طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مرکز مدیریت درد و استرس

 کاربری: درمانی و پزشکی

 مساحت زمین: ۵۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۳۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

طرح توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۳۲،۵۵۴ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۱۸،۶۹۹  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱،۴۳۱  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۳۳،۹۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۱۵,۲۰۱ میلیون ریال
B/C : 1/15 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۴ سال و ۸ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۱۷,۸۳۲
% IRR: 27/93 نرخ بازده داخلی

  (تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­ باشـد. در ایـن مرکـز کلیـه اختالالت روانشناسـی ارزیابی شــده و راهکار­هــای تخصصــی اجــرای آزمون هــای روانســنجی رایانــه ای و تفســیر تســت ها، درمــان ســردردهای میگرنــی، درمــان دل دردهــای عصبــی، درمــان بیــش فعالــی، درمــان اختـلالات  یادگیــری، تهیـه نقشـه مغـزی بـا به کارگیـری فنـاوری روز دنیـا، تحریـک الکتریکـی مغــز، نوروفیدبــک، بیوفیدبــک و لورتــا نوروفیدبــک ارائــه می شــود. همچنین در زمینه های مشـاوره خانواده، مشـاوره روانشـناختی و مشـاوره پیــش از ازدواج خدمــات مناســب ارائــه خواهــد شــد. در ایــن مجموعــه جهـت کاهـش و درمـان افسـردگی و اسـترس یـک مجموعـه اقامتـی بـا هـدف ارائـه خدمـات اقامتـی و رفاهـی بـرای تمـدد اعصـاب و دور ماندن از محیط هـای اسـترس­زا جهـت درمـان حـاالت روانـی اشـاره شـده فـوق، در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه :

ایـن مرکـز درمانی بر اسـاس امکانات و ظرفیت پذیـرش آن تعیین شـده اسـت. با توجه به نوع تجهیزات و تعداد مشـاور و درمان گر، ایـن مرکـز توانایـی ارائـه خدمـات بـه ۱۲،۶۰۰ مراجعـه در سـال را دارد. با توجه بـه اینکـه تعـداد جلسـات درمـان از ۴ تـا ۲۰ جلسـه متغیـر اسـت، تعـداد بیمـاران حـدود ۸۰۰ نفـر در سـال مرجـع پیـش بینـی می شـود. همچنیـن ظرفیـت مرکـز اقامتـی بـا هدف ارائه خدمات آرامش بخشـی و رفع اسـترس بـرای مدیـران و افـرادی کـه در شـرایط اسـترس زا قـرار دارنـد، ۳۰۰ نفر/شـب در سـال می باشـد. بـازار هـدف طـرح حاضـر کیشـوندان، گردشـگران و مدیـران پراسـترس و بـا مشـکالت و اختـاالت روحـی هسـتند.

میزان اشتغال زایی:

۱۴ نفر

مشخصات فنی

مجوز های مورد نیاز:

-مجو زواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با انجام مطالعات امکانسنجی F.S و P.F.S به منظور شناسایی واحد های قابل راه اندازی و انجام تحقیقات و مطالعه بازار و متعاقبا تهیه طرح های توجیهی و مشاوره تخصصی سرمایه گذاری با بیش از ده سال تجربه می ­باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی در واقع، یکی از انواع سکونتگاه های مسافری با رویکرد معرفی فرهنگ و طبیعت، احیای ارزش ‌های سنتی و بومی و ارائه جاذبه های بومی-فرهنگی منطقه است. در واقع، اقامتگاه های بوم گردی، خانه هایی هستند که ساکنین آن منطقه در آن زندگی می کنند.

طرح توجیهی مجموعه ورزشی چند منظوره

برای طراحی هر یک از این سالن های چند منظوره ورزشی، باید استانداردهایی در نظر گرفته شوند. در وهله اول باید فضای مورد نیاز برای احداث چنین مجموعه ای تامین شود. برخی از ورزش ها، مانند فوتسال و هندبال و… به صورت کلی در یک فضا انجام می شوند و برای این ورزش ها از سالن های چند منظوره استفاده می شود.

طرح توجیهی احداث دهکده ورزشی

با ارائه طرح احداث دهکده ورزشی اطلاعات لازم در زمینه احداث یک محیط ورزشی را در اختیار شما قرار خواهیم داد. منظور از دهکده ورزشی چیست؟ چه هزینه و سرمایه ای برای تحقق و اجرای طرح توجیهی احداث دهکده ورزشی نیاز است؟

طرح توجیهی زائرسرا

هدف از ارائه طرح توجیهی زائرسرا، برآورد کردن هزینه های لازم برای احداث یک زائرسرای کوچک با ظرفیت صد نفره است. منظور از زائرسرا یک مکان برای استراحت و سکونت مهمان ها در شهرهای زیارتی است.

طرح توجیهی بسته بندی پروتئین

بسته بندی پروتئین یک مرحله مهم و کارامد در بازار و صنعت است. امروزه پروتئین های مختلف اعم از گوشت و سایر پروتئین ها به روش های مختلف و اشکال گوناگون بسته بندی و عرضه می شوند. بسته بندی پروتئین باید به نحوی صورت گیرد

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صحبت با کارشناس