طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتل مدرسه

 کاربری: آموزشی- گردشگری

 مساحت زمین: ۱۸۰۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۳۵،۵۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه فراهم شده است
۲ برق در محل پروژه فراهم شده است
۳ مخابرات در محل پروژه فراهم شده است
۴ راه اصلی در محل پروژه
۵ فرودگاه ۶ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۳ کیلومتر

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۱۶۷۱  میلیارد  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۲۸۵،۱۳۳ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲۳،۳۵۸  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۸۸۷،۵۲۸ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۶۰۲،۳۹۵ میلیون ریال
B/C : 1/23 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۷ سال و ۶ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۳۸۳،۵۱۱
% IRR: 22/04 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

 هدف از اجرا

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) می­ پــردازد. هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای جهانی خدمات هتلداری، پذیرایـی و … (موضوعـات مختلفـی شـامل خدمـات اقامـت، پذیرایی، شـیوه پذیرایـی، تجهیـزات مـورد اسـتفاده در هتـل، دکوراسـیون و مبلمـان هتـل، پذیـرش، خانـهداری، بازاریابـی، مالـی، روابـط عمومـی و …) می­ باشد.در طـرح حاضــر ســاخت یــک واحــد هتــل ۵ ســتاره (واحدهــای اقامتــی، واحدهــای پذیرایـی، واحدهـای تفریحـی و ورزشـی، واحدهـای تجـاری و فرهنگـی و …) و همچنیــن یــک مجتمــع آموزشــی جهــت آمــوزش رشــته های مربــوط بــه هتلــداری برنامه ریــزی شــده اســت. دانشــجویان می­ تواننــد دروس عملــی خـود را بـه صـورت کارآمـوزی در هتـل ۵ سـتاره مجتمـع بگذراننـد.

 

مطالعات بازار :

ظرفیت سالانه :

هتل ۵ ستاره :

واحدهای اقامتی: ۳۰ اتاق یک نفره، ۴۰ اتاق دو نفره، ۳۰ سوئیت

واحدهــای پذیرایــی: رســتوران بــا ظرفیــت پذیــرش روزانــه ۲۴۰ نفــر، ســفرهخانه ســنتی بــا ظرفیــت پذیــرش روزانــه ۲۴۰ نفــر، کافیشــاپ بــا ظرفیـت پذیـرش روزانـه ۲۰۰ نفـر، تاالر پذیرایی به مسـاحت ۱۳۵۰ مترمربع

مجتمع تجاری: به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع

 مجتمع تفریحی: به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع

 مجتمع فرهنگی: به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع

 مجتمع ورزشی: به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع

مجتمع آموزشی :

مجتمـع آموزشـی و پژوهشـی بـا ظرفیـت پذیـرش ۱۷۰۰ دانشـجو در هر ترم فضـای اقامتـی دانشـجویان (پانسـیون) : پانسـیون خواهـران ۱۱۰ اتـاق دو نفــره، پانســیون بــرادران ۱۱۰ اتــاق دو نفــره، پانســیون متأهلــی ۴۳ واحــد

فضاهای ورزشـی: سـالن ورزشهای میدانی به مسـاحت ۱۰۰۰ مترمربع، سـالن بدنسـازی به مسـاحت ۷۰۰ مترمربع، اسـتخر و سـونا به مسـاحت ۷۰۰ مترمربع

میزان اشتغالزایی :

۱۸۶ نفر

مشخصات فنی :

مجوز های مورد نیاز:

موافقت اصولی از سازمان منطقه آزاد کیش

پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

سایر مجوزها از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت : ۴ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت بهین صنعت یاب با سال ها تجربه در زمینه تدیون و ارائه صدها طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک، این بار نیز آمادگی خود را  اعلام می دارد تا یاری رسان سرمایه گذاران محترم در تدوین طرح توجیهی احداث هتل مدرسه باشد.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

یکی از مفید ترین و اصلی ترین مواد غذایی برای مصارف خانواده های ایرانی را می توان ماهی قزل آلا معرفی نمود. این فراورده امروزه به صورت گسترده در ایران و در جهان یافت می شود. بر اساس روش های سنتی و یا روش های مدرن به واسطه آب های …

طرح توجیهی مهمانپذیر

وجود امکانات مطلوب در مهمانپذیر، برای مسافران می تواند شرایط رفاهی را به دنبال داشته باشد. قرار است در این مقاله درباره طرح توجیهی مهمان پذیر موارد کاربردی و مهمی را خدمت شما کاربران محترم ارائه نماییم. پس تا انتهای این مقاله همراه …

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس