طرح توجیهی احداث مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

کاربری: نمایشگاهی – خدماتی

مساحت زمین: ۳۰۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۱۵۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح  توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  بلوار ایران
۵ فرودگاه ۴  کیلومتر
۶ بندرگاه ۲  کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۶۸ میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۱۰   میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲،۵۹۴ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲۲،۱۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۱۲ میلیارد ریال
B/C: 1/15 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۲ سال و ۱۰ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیارد ریال) : ۴۰
% IRR: 27/32 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا:

مرکز تخصصی خرید و تعمیرات موبایل و آی تی بـا هـدف توسـعه سـطح خدمـات و امکانـات شـهری از طریـق ایجـاد مجموعـه ای بـا امکانـات و زیرســاخت مناســب در کلاس اســتاندارد و فضایــی تخصصــی جهــت خریـد، فـروش خدمـات و تعمیـرات حـوزه آی تی و نیز توسـعه فضای کسـب و کار در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

 

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

این مجتمع دارای ۳۰ واحـد تجـاری و خدماتـی جهـت واگذاری می­باشـد. بــازار هــدف ایــن پــروژه بــا توجــه بــه بــرآورده شــدن نیازهــای تخصصــی جامعــه محلــی در حــوزه خریــد و خدمــات محصــولات موبایــل و آی تی کیشــوندان و همچنیــن گردشــگران در نظــر گرفتــه شــده اســت و هــم اکنـون هیـچ بـازار و مرکـز تخصصـی بـرای خدمـات در ایـن حـوزه در کیـش وجـود نـدارد. در حـال حاضـر جمعیـت متوسـط روزانـه کیـش بـا احتسـاب سـاکنین و گردشـگران بیـن ۵۰ الی ۶۰ هزار نفر می­باشـد و بـا توجـه بـه پیـش بینـی رونـد رشـد جمعیتـی افـق سـال ۱۴۰۴ در طـرح جامـع جزیـره بــرآورد می­گــردد ایــن رقــم بــه حــدود ۱۰۰ هــزار نفــر در روز خواهــد رســید و نیــز ســرانه های موجــود و کارکــرد خــاص ایــن طــرح در موفقیــت طــرح موثـر انـد.

میزان اشتغالزایی:

۷۳ نفر

مشخصات فنی :

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     ⚪BOT   اجاره ⚪

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های مربوطه جهت احداث مراکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی و مطالعات بازار، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می ­باشد، کافیست با ما تماس بگیرید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان مرکز تشخیص و درمان سرطان کاربری: درمانی و پزشکی مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع […]

طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

پوســت و مــو بخــش اعظمــی از ظاهــر هــر فــرد را تشــکیل میدهــد بــا توجـه بـه افزایـش تمایلـات افـراد بـه دریافـت خدمـات درمانـی پوسـت و مـو و وجـود تقاضـای بسـیار بـاالا جهـت اینگونـه مراکـز درمانـی، مرکـز مراقبتهــای پوســت و مــو در مجموعــه دهکــده سـلامت …

طرح توجیهی احداث هتل شناور

هـدف طـرح حاضـر احـداث یـک مجتمـع اقامتـی و گردشـگری در جزیـره
کیـش می باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز ماساژ و اسپا

مرکـز ماسـاژ و اسـپا در دهکـده سـلامت در جنـوب شـرقی کیـش درنظـر گرفته شـده اسـت. اسـپا به مجموعه وسـیعی از خدمات سـلامتی گفته می­ شـود کـه شـامل سلـامت و بازسـازی جسم (ماساژ) ، خدمـات زیبایـی صــورت و ســلامت …

طرح توجیهی احداث مرکز تعمیرات هواپیمای سبک و سنگین

رونـد رو بـه رشـد جمعیـت سـاکنین و همچنین افزایـش ورود گردشـگر از
مبـادی صرفـا هوایـی و دریایـی، بالاخـص هوایـی، زمینـه افزایش خدمات
حمــل و نقــل هوایــی( بــار و مســافر) را فراهــم ســاخته اســت.

طرح توجیهی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

بـا توجـه بـه رشـد جمعیتـی جزیـره کیـش و لـزوم ارائـه خدمـات متنـوع بـه کلیـه گروه هـای سـنی سـاکن در جزیـره و نظـر بـه عـدم وجـود مراکـز نگهـداری از افـراد مسـن، اجـرای طـرح احـداث مجتمـع اقامتی جهـت افراد مســن و کــم تــوان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس