طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

کاربری: خدماتی

مساحت زمین:  ۳۰،۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا:  ۱۸,۰۶۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، فرودگاه بین المللی کیش

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب تامین شده در محل پروژه
۲ برق تامین شده در محل پروژه
۳ مخابرات تامین شده در محل پروژه
۴ راه اصلی در محل فرودگاه
۵ فرودگاه در محل فرودگاه
۶ بندرگاه ۶٫۷کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۸۲۵,۹۹۰ میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری ارائه خدمات : ۴۷۵,۰۶۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۰۳,۰۸۸ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه: ۷۴۳,۰۲۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۶۷,۹۶۰ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج:۱/۱
دوره بازگشت سرمایه (سال) : ۵/۷ سال
ارزش خالص فعلی  : ۶۱۷,۴۸۳(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۶/۸%

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

رونـد رو بـه رشـد جمعیـت سـاکنین و همچنین افزایـش ورود گردشـگر از مبـادی صرفـا هوایـی و دریایـی، بالاخـص هوایـی، زمینـه افزایش خدمات حمــل و نقــل هوایــی (بــار و مســافر) را فراهــم ســاخته اســت. از اینــرو بـا توجـه بـه عـدم وجـود مرکـز تخصصـی تعمیـرات ناوگان هـای هوایـی فعــال، احــداث مرکــز تعمیــرات هواپیمــای ســبک و ســنگین در محــل فـرودگاه بیـن المللـی کیـش ضمـن مرتفـع نمـودن نیـاز خطـوط هوایـی فعـال، زمینـه جـذب سـایر ناوگان هوایـی جهت دریافـت خدمات تعمیر و نگهـداری و بازرسـی های دوره ای و حتـی خریـد و فـروش قطعـات را فراهم خواهـد سـاخت.

 

مطالعات بازار

ظرفیت سالانه:
تعمیـرات ۹ فرونـد هواپیمـای سـبک، یـک فروند هواپیمای سـنگین و ۱۰۰ هـزار سـاعت تعمیـرات دوره ای در یک سـال و همچنیـن فـروش قطعـات جهـت رده هـای مختلـف نـاوگان هوایـی موجـود در ایـران و منطقـه.

:میزان اشتغال زایی:
۱۷۳نفر

مشخصات فنی
مجوزهای مورد نیاز:
– موافقت اصولی سازمان منطقه آزاد کیش
– تائیدیه شرکت بنادر و فرودگاههای کیش
– گواهینامه مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما، موتور و قطعات

شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT   اجاره ⚪

دوره ساخت : ۲ سال

 دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی): ۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی در حوزه گردشگری، با انجام دقیق مطالعات امکان­سنجی، پیش امکان سنجی، بازار و متعاقبا تدوین و ارائه طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک و نیز مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوزهای احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

 

مطالب مرتبط :

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس