طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

مرکز درمان ناباروری

کاربری: درمانی و پزشکی

 مساحت زمین: ۴،۰۰۰ مترمربع

 مساحت زیربنا: ۲،۵۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی جاده جهان
۵ فرودگاه ۱۰٫۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۲۷۵۹۴۸  میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۹۰۵۶۰  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۷۸۴۸  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲۱۴۰۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۱۲۳۴۴۰ میلیون ریال
B/C: 1/4 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۴ سال و ۸ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۲۰۹۰۴۹
% IRR: 33/13 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت بــالای خدمــات درمانــی و قیمــت مناســب اینگونــه خدمـات در ایـران، گردشـگری سـامت بـه علـت نبـود تبلیغـات مناسـب، تاکنـون جایـگاه خـود را در بـازار ایـران نیافتـه اسـت و گامهـای نخسـت را طـی می کنـد. گردشـگران خارجـی کـه مقصـد درمانی خـود را ایـران انتخاب می کننـد اغلـب جهـت دریافـت خدمـات درمانـی نابـاروری و بیماریهـای زنــان و زایمــان و یــا عمل هــای زیبایــی بــه ایــران ســفر می کننــد. از ایــن رو بـه منظـور جـذب گردشـگر سـامت، مرکزتشـخیص و درمـان نابـاروری ،(IVF )در دهکـده سـلامت کیـش در نظـر گرفتـه شـده اسـت. هـدف ایـن مرکـز ارائـه خدمـات در کلیـه مراحـل اولیـه تشـخیص تـا مراحـل پیشـرفته درمـان بـا کادر حرفـه ای و تجهیـزات و امکانـات مناسـب، به کلیه مراجعه کننـدگان داخلـی و خارجـی اسـت.

مطالعه بازار:

ظرفیـت سالانه­: ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش تعداد خانوار اسـتان هرمزگان و میانگین ناباروری در کشـور تعیین شـده اســت. تعــداد مراجعیــن داخلــی جهــت تشــخیص ۲۸۰۰۰ نفــر و جهــت درمانهـای مربـوط بـه نابـاروری ۲۸۰ نفـر در سـال مرجع برآورد شـده اسـت. تعـداد گردشـگران خارجـی جهـت تشـخیص ۲۰۰ نفـر و جهـت درمانهـای مربـوط بـه نابـاروری ۱۰۰ نفـر در سـال بـرآورد شـده اسـت. بـازار هـدف مرکـز درمـان نابـاروری کیشـوندان، سـاکنین سـرزمین اصلـی و حاشیه نشـینان خلیج فــارس پیش بینــی شــده اند.

میزان اشتغال زایی:

۵۲ نفر

مشخصات فنی:

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مرکز درمان ناباروری در کیش، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، آمادگی خود را اعلام می کند.

 

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

طرح توجیهی احداث هتل اقوام ایرانی

هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی به مسافران و گردشگران بر اساس سلایق و آئینهای اقوام مختلف و آشنایی گردشگران با آداب و رسوم اقوام ایرانی میباشد. هتل ۵ ستاره بوده و فضای داخلی هر یک از اتاقها و یا سوئیت های هتل به سبک یکی از شهرها یا منطقه های ایرانی طراحی شده است

طرح توجیهی احداث بورس طلا و جواهر

راه انـدازی صنـدوق طلا در بـورس کالا بـا اتفاقـات مثبتـی همـراه خواهـد بــود و برنامه هایــی وجــود خواهــد داشــت کــه باعــث شــفاف شــدن معامـلات طلا می شود. در صورتـی کـه معامـلات صنـدوق طلا بـه صورت سـازماندهی انجـام شـود

طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس