طرح توجیهی احداث رستوران تم دار در کیش

رستوران تم دار

کاربری: گردشگری

مساحت زمین:  ۲,۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا:  ۲,۴۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، غرب منطقه میرمهنا

طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیفزیر ساختفاصله تا محل پروژه
۱آبتامین شده در محل پروژه
۲برقتامین شده در محل پروژه
۳مخابراتتامین شده در محل پروژه
۴راه اصلی                         میر مهنا
۵فرودگاه۶ کیلومتر
۶بندرگاه۱۳ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۲۳۵٫۲۵۷ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات)  :۱۴۲٫۸۹۱ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۴٫۳۳۷ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲۲۶٫۰۵۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۸۳٫۱۵۹ میلیون ریال
b/c نسبت منافع به مخارج : ۱/۱۱
P.B.P دوره بازگشت سرمایه: ۵ سال و ۱۱ ماه
NPV ارزش خالص فعلی: ۷۴٫۰۸۳ میلیون ریال
IRR نرخ بازده داخلی:%۲۴/۰۴

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

 

موقعیـت خـاص جزیـره کیـش در بیـن سـایر مناطـق آزاد و افزایـش رو بــه رشــد جمعیــت و گردشــگران بــه ایــن جزیــره زمینــه ارائــه خدمــات گوناگـون جهـت مرتفـع نمـودن نیازهـای ایشـان را فراهـم سـاخته اسـت؛ لـذا بـا توجـه بـه هـدف سـازمان منطقـه آزاد کیـش جهـت توسـعه همـه جانبـه غـرب و شـمال غـرب جزیـره کیـش، احـداث رسـتوران های تـم دار در منطقـه میرمهنـا بـه عنـوان فرصت هـای سـرمایه گذاری جدیـد در نظـرگرفتـه شـده اسـت.

 

 

مطالعات بازار


ظرفیت سالانه:

با توجــه بــه آمــار گردشــگران جزیــره کیــش در ســال های گذشــته، پیش بینــی شــده اســت کــه در ســال ۱۴۰۲در حــدود ۲،۲۳۱،۰۰۰ نفــر بــه ایـن جزیـره سـفر خواهنـد کـرد. همچنیـن جمعیـت کیـش در سـال ۱۴۰۲ نیـز بـا توجـه بـه رونـد رشـد جمعیـت در ایـن جزیـره، در حـدود ۵۹،۸۰۹ نفر تخمیـن زده شـده اسـت. بـا فـرض اینکـه ۱۰درصـد از سـاکنین و ۵۱درصـد از گردشـگران متقاضـی ایـن رسـتوران ها باشـند، تعـداد متقاضیـان ایـن مجموعـه در حـدود ۳۴۰,۶۳۱ نفـر در سـال ۱۴۰۲در نظـر گرفته شـده اسـت
واحدهای پذیرایی:
رسـتوران کاخ تاریخـی سـبز تهـران بـا ظرفیـت خدمتدهـی بـه ۱۳۷,۰۰۰ نفـر سـالیانه
رستوران کشتی یونانی با ظرفیت خدمتدهی به ۱۳۷,۰۰۰نفر سالیانه

میزان اشتغال زایی:
۵۸ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد

مجوزهای مورد نیاز:
– قرارداد واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش
– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش
– سـایر مجوزهـای مـورد نیـاز (پروانـه بهداشـتی و …) از سـازمان منطقـه
آزاد کیـش

شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     BOT ⚪  اجاره ⚪

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی):۱۰ سال

اگر قصد سرمایه گذاری در طرح های گردشگری/خدماتی را دارید این راهنما را مطالعه نمایید : راهنمای جامع طرح های گردشگری

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در حوزه گردشگری ، با انجام دقیق مطالعات امکان­سنجی و متعاقبا تدوین و ارائه طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک و اخذ کلیه مجوز های مربوطه جهت احداث رستوران تم دار، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید .

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود ۹۱ کیلومترمربـع در ۱۸ کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

طرح توجیهی احداث مرکز جراحی زیبایی

ظرفیـت سالانه  ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش و امکانــات ایــن مرکــز تعیین شــده اســت. تعــداد مراجعیــن ایــن مرکــز جراحـی اعمـال زیبایـی، ۲۱۰۰ عمـل جراحـی در سـال مرجـع بـرآورد شـده اسـت….

طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری

هـدف از اجـرای ایـن طـرح، تخصیـص سـاختمان مـوزه و نمـاد کیـش بـه مرکـز حـراج آثـار هنـری اسـت. در ایـن مرکـز ۴ سـالن گالـری، یـک سـالن آمفـی تئاتـر، کارگاه آموزشـی و کافی­ شـاپ قـرار دارد کـه بـه منظـور عرضه نمایشـگاهی آثـار هنـری بـه متقاضیـان اجـاره داده می ­شـود.

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب ابتدا با آشنایی و تماس مشتری با ما شروع میشود .پله پله نیز به هدف اصلی یعنی تهیه طرح توجیهی …

طرح توجیهی احداث کافی شاپ

هـدف از اجـرای کافـی شـاپ در مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی و کارتینگ، تکمیل زنجیره خدمات مشـتریان می­باشـد. امروزه بسـیاری از گردشـگران علاقـه منـد هسـتندکه  بـا مراجعـه بـه یـک مرکـز ورزشـی و تفریحـی تمامـی نیازهـای آنـان پاسـخ داده شـده و بـا خیال آسـوده اوقات فراغت خوشـان را پـر نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *