طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند

با کارشناسان بهین صنعت یاب برای بررسی طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند همراه باشید.

کاربری: آموزشی

مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۴،۳۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه):

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  بلوار چهل ستون
۵ فرودگاه ۶ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۳ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمدهای طرح
سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۲،۷۰۳ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری: ۴۴،۴۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۴،۳۵۶ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی سالانه: ۱۰۵،۶۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۶۱،۲۰۰ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۱/۱۸
دوره بازگشت سرمایه (سال): ۶ سال و ۱۱ ماه
نرخ تنزیل: ۱۸ %
ارزش خالص فعلی: ۴۸،۹۷۰(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۳%

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

مدرسـه بین المللـی هوشـمند مدرسـه ای اسـت کـه کنتـرل و مدیریـت آن بـر اسـاس تکنولـوژی کامپیوتـر و در سـطح بین المللی بـوده و سیسـتم ارزیابـی بـه کار رفتـه در آن بـه صـورت هوشـمند طراحـی شـده باشـد و امـکان ارتبـاط بـا مـدارس سـایر کشـورها و برگـزاری دوره هـای آموزشـی از راه دور در آن فراهــم می باشــد.

کمبـود فضـای آموزشـی بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت در چنـد سـال اخیـر یکــی از دغدغه هــای آمــوزش و پــرورش و مســئولان ســازمان منطقــه آزاد کیــش بــوده اســت. از طرفــی کیفیــت خدمــات آموزشــی بــرای دانش آمـوزان همـواره از دغدغه هـای والدیـن می­ باشـد؛ از ایـن رو احـداث یــک مدرســه بین المللــی هوشــمند در راســتای مرتفــع نمــودن نیازهــای آموزشــی در ســطح اســتانداردهای بیــن المللــی در جزیــره کیــش لازم بــه نظــر می ­رســد.

 

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه:

سالیانه ۳۵۰ دانش آموز ایرانی و خارجی در مقطع متوسطه

میزان اشتغالزایی:

۵۰ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۳ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۱۰ سال

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی در صنایع آموزشی مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوزهای لازم جهت احداث مدارس بین المللی هوشمند، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی همواره آمادگی خود را اعلام می دارد.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس