طرح توجیهی احداث مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

کاربری: نمایشگاهی – خدماتی

مساحت زمین: ۳۰۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۱۵۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، مجاورت بلوار ایران واقع در شمال جزیره کیش

بخوانید طرح  توجیهی چیست؟

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  بلوار ایران
۵ فرودگاه ۴  کیلومتر
۶ بندرگاه ۲  کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۶۸ میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۱۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲،۵۹۴ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲۲،۱۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۱۲۰ میلیارد ریال
نسبت منافع به مخارج: ۱/۱۵
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۲ سال و ۱۰ ماه
ارزش خالص فعلی: ۴۰ (میلیارد ریال)
نرخ بازده داخلی: ۴۰%

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا:

مرکز تخصصی خرید و تعمیرات موبایل و آی تی بـا هـدف توسـعه سـطح خدمـات و امکانـات شـهری از طریـق ایجـاد مجموعـه ای بـا امکانـات و زیرســاخت مناســب در کلاس اســتاندارد و فضایــی تخصصــی جهــت خریـد، فـروش خدمـات و تعمیـرات حـوزه آی تی و نیز توسـعه فضای کسـب و کار در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

 

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

این مجتمع دارای ۳۰ واحـد تجـاری و خدماتـی جهـت واگذاری می­باشـد. بــازار هــدف ایــن پــروژه بــا توجــه بــه بــرآورده شــدن نیازهــای تخصصــی جامعــه محلــی در حــوزه خریــد و خدمــات محصــولات موبایــل و آی تی کیشــوندان و همچنیــن گردشــگران در نظــر گرفتــه شــده اســت و هــم اکنـون هیـچ بـازار و مرکـز تخصصـی بـرای خدمـات در ایـن حـوزه در کیـش وجـود نـدارد. در حـال حاضـر جمعیـت متوسـط روزانـه کیـش بـا احتسـاب سـاکنین و گردشـگران بیـن ۵۰ الی ۶۰ هزار نفر می­باشـد و بـا توجـه بـه پیـش بینـی رونـد رشـد جمعیتـی افـق سـال ۱۴۰۴ در طـرح جامـع جزیـره بــرآورد می­گــردد ایــن رقــم بــه حــدود ۱۰۰ هــزار نفــر در روز خواهــد رســید و نیــز ســرانه های موجــود و کارکــرد خــاص ایــن طــرح در موفقیــت طــرح موثـر انـد.

میزان اشتغالزایی:

۷۳ نفر

مشخصات فنی :

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     ⚪BOT   اجاره ⚪

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع مختلف، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های مربوطه جهت احداث مراکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی و مطالعات بازار، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز می ­باشد، کافیست با ما تماس بگیرید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت

طرح توجیهی احداث هتل اقوام ایرانی

هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی به مسافران و گردشگران بر اساس سلایق و آئینهای اقوام مختلف و آشنایی گردشگران با آداب و رسوم اقوام ایرانی میباشد. هتل ۵ ستاره بوده و فضای داخلی هر یک از اتاقها و یا سوئیت های هتل به سبک یکی از شهرها یا منطقه های ایرانی طراحی شده است

طرح توجیهی احداث بورس طلا و جواهر

راه انـدازی صنـدوق طلا در بـورس کالا بـا اتفاقـات مثبتـی همـراه خواهـد بــود و برنامه هایــی وجــود خواهــد داشــت کــه باعــث شــفاف شــدن معامـلات طلا می شود. در صورتـی کـه معامـلات صنـدوق طلا بـه صورت سـازماندهی انجـام شـود

طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس