طرح توجیهی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

کاربری: اقامتی سلامتی

مساحت زمین: ۶۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۹،۷۴۴ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۸۴،۲۹۱  میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات) :۵۹،۰۵۵  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۶،۷۵۹  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۱۳۷،۱۳۸ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۷۸،۰۸۲ میلیون ریال
B/C: 1/12 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۱۰ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۵۱،۲۵۹
%IRR: 25 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

بـا توجـه بـه رشـد جمعیتـی جزیـره کیـش و لـزوم ارائـه خدمـات متنـوع بـه کلیـه گروه هـای سـنی سـاکن در جزیـره و نظـر بـه عـدم وجـود مراکـز نگهـداری از افـراد مسـن، اجـرای طـرح احـداث مجتمـع اقامتی جهـت افراد مســن و کــم تــوان در جزیــره کیــش در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن مرکــز شــامل فضــای سرپوشــیده جهــت اقامــت دائــم و موقــت، فضــای سـبز جهـت اسـتراحت و ورزش، درمانـگاه، فیزیوتراپـی، مرکـز توانبخشـی، کتابخانــه، ســالن غــذا خــوری، اســتخر و همچنیــن ســالن ورزشــی در راسـتای ارائه خدمات اقامتی، رفاهی، پزشـکی و پرسـتاری و توانبخشـی، در کنـار خدمـات مراقبتـی و پرسـتاری بـه سـالمندان خواهـد بـود.

 

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه :

ظرفیـت طـرح حاضـر ۷۵ تخـت بـوده کـه شـامل ۵۰ تخـت در اتاق­هـای دو نفـره، ۲۰ تخـت خصوصـی و ۵ تخـت جهـت اقامـت می باشد. ظرفیـت اشـغال تختهـای موجـود در اتاق­هـای عمومـی برابـر ۱۰۰ درصـد، ظرفیــت اشــغال تخت­هــای خصوصــی برابر ۸۰ % ، ظرفیــت اشــغال تخت­هـای اقامـت موقـت ۵۰ درصـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

 

میزان اشتغالزایی :

۵۱ نفر

مشخصات فنی: جزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز :

– تائیدیه موسسه توسعه سالمت کیش

– تائیدیه شرکت خدمات گردشگری کیش

– معرفینامه جامعه مراکز پذیرایی کیش

– تائیدیه اداره اماکن نیروی انتظامی کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین    BOT ⚪   اجاره ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی و اقامتی سلامتی ، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان ، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز ، می­باشد.

 

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

رونـد رو بـه رشـد جمعیـت سـاکنین و همچنین افزایـش ورود گردشـگر از
مبـادی صرفـا هوایـی و دریایـی، بالاخـص هوایـی، زمینـه افزایش خدمات
حمــل و نقــل هوایــی( بــار و مســافر) را فراهــم ســاخته اســت.

طرح توجیهی احداث مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی

اهمیت آب به عنوان مایه حیات، بر هیچ کس پوشیده نیست، چه بسا که امروزه پزشکان و متخصصان به تاثیر شگفت انگیز درمانی آب پی برده و آن را به اثبات رسانده اند.

طرح توجیهی ریزورت هتل ۵ ستاره

افزایـش روز افـزون ورود گردشـگر بـه جزیـره زیبـای کیـش زمینـه احـداث یـک ریـزورت هتـل ۵ ستاره  بـا هـدف توسـعه گردشـگری فاخـر و تنـوع بخشــیدن بــه کارکردهــای صنعــت هتلســازی و بــا چشــم انــداز تبدیــل شـدن بـه یـک مقصـد گردشـگری در کیـش را فراهـم نمـوده اسـت.

طرح توجیهی احداث هتل بیمارستان

هتــل بیمارســتان مجموعــه ای اســت کــه عــلاوه بــر خدمــات درمانــی و پزشـکی مناسـب، خدمـات رفاهـی مناسـب نیـز جهـت اقامـت همراهـان بیمــار ارائــه می نمایــد.هتـل بیمارسـتان امـکان همراهـی افـراد خانـواده و خویشـاوندان …

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود 91 کیلومترمربـع در 18 کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس