرورش نخل‌های روغنی پالم در سال‌های اخیر همزمان با افزایش تقاضای جهانی برای استفاده از سوخت گیاهی و سایرکاربردهای صنعتی […]
صحبت با کارشناس