طرح توجیهی احداث هتل شناور

خدمات گردشگری در مناطق پرجاذبه میتواند برای علاقه مندان بسیار جذاب باشد. در این مطلب که خلاصه ای از طرح توجیهی احداث هتل شناور است به سراغ بررسی دقیق آن رفته ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

کاربری: گردشگری

مساحت زمین: ۶۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۵,۵۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش

طرح توجیهی چیست ؟

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه
۲ برق در محل پروژه
۳ مخابرات در محل پروژه
۴ راه اصلی در محل پروژه
۵ فرودگاه ۴/۵ کیلومتر
۶ بندرگاه ۵/۱۳ کیلومتر

 

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمدهای طرح
سرمایه گذاری ثابت: ۳۷۵٫۶۵۲ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری: ۱۰۲٫۱۸۱ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۳٫۷۶۹ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی سالانه: ۳۵۸٫۲۱۱ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۵۶٫۰۳۰ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۲/۲۳
دوره بازگشت سرمایه (سال): ۶ سال و ۲ ماه
ارزش خالص فعلی: ۴۳۰٫۳۲۳ (میلیون ریال)
 نرخ بازده داخلی: ۳۶/۷۹%

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

 

هـدف طـرح حاضـر، احـداث یـک مجتمـع اقامتـی و گردشـگری در جزیـره کیـش می باشـد. سـوئیت های ایـن مجموعـه بـا کـف شیشـه ای بـر روی دریــا احــداث می شــوند و از ایــن رو میهمانــان می تواننــد از داخــل اتــاق دنیـای زیـر آب دریـا را مشـاهده کننـد. واحدهـای اقامتـی بـا اسـتفاده از پله ها و راهروهـای چوبـی و عایـق شـده بـه یکدیگـر مرتبط می شـوند و درنهایت طبق نظر کارفرما نمادی خاص را ایجاد خواهند کرد.

 

 

مطالعات بازار

ظرفیت سالانه:

واحدهای اقامتی:

۵۰ سوئیت

واحدهای پذیرایی:
رستوران با ظرفیت پذیرش ۳۶،۵۰۰ نفر در سال
کافیشاپ با ظرفیت پذیرش ۳۶،۵۰۰ نفر در سال

واحدهای تفریحی:
سالن بدن سازی با ظرفیت پذیرش ۱۰،۹۵۰ نفر در سال

محـل بـازی کـودکان و بـازی کامپیوتـری بـا ظرفیـت پذیـرش ۱۰،۹۵۰ نفر در ســال

میزان اشتغال زایی:
۶۸ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد

مجوزهای مورد نیاز:
– مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش
– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش
– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪     BOT

دوره ساخت: ۴ سال
دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۱۰ سال

 

بهین صنعت یاب همراه شما

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب، با انجام مطالعات امکانسنجی F.S و P.F.S به منظور شناسایی واحدهای قابل راه اندازی و تهیه طرح های توجیهی و همچنین توجیه طرح جهت جذب سرمایه گذار خارجی و یا داخلی، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران می­باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس