طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه­ های بین المللی کیش

مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

کاربری: عمرانی و زیرساختی

مساحت زمین: ۲۷۲،۰۰۰ مترمربع

 مساحت زیر بنا: ۱۷۷،۲۵۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

 بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه فراهم شده است
۲ برق در محل پروژه فراهم شده است
۳ مخابرات در محل پروژه فراهم شده است
۴ راه اصلی بلوار هنگام
۵ فرودگاه در محل پروژه
۶ بندرگاه ۵٫۷ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۷،۸۷۳  میلیارد  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (تولید):۱،۲۷۵ میلیارد ریال
سرمایه در گردش:۷۳،۹۱۳ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۳،۷۵۸ میلیون  ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۲،۴۸۴ میلیارد ریال
B/C : 1/35 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۴ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۳,۳۴۳
% IRR: 29 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا:

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­ دهنــد. در حـال حاضـر در کیـش تنهـا یـک مرکـز نمایشـگاهی بـا مسـاحت ۲۱۰۰۰ متـر مربـع وجـود دارد از ایـن رو بـا توجـه بـه وجـود تقاضـا، ایجـاد یـک مجموعـه نمایشـگاهی کـه در بردارنـده مراکـز خریـد، هتـل، رسـتوران و کافـی شـاپ و سـالن همایـش باشـد، بـه عنـوان یکـی از اولویت هـای سـازمان منطقه آزاد کیش در نظر گرفته شـده اسـت که امکان واگذاری هـر بخـش بـه سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی وجـود دارد.

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

ظرفیـت سالانه نمایشـگاه ۱۱۷ روز در سـال می­باشـد کـه بـا احتسـاب در نظر گرفتن ۵ روز برای برگزاری هر نمایشـگاه، ۲۳ نمایشـگاه در سـال برگزار می­ شود. بـازار هـدف طـرح حاضـر برگـزاری نمایشـگاه های بین المللـی بـا هـدف حضـور صنعـت گـران داخلـی و خارجـی و توسـعه و رونـق صنعـت داخلـی و معرفـی صنعـت داخلـی بـه کارشناسـان خارجـی می­ باشـد.

 

میزان اشتغالزایی:

۱۳۱ نفر

مشخصات فنی:

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با انجام مطالعات امکانسنجی F.S و P.F.S به منظور شناسایی واحد های قابل راه اندازی و مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مرکز نمایشگاه­های بین المللی کیش، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی، همواره آماده خدمت رسانی، می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

همچنین به منظور راهنمایی بیشتر خواندن این مقاله به شما توصیه می شود : راهنما جامع طرح های گردشگری

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس