طرح توجیهی احداث مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

کاربری: نمایشگاهی – خدماتی

مساحت زمین: ۳۰۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۱۵۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، مجاورت بلوار ایران واقع در شمال جزیره کیش

بخوانید طرح  توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  بلوار ایران
۵ فرودگاه ۴  کیلومتر
۶ بندرگاه ۲  کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۶۸ میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۱۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲،۵۹۴ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲۲،۱۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۱۲۰ میلیارد ریال
نسبت منافع به مخارج: ۱/۱۵
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۲ سال و ۱۰ ماه
ارزش خالص فعلی: ۴۰ (میلیارد ریال)
نرخ بازده داخلی: ۴۰%

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا:

مرکز تخصصی خرید و تعمیرات موبایل و آی تی بـا هـدف توسـعه سـطح خدمـات و امکانـات شـهری از طریـق ایجـاد مجموعـه ای بـا امکانـات و زیرســاخت مناســب در کلاس اســتاندارد و فضایــی تخصصــی جهــت خریـد، فـروش خدمـات و تعمیـرات حـوزه آی تی و نیز توسـعه فضای کسـب و کار در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

 

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

این مجتمع دارای ۳۰ واحـد تجـاری و خدماتـی جهـت واگذاری می­باشـد. بــازار هــدف ایــن پــروژه بــا توجــه بــه بــرآورده شــدن نیازهــای تخصصــی جامعــه محلــی در حــوزه خریــد و خدمــات محصــولات موبایــل و آی تی کیشــوندان و همچنیــن گردشــگران در نظــر گرفتــه شــده اســت و هــم اکنـون هیـچ بـازار و مرکـز تخصصـی بـرای خدمـات در ایـن حـوزه در کیـش وجـود نـدارد. در حـال حاضـر جمعیـت متوسـط روزانـه کیـش بـا احتسـاب سـاکنین و گردشـگران بیـن ۵۰ الی ۶۰ هزار نفر می­باشـد و بـا توجـه بـه پیـش بینـی رونـد رشـد جمعیتـی افـق سـال ۱۴۰۴ در طـرح جامـع جزیـره بــرآورد می­گــردد ایــن رقــم بــه حــدود ۱۰۰ هــزار نفــر در روز خواهــد رســید و نیــز ســرانه های موجــود و کارکــرد خــاص ایــن طــرح در موفقیــت طــرح موثـر انـد.

میزان اشتغالزایی:

۷۳ نفر

مشخصات فنی :

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     ⚪BOT   اجاره ⚪

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های مربوطه جهت احداث مراکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی و مطالعات بازار، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می ­باشد، کافیست با ما تماس بگیرید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

یکی از مفید ترین و اصلی ترین مواد غذایی برای مصارف خانواده های ایرانی را می توان ماهی قزل آلا معرفی نمود. این فراورده امروزه به صورت گسترده در ایران و در جهان یافت می شود. بر اساس روش های سنتی و یا روش های مدرن به واسطه آب های …

طرح توجیهی مهمانپذیر

وجود امکانات مطلوب در مهمانپذیر، برای مسافران می تواند شرایط رفاهی را به دنبال داشته باشد. قرار است در این مقاله درباره طرح توجیهی مهمان پذیر موارد کاربردی و مهمی را خدمت شما کاربران محترم ارائه نماییم. پس تا انتهای این مقاله همراه …

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس