طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

با بررسی طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر با بهین صنعت یاب همراه باشید.

کاربری: آموزشی و پژوهشی

مساحت زمین: ۴،۵۰۰ مترمربع

مساحت زیر بنا: ۱۸۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  بزرگراه خلیج فارس
۵ فرودگاه ۵ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۱٫۵ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۱۱۱،۹۲۰  میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۴۶،۹۳۸  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲،۵۶۲  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۷۵،۰۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۲۸،۰۶۲ میلیون ریال
B/C: 1/09 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۲۴٫۹۹۵
% IRR: 23/26 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر بــا هــدف همــکاری بــا واحدهــای فــن آوری، مراکــز رشــد و شــرکت های دانــش بنیــان و نیــز تربیــت نیــروی انسـانی متخصـص و پژوهشـگر در حـوزه فنـاوری انرژی هـای تجدید پذیـر بـه عنـوان فرصـت سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی درنظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن مرکـز ارائـه دهنـده خدمـات برتـر در زمینه آمـوزش، پژوهش، مشــاوره، تامیــن تجهیــزات، طراحــی و نصــب، بهره بــرداری و نگهــداری و تعمیــرات نیروگاه هــای تجدیــد پذیــر خواهــد بــود.

 

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه :

تعـداد مراجعیـن در بخـش آموزش از تمام سـطوح مدیریتی، کارشناسـان فنــی و متخصــص، شــرکت کننــدگان در ســمینارها و نمایشــگاه های تخصصـی انرژی هـای نـو و تجدیـد پذیـر، دوره هـای کوتـاه مـدت علمـی کاربــردی و متقاضیــان مشــاوره تخصصــی راه انــدازی نیروگاه هــای تجدید پذیــر، قریب به ۴۰۰۰ نفر در سال برآورد شده است.

میزان اشتغالزایی :

۱۴ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز :

مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

موافقت اصولى و مجوز تأسیس مراکز آموزشی

صدور پروانه ساختمان

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین    BOT ⚪   اجاره ⚪

دوره ساخت : ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنعت آموزش و پژوهش، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مراکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر ، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی F.S  ، پیش امکان سنجی  P.F.S، مطالعات بازار و ارائه B.P ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز ، می­ باشد. با ما در تماس باشید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

یکی از مفید ترین و اصلی ترین مواد غذایی برای مصارف خانواده های ایرانی را می توان ماهی قزل آلا معرفی نمود. این فراورده امروزه به صورت گسترده در ایران و در جهان یافت می شود. بر اساس روش های سنتی و یا روش های مدرن به واسطه آب های …

طرح توجیهی مهمانپذیر

وجود امکانات مطلوب در مهمانپذیر، برای مسافران می تواند شرایط رفاهی را به دنبال داشته باشد. قرار است در این مقاله درباره طرح توجیهی مهمان پذیر موارد کاربردی و مهمی را خدمت شما کاربران محترم ارائه نماییم. پس تا انتهای این مقاله همراه …

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس