طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند

مدرسه بین المللی هوشمند

کاربری: آموزشی

مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۴،۳۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه):

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  بلوار چهل ستون
۵ فرودگاه ۶ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۳ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمدهای طرح
سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۲،۷۰۳ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری: ۴۴،۴۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۴،۳۵۶ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی سالانه: ۱۰۵،۶۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۶۱،۲۰۰ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۱/۱۸
دوره بازگشت سرمایه (سال): ۶ سال و ۱۱ ماه
نرخ تنزیل: ۱۸ %
ارزش خالص فعلی: ۴۸،۹۷۰(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۳%

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

مدرسـه بین المللـی هوشـمند مدرسـه ای اسـت کـه کنتـرل و مدیریـت آن بـر اسـاس تکنولـوژی کامپیوتـر و در سـطح بین المللی بـوده و سیسـتم ارزیابـی بـه کار رفتـه در آن بـه صـورت هوشـمند طراحـی شـده باشـد و امـکان ارتبـاط بـا مـدارس سـایر کشـورها و برگـزاری دوره هـای آموزشـی از راه دور در آن فراهــم می باشــد.

کمبـود فضـای آموزشـی بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت در چنـد سـال اخیـر یکــی از دغدغه هــای آمــوزش و پــرورش و مســئولان ســازمان منطقــه آزاد کیــش بــوده اســت. از طرفــی کیفیــت خدمــات آموزشــی بــرای دانش آمـوزان همـواره از دغدغه هـای والدیـن می­ باشـد؛ از ایـن رو احـداث یــک مدرســه بین المللــی هوشــمند در راســتای مرتفــع نمــودن نیازهــای آموزشــی در ســطح اســتانداردهای بیــن المللــی در جزیــره کیــش لازم بــه نظــر می ­رســد.

 

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه:

سالیانه ۳۵۰ دانش آموز ایرانی و خارجی در مقطع متوسطه

میزان اشتغالزایی:

۵۰ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۳ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۱۰ سال

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی در صنایع آموزشی مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوزهای لازم جهت احداث مدارس بین المللی هوشمند، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی همواره آمادگی خود را اعلام می دارد.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد …

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان در کیش پلاژ آقایان کاربری: گردشگری مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع سطح زیر بنا: ۱،۸۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، ساحل جنوب […]

طرح توجیهی احداث مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

مرکز تخصصی خرید و تعمیرات موبایل و آی تی بـا هـدف توسـعه سـطح خدمـات و امکانـات شـهری از طریـق ایجـاد مجموعـه ای بـا امکانـات و زیرســاخت مناســب در کلاس اســتاندارد و فضایــی تخصصــی جهــت خریـد، فـروش خدمـات…

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان مرکز تشخیص و درمان سرطان کاربری: درمانی و پزشکی مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع […]

طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

پوســت و مــو بخــش اعظمــی از ظاهــر هــر فــرد را تشــکیل میدهــد بــا توجـه بـه افزایـش تمایلـات افـراد بـه دریافـت خدمـات درمانـی پوسـت و مـو و وجـود تقاضـای بسـیار بـاالا جهـت اینگونـه مراکـز درمانـی، مرکـز مراقبتهــای پوســت و مــو در مجموعــه دهکــده سـلامت …

طرح توجیهی احداث هتل شناور

هـدف طـرح حاضـر احـداث یـک مجتمـع اقامتـی و گردشـگری در جزیـره
کیـش می باشـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس