طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان در کیش

با کارشناسان بهین صنعت یاب برای بررسی طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان همراه باشید.

کاربری: گردشگری

مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع

سطح زیر بنا: ۱،۸۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، ساحل جنوب شرقی

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  خیابان جهان
۵ فرودگاه ۸ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۲ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۵۱،۶۵۳  میلیون  ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۳۴،۱۷۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱،۶۵۷ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۵۹،۱۲۳ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۲۴،۹۴۸ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج: ۱/۱۳
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۶سال و ۳ ماه
نرخ تنزیل: ۱۸%
ارزش خالص فعلی: ۲۱٫۶۲۷(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۲/۹۳%

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

سـواحل زیبـای جزیـره زیبـای کیـش از جاذبه هـای اصلـی گردشـگری ایـن جزیـره محسـوب می­گردد ؛ از ایـن رو دومیـن مجموعـه پلاژ سـاحلی آقایان در راسـتای توسـعه فضاهـای گردشـگری جزیـره زیبـای کیش با مسـاحتی بالـغ بـر۲ هکتار از سـوی سـازمان منطقـه آزاد کیـش جانمایـی و در حـال احـداث می باشد. ایـن مجموعـه شـامل بخش­ هـای خدماتـی متعـدد از قبیـل سـالن­ های ورزشــی و تفریحــی و پذیرایــی می­ باشــد کــه احــداث و بهره بــرداری از بخـش خدماتـی ایـن مجموعـه از طریـق سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی امــکان پذیــر می­ باشــد.

 

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه :

ظرفیــت سـالیانه ایــن مجموعــه در حــدود ۱۸۰،۰۰۰  نفــر در ســال در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ساختمان تفریحی و ورزشی با مساحت ۱۰۰۰ متر مربع شامل:

سالن بیلیارد با ظرفیت ۱۲،۷۷۵ نفر سالانه

سالن بدنسازی با ظرفیت ۱۶،۳۵۲ نفر سالانه

سالن شطرنج و فوتبال دستی با ظرفیت ۱۶،۳۵۲ نفر سالانه

سالن ماساژ و اسپا با ظرفیت ۲۰،۴۴۰ نفر سالانه

پذیرایی با مساحت ۸۰۰ متر مربع شامل:

فست فود با ظرفیت ۲۴،۵۲۸ نفر سالانه

کافی شاپ با ظرفیت ۲۴،۵۲۸  نفر سالانه

میزان اشتغال زایی:

۳۵ نفر

مشخصات فنی :

مجوزهای مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در حوزه گردشگری ، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث پلاژ آقایان ، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز ، می­ باشد.

بیشتر بخوانید :

طرح توجیهی احداث هتل شناور 

طرح توجیهی احداث سالن سینما  و کنسرت 

طرح توجیهی احداث رستوران 

طرح توجیهی سفره خانه سنتی 

 

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس