طرح توجیهی دامداری

شهریور ۳, ۱۴۰۰

طرح توجیهی دامداری

امروزه دلیل مهمی که فراهم نمودن شرایط پرورش دامداری و استقبال از این فعالیت را افزایش داده است، می تواند رفع نیاز جمعیت به مواد پروتئینی و لبنی و ایجاد اشتغال زایی برای افراد جویای کار باشد. در کشور ما به دلیل وضعیت جغرافیایی و ...
فروردین ۱۷, ۱۴۰۰

طرح توجیهی دامپروری

بخش کشاورزی سهمی معادل ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی را دارا است که ۴۵ درصد از این میزان سهم، مربوط به دامپروری است که بر این اساس سهم دامپروری حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص ملی می باشد.
شهریور ۳, ۱۴۰۰

طرح توجیهی دامداری

امروزه دلیل مهمی که فراهم نمودن شرایط پرورش دامداری و استقبال از این فعالیت را افزایش داده است، می تواند رفع نیاز جمعیت به مواد پروتئینی و لبنی و ایجاد اشتغال زایی برای افراد جویای کار باشد. در کشور ما به دلیل وضعیت جغرافیایی و ...
فروردین ۱۷, ۱۴۰۰

طرح توجیهی دامپروری

بخش کشاورزی سهمی معادل ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی را دارا است که ۴۵ درصد از این میزان سهم، مربوط به دامپروری است که بر این اساس سهم دامپروری حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص ملی می باشد.
صحبت با کارشناس