طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

کاربری: خدماتی

مساحت زمین:  ۳۰،۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا:  ۱۸,۰۶۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، فرودگاه بین المللی کیش

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب تامین شده در محل پروژه
۲ برق تامین شده در محل پروژه
۳ مخابرات تامین شده در محل پروژه
۴ راه اصلی در محل فرودگاه
۵ فرودگاه در محل فرودگاه
۶ بندرگاه ۶٫۷کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۸۲۵,۹۹۰ میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری ارائه خدمات : ۴۷۵,۰۶۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۰۳,۰۸۸ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه: ۷۴۳,۰۲۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۶۷,۹۶۰ میلیون ریال
B/C: 1/1 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) : ۵/۷ سال
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۶۱۷,۴۸۳
% IRR: 26/8 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

رونـد رو بـه رشـد جمعیـت سـاکنین و همچنین افزایـش ورود گردشـگر از مبـادی صرفـا هوایـی و دریایـی، بالاخـص هوایـی، زمینـه افزایش خدمات حمــل و نقــل هوایــی ( بــار و مســافر) را فراهــم ســاخته اســت از اینــرو بـا توجـه بـه عـدم وجـود مرکـز تخصصـی تعمیـرات ناوگان هـای هوایـی فعــال، احــداث مرکــز تعمیــرا ت هواپیمــای ســبک و ســنگین در محــل فـرودگاه بیـن المللـی کیـش ضمـن مرتفـع نمـودن نیـاز خطـوط هوایـی فعـال، زمینـه جـذب سـایر ناوگان هوایـی جهت دریافـت خدمات تعمیرو نگهـداری و بازرسـی های دوره ای و حتـی خریـد و فـروش قطعـات را فراهم خواهـد سـاخت.

 

مطالعات بازار

:ظرفیت سالانه:
تعمیـرات ۹ فرونـد هواپیمـای سـبک، یـک فروند هواپیمای سـنگین و ۱۰۰ هـزار سـاعت تعمیـرات دوره ای در یک سـال و همچنیـن فـروش قطعـات جهـت رده هـای مختلـف نـاوگان هوایـی موجـود در ایـران و منطقـه.

:میزان اشتغال زایی:
۱۷۳نفر

مشخصات فنی
:مجوزهای مورد نیاز:
– موافقت اصولی سازمان منطقه آزاد کیش
– تائیدیه شرکت بنادر و فرودگاههای کیش
– گواهینامه مرکز تعمیر ونگهداری هواپیما، موتور و قطعات

شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     BOT ⚪  اجاره ⚪

دوره ساخت : ۲ سال

 دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب ،عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در حوزه گردشگری، با انجام دقیق مطالعات امکان­سنجی، پیش امکان سنجی، بازار و متعاقبا تدوین و ارائه طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک و نیز مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های، احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز، می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید  .

 

مطالب مرتبط :

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

بـا توجـه بـه رشـد جمعیتـی جزیـره کیـش و لـزوم ارائـه خدمـات متنـوع بـه کلیـه گروه هـای سـنی سـاکن در جزیـره و نظـر بـه عـدم وجـود مراکـز نگهـداری از افـراد مسـن، اجـرای طـرح احـداث مجتمـع اقامتی جهـت افراد مســن و کــم تــوان …

طرح توجیهی احداث مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی

اهمیت آب به عنوان مایه حیات، بر هیچ کس پوشیده نیست، چه بسا که امروزه پزشکان و متخصصان به تاثیر شگفت انگیز درمانی آب پی برده و آن را به اثبات رسانده اند.

طرح توجیهی ریزورت هتل ۵ ستاره

افزایـش روز افـزون ورود گردشـگر بـه جزیـره زیبـای کیـش زمینـه احـداث یـک ریـزورت هتـل ۵ ستاره  بـا هـدف توسـعه گردشـگری فاخـر و تنـوع بخشــیدن بــه کارکردهــای صنعــت هتلســازی و بــا چشــم انــداز تبدیــل شـدن بـه یـک مقصـد گردشـگری در کیـش را فراهـم نمـوده اسـت.

طرح توجیهی احداث هتل بیمارستان

هتــل بیمارســتان مجموعــه ای اســت کــه عــلاوه بــر خدمــات درمانــی و پزشـکی مناسـب، خدمـات رفاهـی مناسـب نیـز جهـت اقامـت همراهـان بیمــار ارائــه می نمایــد.هتـل بیمارسـتان امـکان همراهـی افـراد خانـواده و خویشـاوندان …

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود 91 کیلومترمربـع در 18 کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس