طرح توجیهی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

کاربری: اقامتی سلامتی

مساحت زمین: ۶۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۹،۷۴۴ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۸۴،۲۹۱  میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات) :۵۹،۰۵۵  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۶،۷۵۹  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۱۳۷،۱۳۸ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۷۸،۰۸۲ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۱/۱۲
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۱۰ ماه
ارزش خالص فعلی: ۵۱،۲۵۹ (میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۵%

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

بـا توجـه بـه رشـد جمعیتـی جزیـره کیـش و لـزوم ارائـه خدمـات متنـوع بـه کلیـه گروه هـای سـنی سـاکن در جزیـره و نظـر بـه عـدم وجـود مراکـز نگهـداری از افـراد مسـن، اجـرای طـرح احـداث مجتمـع اقامتی جهـت افراد مســن و کــم تــوان در جزیــره کیــش در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن مرکــز شــامل فضــای سرپوشــیده جهــت اقامــت دائــم و موقــت، فضــای سـبز جهـت اسـتراحت و ورزش، درمانـگاه، فیزیوتراپـی، مرکـز توانبخشـی، کتابخانــه، ســالن غــذا خــوری، اســتخر و همچنیــن ســالن ورزشــی در راسـتای ارائه خدمات اقامتی، رفاهی، پزشـکی و پرسـتاری و توانبخشـی، در کنـار خدمـات مراقبتـی و پرسـتاری بـه سـالمندان خواهـد بـود.

 

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه :

ظرفیـت طـرح حاضـر ۷۵ تخـت بـوده کـه شـامل ۵۰ تخـت در اتاق­هـای دو نفـره، ۲۰ تخـت خصوصـی و ۵ تخـت جهـت اقامـت می باشد. ظرفیـت اشـغال تختهـای موجـود در اتاق­هـای عمومـی برابـر ۱۰۰ درصـد، ظرفیــت اشــغال تخت­هــای خصوصــی برابر ۸۰ % ، ظرفیــت اشــغال تخت­هـای اقامـت موقـت ۵۰ درصـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

 

میزان اشتغالزایی :

۵۱ نفر

مشخصات فنی: جزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز :

– تائیدیه موسسه توسعه سلامت کیش

– تائیدیه شرکت خدمات گردشگری کیش

– معرفی نامه جامعه مراکز پذیرایی کیش

– تائیدیه اداره اماکن نیروی انتظامی کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین    BOT ⚪   اجاره ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی و اقامتی سلامتی ، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان ، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز  می­باشد.

 

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس