طرح توجیهی احداث بورس طلا و جواهر

برای بررسی دقیق وضعیت فعالیت بورس طلا و جواهر با بهین صنعت یاب در طرح توجیهی احداث بورس طلا و جواهر همراه باشید.

کاربری: تجاری

مساحت زمین: ۲،۳۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۲،۳۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  خیابان جهان
۵ فرودگاه ۱۰ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۶ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۳۳۳ میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات): ۹۲،۷۴۷  میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۲۴،۵۵۱ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه: ۴۲،۸۲۶  میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۴۹،۵۸۷ میلیون ریال
B/C: 0/58 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه (سال): ۳ سال و ۲ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال): ۱۵،۷۷۹
% IRR: 32 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا:

راه انـدازی صنـدوق طلا در بـورس کالا بـا اتفاقـات مثبتـی همـراه خواهـد بــود و برنامه هایــی وجــود خواهــد داشــت کــه باعــث شــفاف شــدن معامـلات طلا می شود. در صورتـی کـه معامـلات صنـدوق طلا بـه صورت سـازماندهی انجـام شـود، مـورد اسـتقبال عامـه مـردم قـرار خواهـد گرفـت.

همچنیـن معامـلات صنـدوق طلا در بـورس کالا مداخلـه ای در صنـف طلا ایجــاد نمی کند و اقدامــات صنــف طلا هــم تاثیــری در رونــد معامــات ایـن صنـدوق ایجـاد نخواهـد کـرد. بـه طـور قطـع بـورس کالا بـا توجـه بـه نیــاز موجــود از طــرف ســرمایه گذاران اقــدام بــه راه انــدازی ایــن صنــدوق کـرده اسـت؛ بنابرایـن بـا قطعیـت می­تـوان گفـت کـه رونـد معامـلات ایـن صنـدوق بـا موفقیـت همـراه خواهـد بـود. صنـدوق طلا باعـث افزایـش انگیـزه سـرمایه گذاران جهـت سـرمایه گذاری در ایـن صنـدوق می شود و در بـورس کالا بـه صـورت معاملـه ای مطمئـن بـرای افـرادی اسـت کـه تمایـل بـه سـرمایه گذاری در ایـن صنـدوق دارنـد و همچنیـن امنیـت خاصـی را جهـت سـرمایه گذاری ایجـاد می کند کـه ایـن امنیـت موجـود از طریـق برنامـه و مقـررات موجـود در بـورس کالا بـرای بهبـود روند معامـلات ایجـاد شـده اسـت.

 

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

جمعیـت جزیـره کیـش، بـر پایـه سرشـماری همگانـی نفـوس و مسـکن در ســال ۱۳۹۵ برابر با  ۳۹۸۵۳ نفر، (۱۳۴۰۳ خانوار)، نفــر بوده اســت کــه عمدتــا در شــهر کیــش ســاکن هســتند. بــه شــهروندان جزیــره کیــش، کیشـوند می گوینـد.

اقتصـاد کیـش در حـال توسـعه اسـت؛ از اهـداف اصلـی پیـش روی آن می­تـوان توسـعه گردشـگری و تجـارت را نـام بـرد. سالانه به طور متوسـط بیـش از یـک میلیـون و ۷۰۰ هزار نفر گردشـگر از جزیـره کیـش بازدیـد می­کننـد. کیـش همچنیـن مراکـز خریـد و فروشـگاه های زیـادی دارد کـه بخشـی از اقتصـاد آن را تشـکیل می­دهنـد.

میزان اشتغالزایی:

۸۵ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت در بورس از بانک مرکزی

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت    پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۳ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ): ۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب، عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در حوزه تجاری، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوزهای موردنیاز جهت احداث بورس طلا و جواهر، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی و مطالعات بازار و ارائه B.P، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می­باشد. کافیست با ما در تماس باشید.

مطالب مرتبط:

طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی 

طرح توجیهی سفره خانه سنتی 

طرح توجیهی هتل 

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

یکی از مفید ترین و اصلی ترین مواد غذایی برای مصارف خانواده های ایرانی را می توان ماهی قزل آلا معرفی نمود. این فراورده امروزه به صورت گسترده در ایران و در جهان یافت می شود. بر اساس روش های سنتی و یا روش های مدرن به واسطه آب های …

طرح توجیهی مهمانپذیر

وجود امکانات مطلوب در مهمانپذیر، برای مسافران می تواند شرایط رفاهی را به دنبال داشته باشد. قرار است در این مقاله درباره طرح توجیهی مهمان پذیر موارد کاربردی و مهمی را خدمت شما کاربران محترم ارائه نماییم. پس تا انتهای این مقاله همراه …

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس