طرح توجیهی احداث مرکز ماساژ و اسپا

در این مطلب به کلیات طرح احداث مرکز ماساژ و اسپا میپردازیم. در ادامه با بهین صنعت یاب همراه باشید.

کاربری: درمانی و پزشکی

 مساحت زمین: ۵۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۳۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمدهای طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۱،۸۰۰ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری: ۱۲،۸۷۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۹۳۰ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی سالانه: ۱۹،۰۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۶,۱۲۵ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج: ۱/۰۶
دوره بازگشت سرمایه (سال): ۵ سال و ۲ ماه
ارزش خالص فعلی: ۴,۳۶۷(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی:۲۲/۵۸%

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

مرکـز ماسـاژ و اسـپا در دهکـده سـلامت در جنـوب شـرقی کیـش درنظـر گرفته شـده اسـت. اسـپا به مجموعه وسـیعی از خدمات سـلامتی گفته می­ شـود کـه شـامل سلـامت و بازسـازی جسم (ماساژ)، خدمـات زیبایـی صــورت و ســلامت و بازســازی ذهــن اســت کــه هرکــدام از آنهــا خــود دارای زیرشـاخه های متعـدد می­ باشـند. مراکـز اسـپا بـه مکان هایـی گفته می شـود کـه صرفـا بـه بـالا بـردن سـلامتی عمومـی (جسمی و ذهنی) اختصاص یافتـه و شـامل خدمـات گسـترده حرفـه ای در ایـن زمینه باشـد.

اسـپا در واقع اسـتفاده از خواص طبی و درمانی با قرار دادن ماسـکهای گیاهـی روی پوسـت، بـودن در فضایـی معطـر بـا موسـیقی گوشنـواز و درگیــر شــدن حــواس پنجگانــه تــا رســیدن بــه آرامــش و رفــع خســتگی اسـت. در این مرکز، یونیت فیش اسـپا، صندلی ماسـاژ، تخت ماسـاژ و وان ریلکـس بـا ماسـاژورهای حرفـه ای و دکـور بنـدی مناسـب بـرای اسـپا، موزیـک مناسـب، رنـگ پردازی صحیح، ماسـاژورها و اسـپا تراپیسـت های کامـلا حرفـه ای و متخصـص و غیـره تعریـف شـده اسـت.

 

 

مطالعات بازار:

ظرفیـت سالانه:

ظرفیت سالانه ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش آن تعیین شـده اسـت. تعـداد مراجعیـن بـه ایـن مرکـز ۱۰،۰۰۰ نفر در سال مرجـع بـرای انـواع ماسـاژ و فیـش اسـپا پیـش بینی شـده اسـت. بازار هدف طرح حاضر بخشی از کیشوندان و گردشگران کیش هستند.

میزان اشتغالزایی:

۱۲ نفر

مشخصات فنی:

مجوز های مورد نیاز

-مجوزواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی در حوزه گردشگری ، جهت احداث مرکز ماساژ و اسپا کیش، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس