طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

مرکز درمان ناباروری

کاربری: درمانی و پزشکی

 مساحت زمین: ۴،۰۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۲،۵۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۷۵۹۴۸  میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۹۰۵۶۰  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۷۸۴۸  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲۱۴۰۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۱۲۳۴۴۰ میلیون ریال
B/C: 1/4 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۴ سال و ۸ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۲۰۹۰۴۹
% IRR: 33/13 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت بــالای خدمــات درمانــی و قیمــت مناســب اینگونــه خدمـات در ایـران، گردشـگری سـامت بـه علـت نبـود تبلیغـات مناسـب، تاکنـون جایـگاه خـود را در بـازار ایـران نیافتـه اسـت و گامهـای نخسـت را طـی می کنـد. گردشـگران خارجـی کـه مقصـد درمانی خـود را ایـران انتخاب می کننـد اغلـب جهـت دریافـت خدمـات درمانـی نابـاروری و بیماریهـای زنــان و زایمــان و یــا عمل هــای زیبایــی بــه ایــران ســفر می کننــد. از ایــن رو بـه منظـور جـذب گردشـگر سـامت، مرکزتشـخیص و درمـان نابـاروری ،(IVF )در دهکـده سـلامت کیـش در نظـر گرفتـه شـده اسـت. هـدف ایـن مرکـز ارائـه خدمـات در کلیـه مراحـل اولیـه تشـخیص تـا مراحـل پیشـرفته درمـان بـا کادر حرفـه ای و تجهیـزات و امکانـات مناسـب، به کلیه مراجعه کننـدگان داخلـی و خارجـی اسـت.

مطالعه بازار:

ظرفیـت سالانه­: ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش تعداد خانوار اسـتان هرمزگان و میانگین ناباروری در کشـور تعیین شـده اســت. تعــداد مراجعیــن داخلــی جهــت تشــخیص ۲۸۰۰۰ نفــر و جهــت درمانهـای مربـوط بـه نابـاروری ۲۸۰ نفـر در سـال مرجع برآورد شـده اسـت. تعـداد گردشـگران خارجـی جهـت تشـخیص ۲۰۰ نفـر و جهـت درمانهـای مربـوط بـه نابـاروری ۱۰۰ نفـر در سـال بـرآورد شـده اسـت. بـازار هـدف مرکـز درمـان نابـاروری کیشـوندان، سـاکنین سـرزمین اصلـی و حاشیه نشـینان خلیج فــارس پیش بینــی شــده اند.

میزان اشتغال زایی:

۵۲ نفر

مشخصات فنی:

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مرکز درمان ناباروری در کیش، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، آمادگی خود را اعلام می کند.

 

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

یکی از مفید ترین و اصلی ترین مواد غذایی برای مصارف خانواده های ایرانی را می توان ماهی قزل آلا معرفی نمود. این فراورده امروزه به صورت گسترده در ایران و در جهان یافت می شود. بر اساس روش های سنتی و یا روش های مدرن به واسطه آب های …

طرح توجیهی مهمانپذیر

وجود امکانات مطلوب در مهمانپذیر، برای مسافران می تواند شرایط رفاهی را به دنبال داشته باشد. قرار است در این مقاله درباره طرح توجیهی مهمان پذیر موارد کاربردی و مهمی را خدمت شما کاربران محترم ارائه نماییم. پس تا انتهای این مقاله همراه …

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس