طرح توجیهی احداث مرکز ماساژ و اسپا

در این مطلب به کلیات طرح احداث مرکز ماساژ و اسپا میپردازیم. در ادامه با بهین صنعت یاب همراه باشید.

کاربری: درمانی و پزشکی

 مساحت زمین: ۵۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۳۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۱،۸۰۰  میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۱۲،۸۷۵  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۹۳۰  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۱۹،۰۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۶,۱۲۵ میلیون ریال
B/C: 1/06 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۲ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۴,۳۶۷
% IRR: 22/58 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

مرکـز ماسـاژ و اسـپا در دهکـده سـلامت در جنـوب شـرقی کیـش درنظـر گرفته شـده اسـت. اسـپا به مجموعه وسـیعی از خدمات سـلامتی گفته می­ شـود کـه شـامل سلـامت و بازسـازی جسم (ماساژ) ، خدمـات زیبایـی صــورت و ســلامت و بازســازی ذهــن اســت کــه هرکــدام از آنهــا خــود دارای زیرشـاخه های متعـدد می­ باشـند. مراکـز اسـپا بـه مکان هایـی گفته می ً شـود کـه صرفـا بـه بـالا بـردن سـلامتی عمومـی (جسمی و ذهنی ) اختصاص یافتـه و شـامل خدمـات گسـترده حرفـه ای در ایـن زمینه باشـد.

اسـپا در واقع اسـتفاده از خواص طبی و درمانی با قرار دادن ماسـکهای گیاهـی روی پوسـت، بـودن در فضایـی معطـر بـا موسـیقی گوشنـواز و درگیــر شــدن حــواس پنجگانــه تــا رســیدن بــه آرامــش و رفــع خســتگی اسـت. در این مرکز، یونیت فیش اسـپا، صندلی ماسـاژ، تخت ماسـاژ و وان ریلکـس بـا ماسـاژورهای حرفـه ای و دکـور بنـدی مناسـب بـرای اسـپا، موزیـک مناسـب، رنـگ پردازی صحیح، ماسـاژورها و اسـپا تراپیسـت های کامـلا  حرفـه ای و متخصـص و غیـره تعریـف شـده اسـت.

 

 

مطالعات بازار:

: ظرفیـت سالانه 

ظرفیت سالانه ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش آن تعیین شـده اسـت. تعـداد مراجعیـن بـه ایـن مرکـز ۱۰،۰۰۰ نفر در سال مرجـع بـرای انـواع ماسـاژ و فیـش اسـپا پیـش بینی شـده اسـت. بازار هدف طرح حاضر بخشی از کیشوندان و گردشگران کیش هستند.

میزان اشتغالزایی:

۱۲ نفر

مشخصات فنی

مجوز های مورد نیاز

-مجوزواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در حوزه گردشگری ،  جهت  احداث مرکز ماساژ و اسپا کیش، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید .

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان مرکز تشخیص و درمان سرطان کاربری: درمانی و پزشکی مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع […]

طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

پوســت و مــو بخــش اعظمــی از ظاهــر هــر فــرد را تشــکیل میدهــد بــا توجـه بـه افزایـش تمایلـات افـراد بـه دریافـت خدمـات درمانـی پوسـت و مـو و وجـود تقاضـای بسـیار بـاالا جهـت اینگونـه مراکـز درمانـی، مرکـز مراقبتهــای پوســت و مــو در مجموعــه دهکــده سـلامت …

طرح توجیهی احداث هتل شناور

هـدف طـرح حاضـر احـداث یـک مجتمـع اقامتـی و گردشـگری در جزیـره
کیـش می باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

رونـد رو بـه رشـد جمعیـت سـاکنین و همچنین افزایـش ورود گردشـگر از
مبـادی صرفـا هوایـی و دریایـی، بالاخـص هوایـی، زمینـه افزایش خدمات
حمــل و نقــل هوایــی( بــار و مســافر) را فراهــم ســاخته اســت.

طرح توجیهی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

بـا توجـه بـه رشـد جمعیتـی جزیـره کیـش و لـزوم ارائـه خدمـات متنـوع بـه کلیـه گروه هـای سـنی سـاکن در جزیـره و نظـر بـه عـدم وجـود مراکـز نگهـداری از افـراد مسـن، اجـرای طـرح احـداث مجتمـع اقامتی جهـت افراد مســن و کــم تــوان …

طرح توجیهی احداث مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی

اهمیت آب به عنوان مایه حیات، بر هیچ کس پوشیده نیست، چه بسا که امروزه پزشکان و متخصصان به تاثیر شگفت انگیز درمانی آب پی برده و آن را به اثبات رسانده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس