طرح توجیهی احداث ریزورت هتل ۵ ستاره

ریزورت هتل ۵ ستاره

کاربری: گردشگری – اقامتی

مساحت زمین: ۴۰،۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۰،۰۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، مجاورت بلوار جاده جهان، غرب جزیره

طرح توجیهی چیست ؟

 

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

۱آبفاصله تا محل پروژه
۲برقتامین شده در محل پروژه
۳مخابراتتامین شده در محل پروژه
۴راه اصلیتامین شده در محل پروژه
۵فرودگاهخیابان جهان
۶بندرگاه ۱۱کیلومتر

 

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۱٫۸۶۹ میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات )  :  ۱۴۲٫۱۳۱ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۳۵٫۵۳۲  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:  ۳۴۲٫۲۸۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۰۰ میلیارد ریال
B/C: 1/60 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۷ سال و ۸ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۱٫۱۱۳٫۸۷۹
% IRR: 25/37 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

افزایـش روز افـزون ورود گردشـگر بـه جزیـره زیبـای کیـش زمینـه احـداث یـک ریـزورت هتـل ۵ ستاره  بـا هـدف توسـعه گردشـگری فاخـر و تنـوع بخشــیدن بــه کارکردهــای صنعــت هتلســازی و بــا چشــم انــداز تبدیــل شـدن بـه یـک مقصـد گردشـگری در کیـش را فراهـم نمـوده اسـت.

 

 

 

مطالعات بازار


ظرفیت سالانه:
ایـن هتـل ۵ ستاره دارای ۱۰۵ اتاق و سوئیت اقامتی می­باشد.بازار هـدف ایـن پـروژه بـا توجـه به نوع خدمات آن گردشـگران با گـروه درآمدی متوسـط و متوسـط بـه بـالا در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـر اسـاس آمـار سال ۹۸، تعــداد کل هتل هــای فعــال جزیــره کیــش ۵۰ هتل می باشد. همچنیـن بـا محاسـبه تعـداد مسـافران ورودی و اعمـال پارامترهـای آماری لازم می­توان بــه ســرانه تعــداد تخــت در جزیــره رســید اما پارامترهای اعمـال شـده در ایـن محاسـبات بسـیار تاثیـر گذار می­باشـد، در حـال حاضر ضریـب اشـغال هتـل در کیـش بیـن ۵۵ تا ۸۰ درصد بسته به نوع هتل و فصـول متغیـر اسـت امـا بـا توجـه بـه پیـش بینـی افـق سـال ۱۴۰۴ در طرح جامع کیش به حدود ۱۲۰۰۰ اتاق در جزیره نیاز خواهد بود.

میزان اشتغال زایی: ۸۵ نفر

مشخصات فنی: جزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.


مجوزهای مورد نیاز:
– صدور پروانه ساختمان
-گواهی پایان کار ساختمانی براساس نقشه های مصوب شهرسازی

شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     BOT ⚪  اجاره ⚪
دوره ساخت ۲: سال
دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخصهای اقتصادی):۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی ، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در حوزه گردشگری  و اقامتی ، با انجام دقیق مطالعات امکان­سنجی ، پیش امکان سنجی ، بازار و متعاقبا تدوین و ارائه طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک و نیز مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های مورد نیاز جهت احداث ریزورت هتل ۵ ستاره ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز ، می­باشد. کافیست با ما تماس بگیرید .

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز آب درمانی و فیزیوتراپی

اهمیت آب به عنوان مایه حیات، بر هیچ کس پوشیده نیست، چه بسا که امروزه پزشکان و متخصصان به تاثیر شگفت انگیز درمانی آب پی برده و آن را به اثبات رسانده اند.

طرح توجیهی احداث هتل بیمارستان

هتــل بیمارســتان مجموعــه ای اســت کــه عــلاوه بــر خدمــات درمانــی و پزشـکی مناسـب، خدمـات رفاهـی مناسـب نیـز جهـت اقامـت همراهـان بیمــار ارائــه می نمایــد.هتـل بیمارسـتان امـکان همراهـی افـراد خانـواده و خویشـاوندان …

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود 91 کیلومترمربـع در 18 کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

طرح توجیهی احداث مرکز جراحی زیبایی

ظرفیـت سالانه  ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش و امکانــات ایــن مرکــز تعیین شــده اســت. تعــداد مراجعیــن ایــن مرکــز جراحـی اعمـال زیبایـی، ۲۱۰۰ عمـل جراحـی در سـال مرجـع بـرآورد شـده اسـت….

طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری

هـدف از اجـرای ایـن طـرح، تخصیـص سـاختمان مـوزه و نمـاد کیـش بـه مرکـز حـراج آثـار هنـری اسـت. در ایـن مرکـز ۴ سـالن گالـری، یـک سـالن آمفـی تئاتـر، کارگاه آموزشـی و کافی­ شـاپ قـرار دارد کـه بـه منظـور عرضه نمایشـگاهی آثـار هنـری بـه متقاضیـان اجـاره داده می ­شـود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس