طرح توجیهی احداث هتل اقوام ایرانی

هتل اقوام ایرانی

کاربری: گردشگری

مساحت زمین:  ۸،۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۲۰۰۰ مترمربع در ۶ طبقه

مکان پروژه:جنوب شرق جزیره، منطقه ۶

طرح توجیهی چیست ؟

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه
۲ برق در محل پروژه
۳ مخابرات در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۲کیلومتر
۶ بندرگاه ۴٫۴کیلومتر

 

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۷۲۸٫۵۷۴ میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری)خدمات(:۲۴۲٫۶۹۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش ۹٫۵۱۲: میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه: ۵۱۱٫۵۲۳ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۶۸٫۸۳۲ میلیون ریال
B/C  نسبت منافع به مخارج : ۱/۲۳
دوره بازگشت سرمایه (P.B.P): 7 سال و ۶ ماه
نرخ تنزیل: ۱۸%

ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۲۲۱٫۹۹۱

% IRR: 24/17 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

 

 

هدف از اجرا

 

هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی به مسافران و گردشگران بر اساس سلایق و آئینهای اقوام مختلف و آشنایی گردشگران با آداب و رسوم اقوام ایرانی می­باشد. هتل ۵ ستاره بوده وفضای داخلی هر یک از اتاق­ها و یا سوئیت های هتل به سبک یکی از شهرها یا منطقه های ایرانی طراحی شده است. امکان برگزاری مراسم و آیین های سنتی و مذهبی به مناسبت های مختلف همانند عید نوروز، شب یلدا و … در مرکز تئاتر و نمایش اقوام این هتل پیش بینی شده است. علاوه بر این، رستوران و سفره خانه های سنتی در این مجموعه، عرضه کننده انواع خوراک محلی ایرانی خواهند بود.

 

مطالعات بازار

ظرفیت سالانه:

واحدهای اقامتی:
۲۵ اتاق دو نفره، ۵۰ اتاق دونفره دابل، ۱۵سـوئیت معمولی، ۱۵ سـوئیت
مارال، ۱۵ سـوئیت VIP

واحدهای پذیرایی:
۳ ســفره خانه ســنتی اقــوام هــر یــک بــا ظرفیــت پذیــرش روزانــه ۳۶۰ نفـر، ۳ رسـتوران اقـوام هـر یـک بـا ظرفیـت پذیـرش روزانـه ۳۶۰ نفر، ۲ دمنوش خانـه گیاهـی اقـوام هـر یـک بـا ظرفیـت پذیـرش روزانـه ۳۰۰ نفـر، یـک سـالن چند منظـوره بـه مسـاحت ۴۰۰ متر مربع

واحدهای ورزشی:
استخر و سونا و جکوزی با ظرفیت پذیرش روزانه ۹۰ نفر

واحدهای فرهنگی:
مرکـز تئاتـر و نمایـش اقـوام بـه مسـاحت ۱,۰۰۰مترمربـع کـه بـه صـورت
اجـاره سـالیانه بـه متقاضیـان واگـذار میشود.

واحدهای تجاری و خدماتی:
 خدمـات عمومـی (دفتـر گردشـگری، آرایشـگاه و … ) جمعـا بـه مسـاحت
۴۰۰ مترمربـع، محـل عرضـه صنایـع دسـتی، سـوغات و پوشـاک اقـوام بـه
مسـاحت ۸۰۰ مترمربـع.

میزان اشتغال زایی:۲۰۵ نفر

مشخصات فنی:جزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوزهای مورد نیاز:
– مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش
– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش
– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪     BOT

دوره ساخت:۴ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۱۰سال

 

بهین صنعت یاب همراه شما

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،با انجام مطالعات امکانسنجی F.S و P.F.S به منظور شناسایی واحد های قابل راه اندازی و انجام تحقیقات و مطالعه بازار و متعاقبا تهیه طرح های توجیهی و همچنین توجیه طرح جهت جذب سرمایه گذار خارجی و یا داخلی ، همواره آماده خدمت رسانی ،می­باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس