طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مرکز مدیریت درد و استرس

 کاربری: درمانی و پزشکی

 مساحت زمین: ۵۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۳۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

طرح توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۳۲،۵۵۴ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۱۸،۶۹۹  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱،۴۳۱  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۳۳،۹۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۱۵,۲۰۱ میلیون ریال
B/C : 1/15 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۴ سال و ۸ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۱۷,۸۳۲
% IRR: 27/93 نرخ بازده داخلی

  (تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­ باشـد. در ایـن مرکـز کلیـه اختالالت روانشناسـی ارزیابی شــده و راهکار­هــای تخصصــی اجــرای آزمون هــای روانســنجی رایانــه ای و تفســیر تســت ها، درمــان ســردردهای میگرنــی، درمــان دل دردهــای عصبــی، درمــان بیــش فعالــی، درمــان اختـلالات  یادگیــری، تهیـه نقشـه مغـزی بـا به کارگیـری فنـاوری روز دنیـا، تحریـک الکتریکـی مغــز، نوروفیدبــک، بیوفیدبــک و لورتــا نوروفیدبــک ارائــه می شــود. همچنین در زمینه های مشـاوره خانواده، مشـاوره روانشـناختی و مشـاوره پیــش از ازدواج خدمــات مناســب ارائــه خواهــد شــد. در ایــن مجموعــه جهـت کاهـش و درمـان افسـردگی و اسـترس یـک مجموعـه اقامتـی بـا هـدف ارائـه خدمـات اقامتـی و رفاهـی بـرای تمـدد اعصـاب و دور ماندن از محیط هـای اسـترس­زا جهـت درمـان حـاالت روانـی اشـاره شـده فـوق، در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه :

ایـن مرکـز درمانی بر اسـاس امکانات و ظرفیت پذیـرش آن تعیین شـده اسـت. با توجه به نوع تجهیزات و تعداد مشـاور و درمان گر، ایـن مرکـز توانایـی ارائـه خدمـات بـه ۱۲،۶۰۰ مراجعـه در سـال را دارد. با توجه بـه اینکـه تعـداد جلسـات درمـان از ۴ تـا ۲۰ جلسـه متغیـر اسـت، تعـداد بیمـاران حـدود ۸۰۰ نفـر در سـال مرجـع پیـش بینـی می شـود. همچنیـن ظرفیـت مرکـز اقامتـی بـا هدف ارائه خدمات آرامش بخشـی و رفع اسـترس بـرای مدیـران و افـرادی کـه در شـرایط اسـترس زا قـرار دارنـد، ۳۰۰ نفر/شـب در سـال می باشـد. بـازار هـدف طـرح حاضـر کیشـوندان، گردشـگران و مدیـران پراسـترس و بـا مشـکالت و اختـاالت روحـی هسـتند.

میزان اشتغال زایی:

۱۴ نفر

مشخصات فنی

مجوز های مورد نیاز:

-مجو زواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با انجام مطالعات امکانسنجی F.S و P.F.S به منظور شناسایی واحد های قابل راه اندازی و انجام تحقیقات و مطالعه بازار و متعاقبا تهیه طرح های توجیهی و مشاوره تخصصی سرمایه گذاری با بیش از ده سال تجربه می ­باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس