طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند

با کارشناسان بهین صنعت یاب برای بررسی طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند همراه باشید.

کاربری: آموزشی

مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۴،۳۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه):

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  بلوار چهل ستون
۵ فرودگاه ۶ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۳ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمدهای طرح
سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۲،۷۰۳ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری: ۴۴،۴۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۴،۳۵۶ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی سالانه: ۱۰۵،۶۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۶۱،۲۰۰ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۱/۱۸
دوره بازگشت سرمایه (سال): ۶ سال و ۱۱ ماه
نرخ تنزیل: ۱۸ %
ارزش خالص فعلی: ۴۸،۹۷۰(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۳%

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

مدرسـه بین المللـی هوشـمند مدرسـه ای اسـت کـه کنتـرل و مدیریـت آن بـر اسـاس تکنولـوژی کامپیوتـر و در سـطح بین المللی بـوده و سیسـتم ارزیابـی بـه کار رفتـه در آن بـه صـورت هوشـمند طراحـی شـده باشـد و امـکان ارتبـاط بـا مـدارس سـایر کشـورها و برگـزاری دوره هـای آموزشـی از راه دور در آن فراهــم می باشــد.

کمبـود فضـای آموزشـی بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت در چنـد سـال اخیـر یکــی از دغدغه هــای آمــوزش و پــرورش و مســئولان ســازمان منطقــه آزاد کیــش بــوده اســت. از طرفــی کیفیــت خدمــات آموزشــی بــرای دانش آمـوزان همـواره از دغدغه هـای والدیـن می­ باشـد؛ از ایـن رو احـداث یــک مدرســه بین المللــی هوشــمند در راســتای مرتفــع نمــودن نیازهــای آموزشــی در ســطح اســتانداردهای بیــن المللــی در جزیــره کیــش لازم بــه نظــر می ­رســد.

 

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه:

سالیانه ۳۵۰ دانش آموز ایرانی و خارجی در مقطع متوسطه

میزان اشتغالزایی:

۵۰ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۳ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۱۰ سال

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی در صنایع آموزشی مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوزهای لازم جهت احداث مدارس بین المللی هوشمند، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی همواره آمادگی خود را اعلام می دارد.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

یکی از مفید ترین و اصلی ترین مواد غذایی برای مصارف خانواده های ایرانی را می توان ماهی قزل آلا معرفی نمود. این فراورده امروزه به صورت گسترده در ایران و در جهان یافت می شود. بر اساس روش های سنتی و یا روش های مدرن به واسطه آب های …

طرح توجیهی مهمانپذیر

وجود امکانات مطلوب در مهمانپذیر، برای مسافران می تواند شرایط رفاهی را به دنبال داشته باشد. قرار است در این مقاله درباره طرح توجیهی مهمان پذیر موارد کاربردی و مهمی را خدمت شما کاربران محترم ارائه نماییم. پس تا انتهای این مقاله همراه …

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس02126652612