طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

 کاربری: تجاری

 مساحت زمین: ۱۵،۰۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۹۱،۶۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه فراهم شده است
۲ برق در محل پروژه فراهم شده است
۳ مخابرات در محل پروژه فراهم شده است
۴ راه اصلی بلوار امام
۵ فرودگاه ۶ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۳ کیلومتر

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۶،۱۸۱ میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۱۶۹،۳۱۷  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۴،۵۹۴ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۴،۱۳۹ میلیارد ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۳,۹۷۰۰ میلیون ریال
B/C: 1/53 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۶ سال
ارزش خالص فعلی NPV (میلیارد ریال) : ۱۴/۱۷۹
% IRR: 26/53 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا:

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می­ باشــد. بــه عــلاوه در ایــن مرکــز خدمــات اقامتــی )واحدهــای مســکونی)، خدمــات پذیرایــی، ( رســتوران و کافی­ شــاپ) و ورزشی و تفریحی (اسـتخر، باشـگاه ورزشـی، سـالن بیلیـارد و بولینـگ) نیـز ارائـه خواهـد شـد. تعـدادی اتـاق جلسـات و سـالن کنفرانـس نیـز بـه منظـور برگـزاری جلسـات مدیریتـی و همچنیـن همایش هـا و مراسـم های مختلـف در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

بـازار هـدف ایـن طـرح، ایجـاد مرکـزی بین المللـی جهـت جـذب نهاد­­ هـای مالـی از بانک هـا تـا بیمـه و بـورس بین المللـی در جزیـره کیـش می­ باشـد. مناطــق آزاد بــه واســطه امکانــات زیرســاختی مناســبتری کــه نســبت بــه ســایر مناطــق در اختیــار دارنــد و همچنیــن محدودیت هــای کمتــر از قبیــل صــدور و اخــذ روادیــد و … می­تواننــد مکان هــای مناســبی بــرای ســرمایه گذاری باشــند. بــه ویــژه اینکــه معمــولا در مناطــق آزاد ایــران، قوانیـن بـا پیچدگـی کمتـری حاکـم بـوده و فرآیندهـای جـذب و حضـور سـرمایه گذاری از دقـت و نظـم بیشـتری برخـوردار اسـت. بنابرایـن اجـرای طــرح حاضــر در جزیــره کیــش از نظــر بــازار توجیه پذیــر اســت.

میزان اشتغالزایی:

۳۷ نفر

مشخصات فنی :

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪     ⚪BOT   اجاره

دوره ساخت: ۴ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با انجام مطالعات امکانسنجی و پیش امکانسنجی به منظور شناسایی واحد های قابل راه اندازی، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های مربوطه جهت احداث مراکز مالی، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز، می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

یکی از مفید ترین و اصلی ترین مواد غذایی برای مصارف خانواده های ایرانی را می توان ماهی قزل آلا معرفی نمود. این فراورده امروزه به صورت گسترده در ایران و در جهان یافت می شود. بر اساس روش های سنتی و یا روش های مدرن به واسطه آب های …

طرح توجیهی مهمانپذیر

وجود امکانات مطلوب در مهمانپذیر، برای مسافران می تواند شرایط رفاهی را به دنبال داشته باشد. قرار است در این مقاله درباره طرح توجیهی مهمان پذیر موارد کاربردی و مهمی را خدمت شما کاربران محترم ارائه نماییم. پس تا انتهای این مقاله همراه …

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس02126652612