طرح توجیهی احداث رستوران تم دار در کیش

رستوران تم دار

کاربری: گردشگری

مساحت زمین:  ۲,۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا:  ۲,۴۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش،غرب منطقه میرمهنا

طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب تامین شده در محل پروژه
۲ برق تامین شده در محل پروژه
۳ مخابرات تامین شده در محل پروژه
۴ راه اصلی                          میر مهنا
۵ فرودگاه ۶ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۳ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۲۳۵٫۲۵۷ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات)  :۱۴۲٫۸۹۱ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۴٫۳۳۷ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲۲۶٫۰۵۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۸۳٫۱۵۹ میلیون ریال
b/c نسبت منافع به مخارج : ۱/۱۱
P.B.P دوره بازگشت سرمایه: ۵ سال و ۱۱ ماه
NPV ارزش خالص فعلی: ۷۴٫۰۸۳ میلیون ریال
IRR نرخ بازده داخلی:%۲۴/۰۴

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

 

موقعیـت خـاص جزیـره کیـش در بیـن سـایر مناطـق آزاد و افزایـش رو بــه رشــد جمعیــت و گردشــگران بــه ایــن جزیــره زمینــه ارائــه خدمــات گوناگـون جهـت مرتفـع نمـودن نیازهـای ایشـان را فراهـم سـاخته اسـت؛ لـذا بـا توجـه بـه هـدف سـازمان منطقـه آزاد کیـش جهـت توسـعه همـه جانبـه غـرب و شـمال غـرب جزیـره کیـش، احـداث رسـتوران های تـم دار در منطقـه میرمهنـا بـه عنـوان فرصت هـای سـرمایه گذاری جدیـد در نظـرگرفتـه شـده اسـت.

 

 

مطالعات بازار


ظرفیت سالانه:

با توجــه بــه آمــار گردشــگران جزیــره کیــش در ســال های گذشــته، پیش بینــی شــده اســت کــه در ســال ۱۴۰۲در حــدود ۲،۲۳۱،۰۰۰ نفــر بــه ایـن جزیـره سـفر خواهنـد کـرد. همچنیـن جمعیـت کیـش در سـال ۱۴۰۲ نیـز بـا توجـه بـه رونـد رشـد جمعیـت در ایـن جزیـره، در حـدود ۵۹،۸۰۹ نفر تخمیـن زده شـده اسـت. بـا فـرض اینکـه ۱۰درصـد از سـاکنین و ۵۱درصـد از گردشـگران متقاضـی ایـن رسـتوران ها باشـند، تعـداد متقاضیـان ایـن مجموعـه در حـدود ۳۴۰,۶۳۱ نفـر در سـال ۱۴۰۲در نظـر گرفته شـده اسـت
واحدهای پذیرایی:
رسـتوران کاخ تاریخـی سـبز تهـران بـا ظرفیـت خدمتدهـی بـه ۱۳۷,۰۰۰ نفـر سـالیانه
رستوران کشتی یونانی با ظرفیت خدمتدهی به ۱۳۷,۰۰۰نفر سالیانه

میزان اشتغال زایی:
۵۸ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد

مجوزهای مورد نیاز:
– قرارداد واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش
– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش
– سـایر مجوزهـای مـورد نیـاز (پروانـه بهداشـتی و …) از سـازمان منطقـه
آزاد کیـش

شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     BOT ⚪  اجاره ⚪

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی):۱۰ سال

اگر قصد سرمایه گذاری در طرح های گردشگری/خدماتی را دارید این راهنما را مطالعه نمایید : راهنمای جامع طرح های گردشگری

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در حوزه گردشگری ، با انجام دقیق مطالعات امکان­سنجی و متعاقبا تدوین و ارائه طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک و اخذ کلیه مجوز های مربوطه جهت احداث رستوران تم دار ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می­باشد. کافیست با ما تماس بگیرید .

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی ساحلی

بـا بررسـی پتانسـیل های جزیـره زیبـای کیـش و زمینه هـای موجود جهت توسـعه و ارتقای ورزش های سـاحلی و همچنین با برخورداری از نگرشـی منطقـی بـر محدودیت هـا و موانـع موجـود، بایسـتی راهکارهـای مناسـب در راســتای ترویــج ورزش هــای ســاحلی بــه صــورت حرفــه ای …

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

ظــروف یکبــار مصــرف پلاستیکی در طبیعــت تجزیه پذیــر نبــوده و دفــع آنهــا باعــث ایجــاد مشکلات جـدی در کشـورها شـده اسـت. از آنجـا کـه جزیـره کیـش یـک منطقــه توریســتی اســت،…

طرح توجیهی پیست کارتینگ مجموعه اتوموبیل رانی کیش

جــود مراکــز تفریحــات هیجانــی ضمــن ایجــاد نشــاط منجــر بــه تخلیــه هیجانـات منفـی زندگـی روزمره افراد و متعاقبا سلـامت جامعـه می­گردد. پیسـت کارتینـگ تجربـه سـرعت بـدون مخاطـره را بـرای افـراد و گروه های سـنی مختلـف فراهـم می نمایـد .

طرح توجیهی احداث باشگاه سوارکاری و چوگان

سوارکاری از ورزش هایــی اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر مــورد توجــه خاصــی قــرار گرفته اســت. ایــن ورزش امــروزه نــه تنهــا بــه عنــوان یــک رقابـت سـالم و مفیـد، بلکـه بـه عنـوان سـرگرمی و بـه منظـور گذرانـدن اوقــات فراغــت مــورد توجــه قــرار گرفته اســت،


[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *