طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

با بررسی طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر با بهین صنعت یاب همراه باشید.

کاربری: آموزشی و پژوهشی

مساحت زمین: ۴،۵۰۰ مترمربع

مساحت زیر بنا: ۱۸۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  بزرگراه خلیج فارس
۵ فرودگاه ۵ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۱٫۵ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۱۱۱،۹۲۰  میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۴۶،۹۳۸  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲،۵۶۲  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۷۵،۰۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۲۸،۰۶۲ میلیون ریال
B/C: 1/09 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۲۴٫۹۹۵
% IRR: 23/26 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر بــا هــدف همــکاری بــا واحدهــای فــن آوری، مراکــز رشــد و شــرکت های دانــش بنیــان و نیــز تربیــت نیــروی انسـانی متخصـص و پژوهشـگر در حـوزه فنـاوری انرژی هـای تجدید پذیـر بـه عنـوان فرصـت سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی درنظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن مرکـز ارائـه دهنـده خدمـات برتـر در زمینه آمـوزش، پژوهش، مشــاوره، تامیــن تجهیــزات، طراحــی و نصــب، بهره بــرداری و نگهــداری و تعمیــرات نیروگاه هــای تجدیــد پذیــر خواهــد بــود.

 

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه :

تعـداد مراجعیـن در بخـش آموزش از تمام سـطوح مدیریتی، کارشناسـان فنــی و متخصــص، شــرکت کننــدگان در ســمینارها و نمایشــگاه های تخصصـی انرژی هـای نـو و تجدیـد پذیـر، دوره هـای کوتـاه مـدت علمـی کاربــردی و متقاضیــان مشــاوره تخصصــی راه انــدازی نیروگاه هــای تجدید پذیــر، قریب به ۴۰۰۰ نفر در سال برآورد شده است.

میزان اشتغالزایی :

۱۴ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز :

مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

موافقت اصولى و مجوز تأسیس مراکز آموزشی

صدور پروانه ساختمان

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین    BOT ⚪   اجاره ⚪

دوره ساخت : ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنعت آموزش و پژوهش، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مراکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر ، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی F.S  ، پیش امکان سنجی  P.F.S، مطالعات بازار و ارائه B.P ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز ، می­ باشد. با ما در تماس باشید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت

طرح توجیهی احداث هتل اقوام ایرانی

هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی به مسافران و گردشگران بر اساس سلایق و آئینهای اقوام مختلف و آشنایی گردشگران با آداب و رسوم اقوام ایرانی میباشد. هتل ۵ ستاره بوده و فضای داخلی هر یک از اتاقها و یا سوئیت های هتل به سبک یکی از شهرها یا منطقه های ایرانی طراحی شده است

طرح توجیهی احداث بورس طلا و جواهر

راه انـدازی صنـدوق طلا در بـورس کالا بـا اتفاقـات مثبتـی همـراه خواهـد بــود و برنامه هایــی وجــود خواهــد داشــت کــه باعــث شــفاف شــدن معامـلات طلا می شود. در صورتـی کـه معامـلات صنـدوق طلا بـه صورت سـازماندهی انجـام شـود

طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس