طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

فود کورت موزه و نماد کیش

کاربری: خدماتی و تفریحی

مساحت زمین: ۳،۵۰۰ متر مربع

مساحت زیربنا: ۳،۰۰۰ متر مربع

مکان پروژه:جزیره کیش، غرب جزیره، سایت موزه و نماد کیش

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت در محل پروژه
۱ آب در محل پروژه
۲ برق در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی خیابان جهان
۵ فرودگاه ۵/۵ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۰ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۱۱۷,۲۷۰ میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری : ۵۹۵,۰۴۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۲۱۰,۵۴۹ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه: ۶۶۸,۰۰۰  میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۵۹۶,۴۵۷ میلیون ریال
B/C: 0/9 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۲ سال و ۵ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۴۸/۷۳۴
% IRR: 32 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه و نمـاد شـهری کیـش شـامل بخش هـای گوناگونـی از قبیـل مجتمـع هـای رسـتورانی، کافـی شـاپ، فروشـگاه هـای فرهنگـی، کمـپ هـای اقامتـی، هتـل بیـن المللـی، کارتینـگ و محوطه های ورزشـی می باشــد کــه هــر یــک از ایــن بخشهــا قابلیــت واگــذاری بــه بخــش خصـوص را دارنـد . برگـزاری گالـری، برنامـه و نمایش هـای هنـری در مـوزه و نمـاد کیـش زمینـه لازم جهـت احـداث رسـتوران و فـود کـورت در ایـن منطقـه را فراهـم سـاخته اسـت. رسـتوران و فـود کـورت سـایت مـوزه ونمـاد کیـش بـا بهـره گیـری از موقعیـت خـاص و نزدیکـی بـه سـاختمان مذکـور مطمئنـا شـرایط خـاص و ویـژه ای را در برخواهـد داشـت.

 

مطالعات بازار


ظرفیت سالانه:

بــا توجــه بــه تنــوع خدمــات فودکــورت، پیش بینــی میشــود روزانــه در دوشـیفت قریـب بـه ۵۸۰ نفـر خدمت دهـی شـوند. لـذا ظرفیـت سـالانه ایـن طـرح ۲ میلیـون نفـر خواهـد بـود. پیش بینـی می­ شـود. بـا توجـه بـه رونـق گردشـگری در ایـن منطقـه و بـا توجه بـه قرارگیری فودکـورت در یک مجتمـع تجـاری ـــ تفریحـی، میـزان تقاضـا افزایـش یابد.

میزان اشتغال زایی:
۵۴ نفر

مشخصات فنی
مجوزهای مورد نیاز:
– مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش
– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش
– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش
شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     BOT ⚪ 
دوره ساخت ۲: سال
دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۱۰ سال

 شرکت “مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب” با تخصص در تهیه انواع  طرح توجیهی جهت مشاوره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و همچنین تهیه طرح توجیهی احداث فود کورت آمادگی خود را اعلام می‌نماید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس