امروزه اکثر تصمیمات و انتخاب های ما با کمک و مشورت دیگران انجام میشود. از خرید اتومیبل گرفته تا انتخاب مقصد سفر٬ همه با مشورت و استفاده از تجربیات دیگران نتیجه خوبی از خود به جای خواهد گذاشت. با توجه به این موارد اهمیت مشاوره کسب و کار در جزیره کیش بیش از پیش مشخص میشود. شرکت دانش بنیان بهین صنعت یاب با حضور مستمر و فعال در جزیره کیش تمامی تلاش خود را در جهت پیشبرد پروژه از مرحله ایده تا اجرا به کار میگیرد.

بهین صنعت یاب چه خدماتی در جزیره کیش ارائه میدهد ؟

 • مشاوره تخصصی سرمایه گذاری
 • تهیه و تدوین طرح های توجیهی
 • اخذ مجوز های تولید
 • شناسایی٬ انتخاب و تامین ماشین آلات
 • انجام تحقیقات و مطالعات بازار
 • شناسایی٬ انتخاب و تامین ماشین آلات صنعتی

بخوانید: خدمات بهین صنعت یاب

مشاوره کسب و کار تخصصی در جزیره کیش دقیقا چیست ؟

تصور کنید که در حال تصمیم گیری برای احداث کارخانه تولید روغن موتور در کیش هستید. اگر اطلاعاتی همانند: میزان واردات و صادرات روغن در طی ۱۰ سال اخیر٬ بازار فروش و رقبا و همچنین استراتژی آنها٬ تعداد ماشین هایی که از روغن های به خصوص استفاده میکنند ورا پیش از سرمایه گذاری در اختیار داشته باشید شانس موفقیت شما چقدر تغییر می کند ؟

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش هم که ما در نظر گرفته ایم شامل تمامی شرایط و بند های اختصاصی برای هر کسب و کاری است. بدین معنا که در هر زمینه ای میتوانید قبل از سرمایه گذاری از میزان موفقیت پروژه خود اطمینان حاصل کنید.

مشاوره تخصصی در چه زمینه هایی انجام میشود ؟

بهین صنعت یاب با عضویت در کانون مشاوران سرمایه گذاری بانکی کشور توانایی ارائه خدمات در تمامی زمینه های کاری کشور را دارد. برای مثال:

 • صنعتی: تولید لوازم آرایشی و بهداشتی٬ بازیافت پسماندها٬ نیروگاه خورشیدی٬ تولید موادغذایی و
 • گردشگری: توسعه مجتمع رفاهی٬ ایجاد محل تفریح های دریایی و ساحل٬ گردگشری سلامت و
 • کشاورزی: تولید و پرورش گیاهان گلخانه ای٬ پرورش ابزیان آب شور و
 • پتروشیمی: توسعه بندرگاه های نفتی و گازی

تماشا کنید : حضور بهین صنعت یاب در نمایشگاه کیش اینوکس

مشاور کسب و کار در جزیره کیش

چرا فعالیت در جزیره کیش حائز اهمیت است ؟

 • معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
 •  تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
 •  امکان ثبت شرکت با مالکیت % ۱۰۰خارجی
 •  فعالیت بورس اوراق بهادار و بورس کالا، نفت و محصولات پتروشیمی
 •  معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحد های تولیدی جزیره
 •  تشریفات اداری ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
 •  امـکان ترانزیـت کالا بـه کشـورهای آسـیای میانـه و کشـورهای همسـایه ایـران
 •  امکان صادرات کالاهای تولید شده در جزیره کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
 •  صادرات محصولات به خارج از ایران بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
 •  کاهش سود بازرگانی جهت واردات کالا به سرزمین اصلی از طریق جزیره کیش
 •  امکان ورود و خروج اصل و سود سرمایه با منشأ خارجی
 •  بندرگاه با قابلیت پهلو گیری شناور هایی با ظرفیت ۱۲هزار تن در زمان فعلی و ۳۵۰۰ تن در آینده نزدیک

 

چرا به بهین صنعت یاب اعتماد کنیم ؟

  حضور نزدیک به ۱۴ سال در این حوزه و انجام پروژه های مختلف با تعدادی بالغ بر ۴۰۰ عدد٬ کیفیت و دقت کار ما را اثبات می کند. با این حال شرکت بهین صنعت یاب مفتخر است تا گوشه ای از دستاوردهایش را نمایان کند:

 • عضو رسمی و دارای رتبه از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
 • عضویت در انجمن شرکتهاي مشاور سرمايهگذاري و نظارت طرحها
 • عضویت در گروه شرکتهای دانشبنیان وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 •  عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
 • عضویت در انجمن صنعت، معدن و تجارت
 • و

مطالعه کنید : دستاورد های بهین صنعت یاب

چطور در مورد پروژه خودم اطلاعات کسب کنم ؟

کافیست به یکی از دفاتر مجموعه در واقع شده در جزیره کیش و یا تهران مراجعه نمایید و با تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید تا ضمن بیان ایده خود٬ راه حل ها و مشاوره تخصصی را دریافت نمایید.

در ادامه نیز تعدادی پروژه قابل انجام در جزیره کیش را برای شما گردآوری کرده ایم.

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت

طرح توجیهی احداث هتل اقوام ایرانی

هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی به مسافران و گردشگران بر اساس سلایق و آئینهای اقوام مختلف و آشنایی گردشگران با آداب و رسوم اقوام ایرانی میباشد. هتل ۵ ستاره بوده و فضای داخلی هر یک از اتاقها و یا سوئیت های هتل به سبک یکی از شهرها یا منطقه های ایرانی طراحی شده است

طرح توجیهی احداث بورس طلا و جواهر

راه انـدازی صنـدوق طلا در بـورس کالا بـا اتفاقـات مثبتـی همـراه خواهـد بــود و برنامه هایــی وجــود خواهــد داشــت کــه باعــث شــفاف شــدن معامـلات طلا می شود. در صورتـی کـه معامـلات صنـدوق طلا بـه صورت سـازماندهی انجـام شـود

طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس