طرح توجیهی احداث مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی

طرح توجیهی مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی

مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی

کاربری: درمانی و پزشکی

مساحت زمین: ۲،۵۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۳،۰۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

طرح توجیهی مرکز آب درمانی

 

در طرح توجیهی مرکز آب درمانی، به بررسی شاخص های مالی و اقتصادی طرح  و لذا توجیه پذیر بودن طرح احداث مرکز آب درمانی، می پردازیم.

بررسی محل اجرای طرح احداث مرکز آب درمانی

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) در طرح توجیهی مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

هدف از اجرای طرح احداث مرکز آب درمانی

اهمیت آب به عنوان مایه حیات، بر هیچ کس پوشیده نیست، چه بسا که امروزه پزشکان و متخصصان به تاثیر شگفت انگیز درمانی آب پی برده و آن را به اثبات رسانده اند. آب درمانی (هیدروتراپی)، بهترین و مفید ترین ترین درمان برای درد های ستون فقرات به شمار می رود. آب درمانی هم در درمان درد های مفاصلی و هم در پیش گیری ابتلا به انواع درد های استخوانی، تاثیر گذار است. علت این امر هم آن است که آب درمانی بخاطر خواص فیزیکی آب، باعث کاهش فشار بر روی مفاصل می شود.

تمایـل روزافـزون افـراد جامعـه به روش زندگی امروزی (مدرن و ماشینی )  موجـب کاهـش سـطح فعالیت هـای فیزیکـی افراد شده است کـه عامـل اصلـی در افزایـش نـرخ ابتلـا بـه بیماری هـای گوناگـون فیزیکـی و روحـی – روانـی بـه شـمار می آیـد.

پرداختــن بــه تفریــح و گردشــگری به خصوص شنا و آب تنی که از دیرباز از محبوب ترین ورزش ها بوده است، بــه منظــور جبــران  کاهــش در فعالیت هـای روزانـه و عواقب مخرب آن، می ­توانـد سلامت افراد را تنظیم کند. آب درمانی و ورزش شنا، منجر به ایجـاد درمـان و نشـاط و رفـع خسـتگی در افراد شده و بنابراین بیش از پیـش مـورد اقبـال عمومـی واقـع شده اند؛ خصوصـا بـه منظـور پـر بـار سـاختن اوقـات فراغـت علاقه مندان بـه گردشـگری آبـی، و هدایـت آنـان بـه سـمت ورزش هـای آبـی _ درمانـی حائـز اهمیـت خاصـی می ­باشـند.

 

طرح توجیهی احداث مرکز آب درمانی

مشخصات فنی طرح توجیهی مرکز آب درمانی:

 ظرفیت سالانه :

مجموعـه آب درمانـی ظرفیـت خدمت رسـانی بـه  ۳۶۰۰۰ نفر را به طور سالیانه خواهد داشت.

میزان اشتغالزایی:

۳۸ نفر

مجوز های مورد نیاز برای طرح احداث مرکز آب درمانی

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۲۰ سال

شاخص های مالی و اقتصادی طرح توجیهی مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۱۵۶،۳۲۷  میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۵۶،۴۵۹  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱۷،۸۲۰  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲۵۰،۷۰۴ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۱۳۱،۹۴۶ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۱/۴
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۳ سال
ارزش خالص فعلی : ۹،۲۲۴   (میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۳۳%

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های مربوطه جهت احداث مراکز آب درمانی و فیزیوتراپی، بیمارستان ، درمانگاه، طب سلامت مکمل و … ، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز ، می­باشد. کافیست با ما در تماس باشید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس