طرح توجیهی احداث ریزورت هتل ۵ ستاره

ریزورت هتل ۵ ستاره

کاربری: گردشگری – اقامتی

مساحت زمین: ۴۰،۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۰،۰۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، مجاورت بلوار جاده جهان، غرب جزیره

طرح توجیهی چیست ؟

 

 

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

۱ آب فاصله تا محل پروژه
۲ برق تامین شده در محل پروژه
۳ مخابرات تامین شده در محل پروژه
۴ راه اصلی خیابان جهان
۵ فرودگاه ۱۱ کیلومتر
۶ بندرگاه  ۱۴ کیلومتر

 

 

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۱٫۸۶۹ میلیارد ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات )  :  ۱۴۲٫۱۳۱ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۳۵٫۵۳۲  میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:  ۳۴۲٫۲۸۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۲۰۰ میلیارد ریال
 نسبت منافع به مخارج:۱/۶۰
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۷ سال و ۸ ماه
ارزش خالص فعلی : ۱٫۱۱۳٫۸۷۹(میلیون ریال)
 نرخ بازده داخلی: ۲۵/۳۷%

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

افزایـش روز افـزون ورود گردشـگر بـه جزیـره زیبـای کیـش زمینـه احـداث یـک ریـزورت هتـل ۵ ستاره بـا هـدف توسـعه گردشـگری فاخـر و تنـوع بخشــیدن بــه کارکردهــای صنعــت هتلســازی و بــا چشــم انــداز تبدیــل شـدن بـه یـک مقصـد گردشـگری در کیـش را فراهـم نمـوده اسـت.

 

 

 

مطالعات بازار


ظرفیت سالانه:
ایـن هتـل ۵ ستاره دارای ۱۰۵ اتاق و سوئیت اقامتی می­باشد.بازار هـدف ایـن پـروژه بـا توجـه به نوع خدمات آن گردشـگران با گـروه درآمدی متوسـط و متوسـط بـه بـالا در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـر اسـاس آمـار سال ۹۸، تعــداد کل هتل هــای فعــال جزیــره کیــش ۵۰ هتل می باشد. همچنیـن بـا محاسـبه تعـداد مسـافران ورودی و اعمـال پارامترهـای آماری لازم می­توان بــه ســرانه تعــداد تخــت در جزیــره رســید اما پارامترهای اعمـال شـده در ایـن محاسـبات بسـیار تاثیـر گذار می­باشـد، در حـال حاضر ضریـب اشـغال هتـل در کیـش بیـن ۵۵ تا ۸۰ درصد بسته به نوع هتل و فصـول متغیـر اسـت امـا بـا توجـه بـه پیـش بینـی افـق سـال ۱۴۰۴ در طرح جامع کیش به حدود ۱۲۰۰۰ اتاق در جزیره نیاز خواهد بود.

میزان اشتغال زایی: ۸۵ نفر

مشخصات فنی: جزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.


مجوزهای مورد نیاز:
– صدور پروانه ساختمان
-گواهی پایان کار ساختمانی براساس نقشه های مصوب شهرسازی

شیوه سرمایه گذاری:
مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین     BOT ⚪  اجاره ⚪
دوره ساخت ۲: سال
دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخصهای اقتصادی):۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی یهین صنعت یاب ،عضو کانون مشاوران اعتباری بانکی ، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در حوزه گردشگری  و اقامتی ، با انجام دقیق مطالعات امکان­سنجی ، پیش امکان سنجی ، بازار و متعاقبا تدوین و ارائه طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک و نیز مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های مورد نیاز جهت احداث ریزورت هتل ۵ ستاره ، همواره آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران عزیز ، می­باشد. کافیست با ما تماس بگیرید .

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس